Διαβουλεύσεις


09-06-2021:

Η 3η Υ.ΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια: «Λογισμικού Διαχείρισης Δικτύου / Εξοπλισμός δικτύου (CPV: 32420000-3 / 72511000-0)», η οποία θα διαρκέσει από 09.06.2021 έως 25.06.2021.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ, έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό (21DIAB000017232)  και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


09-06-2021:

Η 3η Υ.ΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια: «Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (CPV: 30237300-2)», η οποία θα διαρκέσει από 09.06.2021 έως 25.06.2021.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ, έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό (21DIAB000017231)  και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


08-06-2021:

Στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια: Μέσων Γόμωσης Πυροσβεστήρων , η οποία θα διαρκέσει από 04.06.2021 έως  22.06.2021.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό (21DIAB000017173)  και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


28-05-2021:

Στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για τις: «Υπηρεσίες μυοκτονίας », η οποία θα διαρκέσει από τις 28/05/2021 έως τις 14/06/2021.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό 21DIAB000017077) και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


28-05-2021:

Στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια: Ιατρικών Αναπνευστικών Συσκευών (Μειωτές Πίεσης με Ροομετρική Στήλη Φιαλών Οξυγόνου) , η οποία θα διαρκέσει από 27.05.2021 έως 10.06.2021.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό (21DIAB000017072)  και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


19-05-2021:

Στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για τις: «Υπηρεσίες ασφαλίστρων αυτοκινήτων », η οποία θα διαρκέσει από τις 19/05/2021 έως τις 02/06/2021.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό 21DIAB000016972) και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


09-04-2021:

Στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την: «Αντικατάσταση των εσωτερικών μονάδων κλιματισμού συστήματος VRV ΣΤΟ Κέντρο Υγείας Πύλης Αξιού του Νομού Θεσσαλονίκης της 3ης ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ », η οποία θα διαρκέσει από τις 12/04/2021 έως τις 26/04/2021.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό 21DIAB000016265) και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


21-12-2020:

Τελικές τεχνικές προδιαγραφές αναλώσιμου οδοντιατρικού υλικού – CPV33141800-8.


10-12-2020:

Στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων για τους Αιματολογικούς Αναλυτές με Ταυτόχρονη παραχώρηση Συνοδού Εξοπλισμού για τις ανάγκες των Φορέων Π.Φ.Υ. αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, κατόπιν διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την υπ. αρ. 2479/03-12-2020 (ΑΔΑ:ΨΒΓΥΟΡΕΠ-ΝΦΤ) Απόφασης της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας παραθέτουμε το τελικό κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών.


29-10-2020:

Στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων για τους Αιματολογικούς Αναλυτές με Ταυτόχρονη παραχώρηση Συνοδού Εξοπλισμού για τις ανάγκες των Φορέων Π.Φ.Υ. αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, προβαίνει στην Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών, η οποία θα διαρκέσει από τις 29-10-2020 έως τις 12-11-2020.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό 20DIAB000014014) και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


23-10-2020:

Στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων Μοριακών Εξετάσεων μέσω του Αυτόματου Συστήματος Τεχνολογίας Real-Time PCR έπειτα από τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, με μοναδικό αριθμό 20DIAB000013091, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αρμοδιότητας της 3ης ΥΠε Μακεδονίας παραθέτουμε το τελικό κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών.


16-10-2020:

Στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (CPV – 18143000-3) για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας και Νοσοκομείων αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, συνολικού προϋπολογισμού 28.768,00 € με ΦΠΑ, η 3η ΥΠΕ Μακεδονίας παραθέτουμε τις τελικές τεχνικές προδιαγραφές έπειτα από τη διενέργεια της υπ΄αριθμ. 20DIAB000011967 δημόσιας διαβούλευσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.


13-10-2020:

Η 3η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας προβαίνει στην δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την ετήσια ανάθεση υπηρεσιών : «Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO)», για την εναρμόνιση της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας με τον νέο κανονισμό GDPR (EU2106/679), η οποία θα διαρκέσει από τις 13/10/2020 έως τις 27/10/2020.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό 20DIAB000013607) και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


27-07-2020:

Στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες υγείας (πλην ασθενοφόρων) που αφορά το έργο «Δράσεις ενίσχυσης των Ψηφιακών Υπηρεσιών Υγείας και προμήθεια ασθενοφόρων για την ΠΦΥ της 3ης ΥΠΕ» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020»προϋπολογισμού 348.682 € με ΦΠΑ, η 3η ΔΥΠΕ οποία προβαίνει  στην παρούσα Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση  των τεχνικών προδιαγραφών, η οποία θα διαρκέσει από 27-07-2020 έως 10-08-2020.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό 20DIAB000011967) και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


15-07-2020:

Στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας στη Περιφέρεια Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας μέσω του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» και «Δυτική Μακεδονία» 2014-2020 , της 3ης ΥΠε Μακεδονίας προϋπολογισμού 4.813.100,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για τις ανάγκες των Μονάδων Υγείας, η 3η ΔΥΠΕ προβαίνει στην Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών, η οποία θα διαρκέσει από τις 14-07-2020 έως τις 29-07-2020.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό 20DIAB000011647) και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


13-07-2020:

Στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας στη Περιφέρεια Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας μέσω του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» και «Δυτική Μακεδονία» 2014-2020 , της 3ης ΥΠε Μακεδονίας προϋπολογισμού 4.813.100,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για τις ανάγκες των Μονάδων Υγείας, η 3η ΔΥΠΕ προβαίνει στην Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών, η οποία θα διαρκέσει από τις 10-07-2020 έως τις 25-07-2020.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό 20DIAB000011527) και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


08-11-2019:

Η 3η ΥΠΕ Μακεδονίας προβαίνει στην δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την ετήσια ανάθεση  υπηρεσιών : «Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO)», για την εναρμόνιση της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας με τον νέο κανονισμό GDPR (EU2106/679),  η οποία θα διαρκέσει από τις 08/11/2019 έως τις 22/11/2019.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα της του ΕΣΗΔΗΣ και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


06-11-2019:

Η 3η ΥΠΕ Μακεδονίας θέτει σε δημόσια διαβούλευσης τις τεχνικές προδιαγραφές για το έργο “ Διασυνδέσεις Δικτύου για τους φορείς Π.Φ.Υ. και Εξοπλισμό Ασφαλείας”, η οποία θα διαρκέσει από 05/11/2019 έως 20/11/2019.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό19DIAB000006907) και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


15-10-2019:

Η 3η ΥΠΕ (Μακεδονίας) προβαίνει στην δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση : « της προμήθειας  ενός (1) τμχ. ανιχνευτικής συσκευής διαρρέουσας ακτινοβολίας (servey meter) για τις ανάγκες των ακτινοφυσικών της Κεντρικής Υπηρεσίας, αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)», η οποία θα διαρκέσει από τις 15/10/2019 έως τις 29/10/2019.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα της του ΕΣΗΔΗΣ και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


05-09-2019:

Η 3η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας θέτει τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια: "Εξυπηρετητή, λογισμικού Συστημάτων Πληροφορικής" σε δημόσια διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει από 05/09/2019 έως 19/09/2019.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό 19DIAB000005913) και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών (http://www.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e2s1)


30-08-2019:

Η 3η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: "Ψηφιοποιητών Εικόνας CR Και Ψηφιοποιητών Εικόνας CR Με Δυνατότητα Μαστογραφίας Για Τις Ανάγκες Των Φορέων Πρωτοβάθμιας Υγείας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας" η οποία θα διαρκέσει από 30/08/2019 έως 14/09/2019.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα της του ΕΣΗΔΗΣ και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


28-08-2019:

Η 3η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: "Ψηφιοποιητών Εικόνας CR Και Ψηφιοποιητών Εικόνας CR Με Δυνατότητα Μαστογραφίας Για Τις Ανάγκες Των Φορέων Πρωτοβάθμιας Υγείας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας" η οποία θα διαρκέσει από 28/08/2019 έως 12/09/2019.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα της του ΕΣΗΔΗΣ και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


06-08-2019:

Η 3η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας προβαίνει στην δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση: «Υπηρεσιών Διαχείρισης Υγρών Εμφάνισης Και Στερέωσης Των Ακτινολογικών Εργαστηρίων Και Αρχειακού Υλικού Ακτινογραφικών Φιλμ Των Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας», η οποία θα διαρκέσει από 06/08/2019 έως 21/08/2019.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα της του ΕΣΗΔΗΣ και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


30-07-2019:

Η 3η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια “Αναλώσιμα Ειδών Εκτυπωτικών Μηχανών (τόνερ/μελάνια/drum)”, η οποία θα διαρκέσει από 30/07/2019 έως 14/08/2019.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό19DIAB000005549) και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών (http://www.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e2s1)


08-07-2019:

Η 3η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας προβαίνει σε δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση: «της προμήθειας Προϊόντων Εμφάνισης Ακτινογραφιών» - CPV 24931230-0 (Ψηφιοποιημένης Ακτινολογίας) για τους φορείς ΠΦΥ, αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)», η οποία θα διαρκέσει από 08/07/2019 έως 23/07/2019.

Η εν λόγω προμήθεια εντάσσεται στην ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 08/2019 - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ για τους Φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας), που  βαρύνει τον ΚΑΕ: 1311.01 με σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Φορέα.

Για τις τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων εμφάνισης ακτινογραφιών ο κωδικός της δημόσιας διαβούλευσης είναι: 19DIAB000005267.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών. (Ορθή Επανάληψη)


19-06-2019:

Η 3η ΥΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών "για την προμήθεια εκτυπωτικών μηχανημάτων και παροχή σχετικών υπηρεσιών για Δομές Πρωτοβάθμιας Υγείας 3ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας, με CPV: 30121100-4", η οποία θα διαρκέσει από 19/06/2019 έως 04/07/2019.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


29-05-2019:

Η 3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) προβαίνει σε 2η Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση: «της προμήθειας ατομικών ειδών ακτινοπροστασίας, για τις ανάγκες των Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)», η οποία θα διαρκέσει από 29/05/2019 έως 05/06/2019.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών. 


25-04-2019:

Η 3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) προβαίνει σε Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση: «της προμήθειας ατομικών ειδών ακτινοπροστασίας, για τις ανάγκες των Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)», η οποία θα διαρκέσει από 25/04/2019 έως 09/05/2019.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


28-03-2019:

Η 3η ΥΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Διαχωριστών Αμαλγάματος για τις ανάγκες των Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας», η οποία θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της ανακοίνωσης στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ ήτοι από 28/03/2019 έως 12/04/2019.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.   


20-03-2019:

Η 3η ΥΠΕ (Μακεδονίας) προβαίνει σε διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων για Βιοχημικές, Ουρολογικές, Αντιπηκτικές Εξετάσεις, Καλλιέργειες Μικροβιολογίες και Αντιδραστηρίων Διαφόρων» η οποία θα διαρκέσει από 20/03/2019 έως 04/04/2019. Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.

Τελικό πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων για Βιοχημικές, Ουρολογικές, Αντιπηκτικές Εξετάσεις, Καλλιέργειες Μικροβιολογίες και Αντιδραστηρίων Διαφόρων» κατόπιν διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης. 


20-03-2019: 

Η 3η ΥΠΕ (Μακεδονίας) προβαίνει σε δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση : «Υπηρεσιών Συντήρησης Και Αναγόμωσης Πυροσβεστήρων Για Τις Ανάγκες Των ΤΟΜΥ Και Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) - CPV 50413200-5», η οποία θα διαρκέσει από 21/3/2019 έως 5/4/2019.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


20-03-2019:

H 3η ΥΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Εργαστηριακού Υλικού- CPV 38437000-7 και Ιατρικών Βελόνων - CPV 33141320-9», η οποία θα διαρκέσει από 20/03/2019 έως 04/04/2019.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών. 


20-03-2019:

Η 3η ΥΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών «Για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, για τις ανάγκες των ΤΟΜΥ», η οποία θα διαρκέσει από 20/03/2019 έως 04/04/2019.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


18-02-2019:

Η 3η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας προβαίνει σε δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια “ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ”, η οποία θα διαρκέσει από 18/02/2019 έως 04/03/2019.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


12-02-2019:

Η 3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) προβαίνει στην δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση: «των υπηρεσιών προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών Η/Ζ για τις ανάγκες των Δομών Υγείας (Κέντρων Υγείας και Ιατρείων)», η οποία θα διαρκέσει από 12/02/2019 έως 25/02/2019.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα της του ΕΣΗΔΗΣ και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


06-02-2019:

Ο ΕΛΚΕΑ της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) προβαίνει σε 2η Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών  «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΣΤΑΘΕΡΩΝ, ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ)», η οποία θα διαρκέσει 15 ημέρες από την ημέρα ανάρτησης τους και συγκεκριμένα από 06/02/2019  έως 20/02/2019 στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία της 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών:

http://www.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm;jsessionid=ZjKnZ5MLyTCxyhfn5kTgfn9RFlfGd1DvthsV0J5D3fpHJyBRT4xS!-30974769?execution=e1s1


19-12-2018:

Ο ΕΛΚΕΑ της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) προβαίνει σε διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών  «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΣΤΑΘΕΡΩΝ, ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ)», η οποία θα διαρκέσει από 21/12/2018 έως 04/01/2019. Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών:

http://www.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm;jsessionid=ZjKnZ5MLyTCxyhfn5kTgfn9RFlfGd1DvthsV0J5D3fpHJyBRT4xS!-30974769?execution=e1s1


23-11-2018:

Η 3η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας προβαίνει στην δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης (Λέβητες-Καυστήρες) για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας η οποία θα διαρκέσει από 29/11/2018 έως 13/12/2018.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο  προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.

Τελικό πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης (Λέβητες-Καυστήρες) για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας κατόπιν διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης.


13-11-2018

Η 3η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ», η οποία θα διαρκέσει από 09/11/2018 έως 23/11/2018.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


05-10-2018

Η 3η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», η οποία θα διαρκέσει από 05/10/2018 έως 20/10/2018.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών. 


05-10-2018

Η 3η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – Η/Υ», η οποία θα διαρκέσει από 05/10/2018 έως 20/10/2018.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών. 


19-09-2018

Η 3η ΥΠΕ Μακεδονίας προβαίνει στη δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση  “υπηρεσιών διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα”, η οποία θα διαρκέσει από 19/09/2018 έως 03/10/2018.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο  προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.

Τελικό πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών "υπηρεσιών διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα" κατόπιν διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης.


19-09-2018

Η 3η ΥΠΕ Μακεδονίας προβαίνει στη β’ φάση δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια “ψηφιοποιητών εικόνας CR και ψηφιοποιητών εικόνας CR με δυνατότητα μαστογραφίας”, η οποία θα διαρκέσει από 19/09/2018 έως 22/09/2018.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο να λάβουν γνώση προκειμένου  επί των τεχνικών προδιαγραφών.

Τελικό πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών "για την προμήθεια ψηφιοποιητών εικόνας CR και ψηφιοποιητών εικόνας CR με δυνατότητα μαστογραφίας" κατόπιν διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης.


07-09-2018

Η 3η ΥΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών Εξοπλισμού Πληροφορικής - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ η οποία θα διαρκέσει από 11/09/2018 έως 25/09/2018.  

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


14-08-2018

Η 3η ΥΠΕ Μακεδονίας προβαίνει στη β’ φάση δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια i) αξονικού τομογράφου 64+ τομών για το Γ.Ν.Θ. “Γ. Παπανικολάου και ii) αξονικού τομογράφου 32+ τομών για το Γ.Ν.Θ. “Γ. Γεννηματάς- Ο Άγιος Δημήτριος”, η οποία θα διαρκέσει από 16/08/2018 έως 22/08/2018.

Η εν λόγω προμήθεια εντάσσεται στην Πράξη «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Γ.Ν.Θ. “Γ. Παπανικολάου” και “Γ. Γεννηματάς- Ο Άγιος Δημήτριος”»  που έχει ενταχθεί στο “Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  Κεντρική Μακεδονία 2014-2020” [κωδικός πράξης /MIS (ΟΠΣ):5023628].

Για τις τεχνικές προδιαγραφές του αξονικού τομογράφου 64+ τομών ο κωδικός της Α΄ φάσης της δημόσιας διαβούλευσης είναι 18DIAB000002817.

Για τις τεχνικές προδιαγραφές του αξονικού τομογράφου 32+ τομών ο κωδικός της Α΄ φάσης της δημόσιας διαβούλευσης είναι 18DIAB000003250.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών. 

Τελικό πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών συστήματος αξονικής τομογραφίας 32 τομών τουλάχιστον κατόπιν διαδικασίας 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης.

Τελικό πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών συστήματος αξονικής τομογραφίας 64+ τομών κατόπιν διαδικασίας 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης.


14-08-2018

Η 3η ΥΠΕ Μακεδονίας προβαίνει στη β’ φάση δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια i) ψηφιακού αγγειογράφου και ii) ψηφιακού στεφανιογράφου  για το Γ.Ν.Θ. “Γ. Παπανικολάου ”, η οποία θα διαρκέσει από 16/08/2018 έως 22/08/2018.

Η εν λόγω προμήθεια εντάσσεται στην Πράξη «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Γ.Ν.Θ. “Γ. Παπανικολάου” και “Γ. Γεννηματάς- Ο Άγιος Δημήτριος”»  που έχει ενταχθεί στο “Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  Κεντρική Μακεδονία 2014-2020” [κωδικός πράξης /MIS (ΟΠΣ):5023628].

Η  Α΄ φάσης της διαβούλευσης είχε τον κωδικό 18DIAB000002901.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών. 

Τελικό πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών ψηφιακού αγγειογράφου ενός (1) επιπέδου κατόπιν διαδικασίας 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης.

Τελικό πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών ψηφιακού στεφανιογράφου κατόπιν διαδικασίας 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης.


10-08-2018

Η 3η ΥΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών Εξοπλισμού Πληροφορικής η οποία θα διαρκέσει από 14/08/2018 έως 05/09/2018

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών. 


16-07-2018

Η 3η ΥΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια “Ψηφιοποιητών Εικόνας CR και Ψηφιοποιητών Εικόνας CR με δυνατότητα Μαστογραφίας” η οποία θα διαρκέσει από 18/07/2018 έως 01/08/2018.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο  προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών. 


20-06-2018

Η 3η ΥΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Αξονικού Τομογράφου για τις ανάγκες του ΓΝΘ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΆΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, η οποία θα διαρκέσει από 21/06/2018 έως 06/07/2018. 

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών. 


23-05-2018

Η 3η ΥΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια οικιακού τύπου ψυγείων αποθήκευσης φαρμάκων, μεσαίου μεγέθους για τις ανάγκες των ΤΟΜΥ, η οποία θα διαρκέσει από 25/05/2018 έως 10/06/2018

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών. 

Στην ανωτέρω δημόσια διαβούλευση δεν κατατέθηκαν σχόλια κι ως εκ τούτου οι τεχνικές προδιαγραφές ισχύουν ως έχουν.


23-05-2018

Η 3η ΥΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες των ΤΟΜΥ, η οποία θα διαρκέσει από 25/05/2018 έως 10/06/2018.  

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.   

Τελικό πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ κατόπιν διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης.


23-05-2018

Η 3η ΥΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού - CPV 33140000-3, η οποία θα διαρκέσει από 29/05/2018 έως 14/06/2018.  

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.   

Τελικό πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού κατόπιν διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης.


08-05-2018

Η 3η ΥΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Τόνερς, Μελανιών και Drums, με αρ.Διακήρυξης 20/2017, η οποία θα διαρκέσει από 11/05/2018 έως 28/05/2018.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.

Τελικό πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών Αναλωσίμων Υλικών Εκτυπωτικών Μηχανημάτων (Τόνερς, Μελάνια, Drums) κατόπιν διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης.


08-05-2018:

Η 3η ΥΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Οξυγόνου - CPV 24111900-4, η οποία θα διαρκέσει από 08/05/2018 έως 22/05/2018. 

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών. 


13-04-2018:

Η 3η ΥΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τις ανάγκες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.), Υποέργο 2, με κωδικό 5008035, αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας, CPV:30237300-2., η οποία θα διαρκέσει από τις 17-4-2018 έως 2-5-2018.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.

Τελικό πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών κατόπιν διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης.


29-03-2018:

Η 3η ΥΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια « Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, ήτοι α) ψηφιακού αγγειογράφου και β) ψηφιακού στεφανιογράφου», η οποία θα διαρκέσει από 30/03/2018 έως 16/04/2018.

Η προμήθεια των μηχανημάτων θα συμπεριληφθεί στην πρόσκληση με τίτλο  ‘‘Προμήθεια εξοπλισμού  για τις δομές  Α΄ βάθμιας και Β΄ βάθμιας  φροντίδας υγείας’’  στο πλαίσιο  υποβολής πρότασης στο “Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  Κεντρική Μακεδονία”.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


15-03-2018:

Η 3η ΥΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια « Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, ήτοι α) σύστημα αξονικής τομογραφίας 128 τομών και β) σύστημα αξονικής τομογραφίας 64 τομών», η οποία θα διαρκέσει από 16/03/2018 έως 02/04/2018.

Η προμήθεια των μηχανημάτων θα συμπεριληφθεί στη πρόσκληση με τίτλο  ‘‘Προμήθεια εξοπλισμού  για τις δομές  Α΄ βάθμιας και Β΄ βάθμιας  φροντίδας υγείας’’  στο πλαίσιο  υποβολής πρότασης στο “Επιχειρησιακό πρόγραμμα  Κεντρική Μακεδονία”.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


01-11-2017:

Η 3η ΥΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής και Διασυνδέσεις Δικτύου, με αρ.Διακήρυξης 17/2017, η οποία θα διαρκέσει από 02/11/2017 έως 17/11/2017. Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


09-10-2017:

1η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στην προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών, τηλεφωνικών συσκευών διαχείρισης (κονσόλες) και ψηφιακών συσκευών για τις ανάγκες των Φορέων της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αρμοδιότητας της 3ης ΔΥΠΕ Μακεδονίας και της Κεντρικής Υπηρεσίας της 3ης ΔΥΠΕ Μακεδονίας, όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια Υπηρεσία.

Χρόνος διάρκειας διαβούλευσης επτά (7) ημέρες ήτοι από 10/10/2017 έως 16/10/2017.

Οι παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών να αποστέλλονται στο email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .


29-09-2017:

1η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στην προμήθεια Αναλώσιμου Οδοντιατρικού Υλικού για τις ανάγκες των φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αρμοδιότητας της 3ης ΔΥΠΕ (Μακεδονίας), όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή.

Χρόνος διάρκειας διαβούλευσης επτά (7) εργάσιμες ημέρες  ήτοι από  30/09/2017 έως 10/10/2017.

Οι παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών να αποστέλλονται στο email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με σκοπό να κοινοποιηθούν στην αρμόδια επιτροπή.


20-09-2017:

2η Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν την προμήθεια 3 φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας.

Χρόνος διάρκειας διαβούλευσης πέντε (5) ημέρες ήτοι από 21/09/2017 έως 25/09/2017.

Οι παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση nliapi@3ype.gr.


14-09-2017:

1η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στην συντήρηση Βιοιατρικής Τεχνολογίας για τις ανάγκες των φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αρμοδιότητας της 3ης ΔΥΠΕ Μακεδονίας, όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή.

Χρόνος διάρκειας διαβούλευσης επτά (7) ημέρες  ήτοι από 15/09/2017 έως 21/09/2017.

Οι παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών να αποστέλλονται στο email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με σκοπό να κοινοποιηθούν στην αρμόδια επιτροπή.


08-09-2017:

1η Δημόσια διαβούλευση γενικών όρων τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στην προμήθεια τριών (3) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 3ης ΔΥΠΕ Μακεδονίας, όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή.

Χρόνος διάρκειας διαβούλευσης επτά (7) ημέρες ήτοι από 11/09/2017 έως 17/09/2017.

Οι παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών να αποστέλλονται στο email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με σκοπό να κοινοποιηθούν στην αρμόδια επιτροπή.


16-08-2017:

1η Δημόσια διαβούλευση γενικών όρων τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στην προμήθεια ΜΕΛΑΝΙΩΝ_TONERS_DRUMS για τις ανάγκες των ΠΕΔΥ ΜΥ και ΚΥ αρμοδιότητας της 3ης ΔΥΠΕ (Μακεδονίας) και της Κεντρικής Υπηρεσίας της 3ηςΔΥΠΕ Μακεδονίας, όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή.

Χρόνος διάρκειας διαβούλευσης  επτά (7) ημέρες  ήτοι από  17/08/2017 έως 23/08/2017.

Οι παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών να αποστέλλονται στο email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με σκοπό να κοινοποιηθούν στην αρμόδια επιτροπή.


10-08-2017:

1η  Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στην προμήθεια ΓΙΑ ΜΕΛΑΝΙΑ / TONERS / DRUMS για τις ανάγκες των ΠΕΔΥ ΜΥ και ΚΥ αρμοδιότητας της 3ης ΔΥΠΕ Μακεδονίας, όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή.

Χρόνος διάρκειας διαβούλευσης  εφτά (7) ημέρες  ήτοι από  11/08/2017 έως 17/08/2017.

Οι παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών να αποστέλλονται στο email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με σκοπό να κοινοποιηθούν στην αρμόδια επιτροπή.


07-08-2017:

2η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στην προμήθεια Υγειονομικού Υλικού για τις ανάγκες των ΠΕΔΥ ΜΥ και ΚΥ αρμοδιότητας της 3ης ΔΥΠΕ Μακεδονίας, όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή.

Χρόνος διάρκειας διαβούλευσης τέσσερις (4) ημέρες  ήτοι από  08/08/2017 έως 11/08/2017.

Οι παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών να αποστέλλονται στο email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με σκοπό να κοινοποιηθούν στην αρμόδια επιτροπή.


03-08-2017:

2η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στην προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ για τις ανάγκες των ΠΕΔΥ ΜΥ και ΚΥ αρμοδιότητας της 3ης ΔΥΠΕ Μακεδονίας, όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή.

Χρόνος διάρκειας διαβούλευσης  πέντε (5) ημέρες  ήτοι από  04/08/2017 έως 08/08/2017.

Οι παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών να αποστέλλονται στο email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με σκοπό να κοινοποιηθούν στην αρμόδια επιτροπή.


26-07-2017:

2η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στην προμήθεια ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ για τις ανάγκες των ΠΕΔΥ ΜΥ και ΚΥ αρμοδιότητας της 3ης ΔΥΠΕ (Μακεδονίας), όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή.

Χρόνος διάρκειας διαβούλευσης  πέντε (5) ημέρες  ήτοι από  27/07/2017 έως 31/07/2017.

Οι παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών να αποστέλλονται στο email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με σκοπό να κοινοποιηθούν στην αρμόδια επιτροπή.

Τελικό πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ κατόπιν διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης


25-07-2017:

1η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στην προμήθεια Υγειονομικού Υλικού για τις ανάγκες των ΠΕΔΥ ΜΥ και ΚΥ αρμοδιότητας της 3ης ΔΥΠΕ Μακεδονίας, όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή.

Χρόνος διάρκειας διαβούλευσης επτά (7) ημέρες  ήτοι από  26/07/2017 έως 01/08/2017.

Οι παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών να αποστέλλονται στο email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με σκοπό να κοινοποιηθούν στην αρμόδια επιτροπή.


21-07-2017:

1η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στην παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Μολυσματικών Αποβλήτων για τις ανάγκες των ΠΕΔΥ ΜΥ και ΚΥ αρμοδιότητας της 3ης ΔΥΠΕ Μακεδονίας, όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή.

Χρόνος διάρκειας διαβούλευσης επτά (7) ημέρες  ήτοι από  22/07/2017 έως 28/07/2017.

Οι παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών να αποστέλλονται στο email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με σκοπό να κοινοποιηθούν στην αρμόδια επιτροπή.


13-07-2017:

1η Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των ΠΕΔΥ Κ.Υγείας και της Κεντρικής Υπηρεσίας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας.

Χρόνος διάρκειας διαβούλευσης επτά (7) ημέρες  ήτοι από 14/07/2017 έως 20/07/2017.

Οι παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών να αποστέλλονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


04-07-2017:

2η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας και Μονάδων Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ. στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» με κωδ. ΟΠΣ 5007933, μέσω ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή, που αφορούν:

* σε κάθε σύνδεσμο, είναι διαθέσιμες οι αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές.

Χρόνος διάρκειας διαβούλευσης πέντε (5) ημέρες  ήτοι από 05/07/2017 έως 09/07/2017.

Οι παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών να αποστέλλονται στο mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με σκοπό να κοινοποιηθούν στην αρμόδια επιτροπή.


30-06-2017:

1η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στην προμήθεια ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ για τις ανάγκες των ΠΕΔΥ ΜΥ και ΚΥ αρμοδιότητας της 3ης ΔΥΠΕ (Μακεδονίας), όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή.

Χρόνος διάρκειας διαβούλευσης επτά (7) ημέρες  ήτοι από  01/07/2017 έως 07/07/2017.

Οι παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών να αποστέλλονται στο email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με σκοπό να κοινοποιηθούν στην αρμόδια επιτροπή.


27-06-2017:

1η Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης ανελκυστήρων της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Κέντρων Υγείας και Μονάδων Υγείας  (ΠΕΔΥ) της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας.

Χρόνος διάρκειας διαβούλευσης επτά (7) ημέρες  ήτοι από 28/06/2017 έως 04/07/2017.

Οι παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών να αποστέλλονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


23-06-2017:

1η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας και Μονάδων Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ. στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» με κωδ. ΟΠΣ 5007933, μέσω ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή, που αφορούν:

* σε κάθε σύνδεσμο, είναι διαθέσιμες οι αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές.

Χρόνος διάρκειας διαβούλευσης επτά (7) ημέρες  ήτοι από 24/06/2017 έως 30/06/2017.

Οι παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών να αποστέλλονται στο mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με σκοπό να κοινοποιηθούν στην αρμόδια επιτροπή.