Προμήθειες ΕΣΠΑ


15-04-2021:

Περίληψη Διακήρυξης σχετικά με προκήρυξη προμήθειας και εγκατάστασης διαγνωστικού ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (cpv- 33100000) στην ένταξη πράξης υποέργου "Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις δομές Α’βάθμιας φροντίδας υγείας Κεντρικής Μακεδονίας" στον άξονα προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)» MIS 5075891 με ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.585.700,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Ημερομηνία λήξης υποβολής ηλ.προσφορών: 24-05-2021 και ώρα 23:00. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 28-05-2021 και ώρα 11:00.


04-06-2019:

Περίληψη Διακήρυξης για τη διενέργεια Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτουγια τις ανάγκες στέγασης της έδρας Τ.ΟΜ.Υ. (Κεντρικής Μακεδονίας), ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ, ( ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΟΣΜΟΥ), αρμοδιότητας 3ης Υ.Πε Μακεδονίας με κριτήριο κατακύρωσης α) την καταλληλότητα του κτιρίου και β) την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ κωδικός ΟΠΣ (MIS) 5008035.

Διακήρυξη Νο 20/2019


11-04-2019:

Περίληψη Διακήρυξης για τη διενέργεια «Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης της  Τ.ΟΜ.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ (Κεντρικής Μακεδονίας), στο Δήμο Βέροιας (Δημοτική Κοινότητα Βέροιας), αρμοδιότητας 3ης Υ.Πε Μακεδονίας με κριτήριο κατακύρωσης α) την καταλληλότητα του κτιρίου και β) την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ κωδικός ΟΠΣ (MIS) 5008035.

Διακήρυξη Νο 15/2019


11-04-2019:

Περίληψη Διακήρυξης για τη διενέργεια "Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου" για τις ανάγκες στέγασης της 15ης Τ.ΟΜ.Υ. (Κεντρικής Μακεδονίας), στο ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ, (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΟΣΜΟΥ), αρμοδιότητας 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας με κριτήριο κατακύρωσης α) την καταλληλότητα του κτιρίου και β) την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ κωδικός ΟΠΣ (MIS) 5005035.

Διακήρυξη Νο 14/2019


09-04-2019:

Διακήρυξη 13/2019 για τη διενέργεια «Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τις ανάγκες στεγασης της 14ης Τ.ΟΜ.Υ. (Κεντρικής Μακεδονίας), στο Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης (Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης), αρμοδιότητας 3ης Υ.Πε Μακεδονίας με κριτήριο κατακύρωσης α) την καταλληλότητα του κτιρίου και β) την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ κωδικός ΟΠΣ (MIS) 5008035. Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 22-04-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30. Ημ. Διενέργειας Διαγωνισμού: 23-04-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ.

Διακήρυξη Νο 13/2019


13-12-2018:

Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες των Γ.Ν.Θ. "Γ. Παπανικολάου" και "Γ. Γεννηματάς - Ο Άγιος Δημήτριος". Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 17-01-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:59. Ημ. Διενέργειας Διαγωνισμού: 24-01-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00πμ.

Διακήρυξη Νο 24/2018  


26-03-2018:

Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια φορητού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 27-04-2018 και ώρα 23:59μμ. Ημ. Διενέργειας Διαγωνισμού: 04-05-2018 και ώρα 10:00πμ.

Διακήρυξη Νο 26/2017


23-03-2018:

Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια αναλυτών για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 24-04-2018 και ώρα 23:59μμ. Ημ. Διενέργειας Διαγωνισμού: 02-05-2018 και ώρα 10:00πμ.

Διακήρυξη Νο 25/2017


22-03-2018:

Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια υπερηχοτομογράφων για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 23-04-2018 και ώρα 23:59μμ. Ημ. Διενέργειας Διαγωνισμού: 30-04-2018 και ώρα 10:00πμ.

Διακήρυξη Νο 24/2017


22-03-2018:

Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια διαγνωστικής μονάδας μέτρησης οστικής πυκνότητας και ψηφιακού μαστογράφου για τις ανάγκες του ΚΥ Κοζάνης. Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 19-04-2018 και ώρα 23:59μμ. Ημ. Διενέργειας Διαγωνισμού: 26-04-2018 και ώρα 10:00πμ.

Διακήρυξη Νο 23/2017


21-03-2018:

Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια ακτινογραφικών συγκροτημάτων και συστημάτων ψηφιοποίησης ακτινογραφιών CR για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 17-04-2018 και ώρα 23:59μμ. Ημ. Διενέργειας Διαγωνισμού: 24-04-2018 και ώρα 10:00πμ.

Διακήρυξη Νο 22/2017