Συμβούλια Επιλογής και Κρίσης Ειδικευμένων Ιατρών Κλάδου Ε.Σ.Υ


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ.

 

Ανακοινώνεται η ανάρτηση: (α) Του Πίνακα Των Μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, (β) Του Αρχικού Πίνακα Μοριοδότησης Των Υποψηφίων, (γ) Του Τελικού Πίνακα Μοριοδότησης Των Υποψηφίων και (δ) Του Πίνακα Τελικής Βαθμολογίας Και Κατάταξης, Ανά Ειδικότητα Και Ανά Θέση, σταδιακά, ύστερα από σύγκληση της ολομέλειας του αρμόδιου για κάθε Ειδικότητα Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής για τις θέσεις Ειδικευμένων Ιατρών κλάδου ΕΣΥ των Νοσοκομείων αρμοδιότητας 3ης και 4ης Υ.ΠΕ. όπως αυτές εγκρίθηκαν:

i).  Με την Αριθμ. Πρωτ. Γ4α/Γ.Π./21989/16.03.2018 εγκριτική απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας. 

ii). Με την Αριθμ. Πρωτ. Γ4α/Γ.Π./25794/03.04.2018 εγκριτική απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας. 

iii). Με την Αριθμ. Πρωτ. Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018 εγκριτική απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας.