Αποτελέσματα Υποψηφίων για τη θέση Συντονιστή Οδοντιάτρου 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας


16-05-2019:

Σε συνέχεια της Προκήρυξης για τη θέση Συντονιστή Οδοντίατρου 3ης Υ.ΠΕ.  Μακεδονίας (αρ. πρωτ.7313/11.02.19, ΑΔΑ: ΩΚΔ0ΟΡΕΠ-ΖΓΨ) αναρτάται ο Πίνακας μοριοδότησης βιογραφικών και η σειρά κατάταξης των αποτελεσμάτων για τη θέση Συντονιστή Οδοντίατρου 3ης Υ.ΠΕ.  Μακεδονίας, όπως εγκρίθηκε από την Ομάδα Εργασίας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση εντός 10 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων.