Προμήθειες ΕΛΚΕΑ 3ης ΔΥΠΕ Μακεδονίας


12-12-2019:

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος, Όροι και Τεχνικές Απαιτήσεις για την προμήθεια αντιδραστηρίων για τις ανάγκες του προγράμματος HGB-212 που διεξάγετε στην Αιματολογική Κλινική – Μονάδα Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας του Γ.Ν.Θ. Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ. Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 19-12-2019 και ώρα 14:00μ.μ.


16-05-2018:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος από την Επιτροπή ΕΛΚΕΑ της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, για την ανάθεση σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του έργου Λογιστικής και Διπλογραφικής παρακολούθησης και υποστήριξης του ΕΛΚΕΑ της 3ης ΥΠΕ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους (από 01-06-2018 έως 01-06-2019), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.800 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 29-05-2018 και ώρα 14:00. Ημ. Αποσφράγισης Προσφορών: 30-05-2018 και ώρα 10:00.


18-09-2017:

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος από την Επιτροπή ΕΛΚΕΑ της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, για την προμήθεια Αντιδραστηρίων για τις ανάγκες του προγράμματος ΤΚ – 008. Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 25-09-2017 και ώρα 14:00. Ημ. Αποσφράγισης Προσφορών: 26-09-2017 και ώρα 12:00.


25-05-2017:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος από την Επιτροπή του ΕΛΚΕΑ της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας σε όσους δραστηροποιούνται στον χώρο της Πληροφορικής και ενδιαφέρονται να καταθέσουν έγγραφη προσφορά στην Διοίκηση της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας  για την προμήθεια ειδών πληροφορικής για τις λειτουργικές ανάγκες του Ε.Λ.Κ.Ε.Α. συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ημ Λήξης Υποβολής προσφορών: 02-06-17, Παρασκευή και ώρα 14:00μμ. Ημ. Αποσφράγισης Προσφορών: 06-06-17, Τρίτη και ώρα 10:00πμ.


 20-03-2017:

Παράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών για την προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου, τεχνικής υποστήριξης για την κοινή Ευρωπαική Δράση για την υποστήριξη του δικτύου Ηλεκτρονικής Υγείας (Joint Action to Support the eHealth Network.”JASEHN”). Ημ. Υποβολής Προσφορών: 07-03-2017 έως 27-03-2017. Ημ. Διενέργειας Διαγωνισμού: 28-03-2017.


07-03-2017:

Διακήρυξη με αντικείμενο Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για τη κοινή Ευρωπαϊκή Δράση για την υποστήριξη του Δικτύου Ηλεκτρονικής Υγείας (Joint Action to support the eHealth Network (“JAseHN”)). Ημ. Υποβολής Προσφορών: 07-03-2017 έως 20-03-2017. Ημ. Διενέργειας Διαγωνισμού: 21-03-2017. (Ορθή επανάληψη 14-03-2017)


17-03-2016:

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για προκήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού από την Επιτροπή του ΕΛΚΕΑ της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας για την ανάθεση σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του έργου Λογιστικής και Διπλογραφικής παρακολούθησης και υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους (από Μάρτιο 2016 έως Μάρτιο 2017), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ημ Λήξης Υποβολής προσφορών: 22-03-16 και ώρα 14:00. Ημ. Αποσφράγισης Προσφορών: 23-03-16 και ώρα 10:00.


09-03-2016:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος από την Επιτροπή του ΕΛΚΕΑ της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας για την ανάθεση σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του έργου Λογιστικής και Διπλογραφικής παρακολούθησης και υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους (από 16-3-2016 έως 16-3-2017), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ημ Λήξης Υποβολής προσφορών: 15-03-16 και ώρα 14:00. Ημ. Αποσφράγισης Προσφορών: 16-03-16 και ώρα 10:00.