Επικουρικοί Ιατροί της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας

Οι αιτήσεις και οι υπεύθυνες δηλώσεις με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας μας (Διοίκηση 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη – 3ος όροφος),  είτε

  1. αυτοπροσώπως, είτε
  2. μέσω εξουσιοδοτημένου πληρεξουσίου, (η αίτηση και οι δύο Υπεύθυνες Δηλώσεις σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να είναι θεωρημένες ως προς το γνήσιο της υπογραφής των αιτούντων), είτε
  3. ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς.(η αίτηση και οι δύο Υπεύθυνες Δηλώσεις, σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να είναι θεωρημένες ως προς το γνήσιο της υπογραφής των αιτούντων) σε κλειστό φάκελο στην ταχυδρομική διεύθυνση Διοίκηση 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη, με την ένδειξη «Αίτηση και δικαιολογητικά για την ένταξη στην λίστα των Επικουρικών Ιατρών της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας»

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 16/03/2020 : Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που έχει λάβει η Πολιτεία προκειμένου να μειωθεί η διασπορά του νέου κορωνοϊού στη χώρα και σε εναρμόνιση με την ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας και τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ., ανακοινώνεται ότι οι ιατροί οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στην λίστα των επικουρικών ιατρών της 3ης Υ.Πε. από σήμερα και μέχρι νεωτέρας, θα καταθέτουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις αιτήσεις και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (τα οποία αναλύονται παρακάτω) σκαναρισμένα στην εξής ηλεκτρονική  διεύθυνση :  iatrika3ype@gmail.com οι αιτήσεις θα παίρνουν πρωτόκολλο από την υπηρεσία μας με τη σειρά που έρχονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (ημερομηνία & ώρα).

ΠΡΟΣΟΧΗ : Οι ενδιαφερόμενοι/ες ιατροί, που υποβάλλουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταχώρηση τους στον κατάλογο , είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την συμπλήρωση των αιτήσεων και την ορθότητα των δικαιολογητικών που επισυνάπτουν, και με ατομική τους ευθύνη, γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, συμπληρώνουν τις δύο Υπεύθυνες Δηλώσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Οι ενδιαφερόμενοι/ες είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μαζί με την αίτηση και τις δύο υπεύθυνες δηλώσεις, την ίδια ημέρα που η αίτηση παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου. Η υπηρεσία μας δεν θα δέχεται εκ των υστέρων συνοδευτικά δικαιολογητικά. Αιτήσεις με ελλιπή στοιχεία που δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, δεν καταχωρούνται στον κατάλογο και επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους/ες.  

Πριν την υποβολή των αιτήσεων και την κατάθεση των δικαιολογητικών, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να μελετήσουν προσεκτικά τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. Α2α/οικ.24317/30.03.2016 Υπουργική Απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 1005/τ.Β’/12.04.2016. (πατήστε εδώ)


Ενημέρωση 12-05-2016 : Οι ενδιαφερόμενοι/ες ιατροί είναι υποχρεωμένοι, στην Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα ΙΙΙ) που καταθέτουν σχετικά με την επιλογή τοποθέτησης, να δηλώνουν οπωσδήποτε ΔΥΟ ΝΟΜΟΥΣ της 3ης Υ.ΠΕ. με τη σειρά προτίμησης που επιθυμούν. Η επιλογή συγκεκριμένων Νοσοκομείων/Κέντρων Υγείας/Μονάδων Υγείας του Νομού, είναι προαιρετική.


Ενημέρωση 21-02-2017:

ΠΡΟΣΟΧΗ : Σχετικά με την εγγραφή στον κατάλογο, ιατρών που βρίσκονται σε παράταση θητείας

Δικαίωμα έγγραφης έχουν μόνο:

  • Οι ειδικευόμενοι ιατροί σε παράταση και κατέχουν άδεια χρήσης τίτλου ιατρικής ειδικότητας στην Ελλάδα.

Δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής:

  • οι ιατροί σε παράταση εξειδίκευσης 
  • οι αγροτικοί ιατροί που υπηρετούν με παράταση θητείας
  • οι επικουρικοί ιατροί που υπηρετούν με παράταση θητείας

Ενημέρωση 03-12-2020:

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Επικουρικούς Ιατρούς ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και κατάθεση δικαιολογητικών για την λίστα των επικουρικών ιατρών της 3ης Υ.ΠΕ. (μέχρι 30/12/2020).


Ενημέρωση 04-12-2020:

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Επικουρικούς Ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων και κατάθεση δικαιολογητικών για την λίστα των επικουρικών ιατρών της 3ης Υ.ΠΕ. (μέχρι 30/12/2020).


Ενημέρωση 04-01-2021:

Συμπλήρωση Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για Επικουρικούς Ιατρούς ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι 31/03/2021.


Ενημέρωση 28-04-2021:

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Επικουρικούς Ιατρούς και κατάθεση δικαιολογητικών για την λίστα των επικουρικών ιατρών της 3ης Υ.ΠΕ.


Ενημέρωση 04-10-2021:

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Επικουρικούς Ιατρούς και κατάθεση δικαιολογητικών για την λίστα των επικουρικών ιατρών της 3ης Υ.ΠΕ μέχρι 29-12-2021.