Πίνακες Μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΘΕΣΗ

 ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ. ΚΑΙ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ  ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

Ανακοινώνεται η ανάρτηση των μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων ανά ειδικότητα και ανά θέση, σταδιακά, ύστερα από σύγκληση της ολομέλειας του αρμόδιου για κάθε ειδικότητα Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής, για τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ των Νοσοκομείων και των Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Υγείας (Π.Φ.Υ.) αρμοδιότητας 3ης και 4ης Υ.ΠΕ. και για τις θέσεις του ιατρικού προσωπικού του Γ.Ν. Παπαγεωργίου όπως αυτές εγκρίθηκαν: 

i).  Με την Αριθμ. Πρωτ. Γ4α/Γ.Π./21989/16.03.2018 εγκριτική απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας. 

ii). Με την Αριθμ. Πρωτ. Γ4α/Γ.Π./25794/03.04.2018 εγκριτική απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας. 

iii). Με την Αριθμ. Πρωτ. Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018 εγκριτική απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας. 

iv). Με την Αριθμ. Πρωτ. Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018 εγκριτική απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας. 

v). Με την Αριθμ. Πρωτ. Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018 εγκριτική απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας.

vi). Με την αριθμ. πρωτ. αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π./22556/22.03.2019 εγκριτική απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας.

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής έγγραφης ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας μίας (1) εβδομάδας από την επόμενη της ανάρτησης των παρακάτω πινάκων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Ποικ.13273/2018 (ΑΔΑ: ΩΑΚΓ465ΦΥΟ-Κ5Κ), Γ4α/Γ.Π.ΟΙΚ.4044/17.01.2018 (ΑΔΑ:6ΔΔΙ465ΦΥΟ-Ν7Ο), Γ4/Γ.Π.οικ.45131/12.06.2018 (ΑΔΑ:ΩΚΑΙ465ΦΥΟ-ΧΩ6), Γ4α/Γ.Π.οικ.48031/21.06.2018 (ΑΔΑ:6Δ6Ψ465ΦΥΟ-ΔΓ1) εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας.

Εντός του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος της μίας (1) εβδομάδας από την ανάρτηση του εκάστοτε «Πίνακα Μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων», αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρία ταχυμεταφοράς ή προσκομίζεται αυτοπροσώπως στην Γραμματεία του Συμβουλίου Κρίσης & Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ, έγγραφη ένστασησυνοδευόμενη με τα κατά περίπτωση υποστηρικτικά έγγραφα, στην ακόλουθη διεύθυνση:

 Μαβίλη 11  – Τ.Κ. 546 30 Θεσσαλονίκη

Το εμπρόθεσμο κρίνεται από τη χρονική σήμανση της συστημένης επιστολής ή από τον αριθμό πρωτοκόλλου σε περίπτωση αυτοπρόσωπης παράδοσης.   Η αίτηση παραδίδεται σε κλειστό φάκελο που περιλαμβάνει εξωτερικά τα στοιχεία του αποστολέα και τα στοιχεία του παραλήπτη (Προς το Συμβούλιο Κρίσης & Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ 3ης & 4ης ΥΠΕ) και την ένδειξη «Ένσταση για το Συμβούλιο ειδικότητας …………………….».


14-09-2020

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΦΥ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 14.09.2020                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 21.09.2020


16-06-2020

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 16.06.2020                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 23.06.2020


10-06-2020

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ & ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ Δ/ΝΤΗ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 10.06.2020                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 17.06.2020


18-05-2020

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./21898/16.03.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 18.05.2020                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 25.05.2020


30-04-2020

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 30.04.2020                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 07.05.2020


02-04-2020

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 02.04.2020                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 09.04.2020


31-01-2020

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΦΥ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 31.01.2020                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 07.02.2020


20-01-2020

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 20.01.2020                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 27.01.2020


14-01-2020

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΘ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./22556/22.03.2019)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 14.01.2020                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 21.01.2020


23-12-2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./21989/16.03.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 23.12.2019                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 30.12.2019 


13-12-2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./22556/22.03.2019)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 13.12.2019                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 20.12.2019  


11-12-2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΩΡΛ ΓΙΑ ΠΦΥ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11.12.2019                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 18.12.2019 


04-12-2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΦΥ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 04.12.2019                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 11.12.2019 


28-11-2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣΓΙΑ ΠΦΥ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 28.11.2019                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 05.12.2019 


22-11-2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΦΥ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 22.11.2019                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 29.11.2019


14-11-2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΦΥ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 14.11.2019                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 21.11.2019 


13-11-2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./22556/22.03.2019)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 13.11.2019                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 20.11.2019 


11-11-2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.Θ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11.11.2019                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 18.11.2019 


11-11-2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11.11.2019                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 18.11.2019 


06-11-2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 06.11.2019                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 13.11.2019 


04-11-2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./22556/22.03.2019)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 04.11.2019                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 11.11.2019 


04-11-2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./22556/22.03.2019)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 04.11.2019                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 11.11.2019 


16-10-2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./22556/22.03.2019)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 16.10.2019                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 23.10.2019 


24-09-2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΘ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 24.09.2019                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 01.10.2019 


24-09-2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./22556/22.03.2019)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 24.09.2019                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 01.10.2019 


11-09-2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11.09.2019                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 18.09.2019 


11-09-2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΦΥ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11.09.2019                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 18.09.2019 


05-09-2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2019)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 05.09.2019                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 12.09.2019


30-08-2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2019)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 30.08.2019                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 06.09.2019 


31-07-2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΦΥ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 31.07.2019                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 07.08.2019  


18-07-2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΦΥ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 18.07.2019                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 25.07.2019 


07-06-2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΦΥ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 07.06.2019                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 14.06.2019 


29-05-2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 29.05.2019                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 05.06.2019  


29-05-2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΦΥ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 29.05.2019                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 05.06.2019   


29-05-2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 29.05.2019                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 05.06.2019    


29-05-2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 29.05.2019                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 05.06.2019   


20-05-2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 20.05.2019                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 27.05.2019  


20-05-2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 20.05.2019                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 27.05.2019 


08-05-2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 08.05.2019                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 15.05.2019   


08-05-2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 08.05.2019                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 15.05.2019  


22-04-2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 22.04.2019                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 30.04.2019  


16-04-2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./25794/03.04.2018)

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 16.04.2019                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 23.04.2019


15-04-2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΦΥ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 15.04.2019                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 22.04.2019  


15-04-2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΦΥ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./21989/16.03.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 15.04.2019                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 22.04.2019 


10-04-2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 10.04.2019                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 17.04.2019 


28-03-2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 28.03.2019                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 04.04.2019


28-03-2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΦΥ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 28.03.2019                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 04.04.2019 


27-03-2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ & ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 27.03.2019                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 03.04.2019 


27-03-2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 27.03.2019                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 03.04.2019


26-03-2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΦΥ 

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 26.03.2019                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 02.04.2019


21-03-2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 21.03.2019                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 28.03.2019


21-03-2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 21.03.2019                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 28.03.2019


05-03-2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 05.03.2019                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 12.03.2019


05-03-2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 05.03.2019                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 12.03.2019


01-03-2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 01.03.2019                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 08.03.2019


22-02-2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./25794/03.04.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 22.02.2019                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 01.03.2019


21-02-2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 21.02.2019                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 28.02.2019


15-02-2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 15.02.2019                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 22.02.2019


08-02-2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 08.02.2019                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 15.02.2019


08-02-2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 08.02.2019                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 15.02.2019


25-01-2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 25.01.2019                                      Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 01.02.2019


18-01-2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 18.01.2019                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 25.01.2019


18-01-2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Η΄ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Η' ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Η΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ - ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ)  

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 18.01.2019                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 25.01.2019


03-12-2018

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 03.12.2018                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 10.12.2018


03-12-2018

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./25794/03.04.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 03.12.2018                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 10.12.2018


03-12-2018

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./25794/03.04.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 03.12.2018                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 10.12.2018


29-11-2018

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 29.11.2018                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 06.12.2018


29-11-2018

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 29.11.2018                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 06.12.2018


29-11-2018

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 29.11.2018                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 06.12.2018


22-11-2018

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./25794/03.04.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 22.11.2018                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 29.11.2018


20-11-2018

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 20.11.2018                                      Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 27.11.2018


14-11-2018

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 14.11.2018                                      Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 21.11.2018


13-11-2018

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΠ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 13.11.2018                                      Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 20.11.2018


07-11-2018

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./25794/03.04.2018)

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 07.11.2018                                      Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 14.11.2018


30-10-2018

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 30.10.2018                                      Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 06.11.2018


25-10-2018

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./25794/03.04.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 25.10.2018                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 01.11.2018


19-10-2018

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./25794/03.04.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 22.10.2018                                       Προθεσμία Υποβολής Ένστασης: 29.10.2018


17-10-2018

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./25794/03.04.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 17.10.2018                                      Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 24.10.2018


17-10-2018

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./25794/03.04.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 17.10.2018                                      Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 24.10.2018


17-10-2018

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ   

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./25794/03.04.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 17.10.2018                                      Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 24.10.2018


27-09-2018

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 27.09.2018                                      Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 04.10.2018


28-08-2018

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 28.08.2018                                      Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 04.09.2018


02-08-2018

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ 

Ημερομηνία Ανάρτησης: 02.08.2018                                      Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 09.08.2018


18-07-2018

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 

Ημερομηνία Ανάρτησης: 18.07.2018                                      Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 25.07.2018


17-07-2018

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 17.07.2018                                      Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 24.07.2018


13-07-2018

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 13.07.2018                                      Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 20.07.2018


13-07-2018

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ)   

Ημερομηνία Ανάρτησης: 13.07.2018                                      Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 20.07.2018


11-07-2018

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11.07.2018                                      Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 18.07.2018


11-07-2018

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Ημερομηνία Ανάρτησης:11.07.2018                                     Προθεσμία υποβολής ένστασης έως:18.07.2018


04-07-2018

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 04.07.2018                                      Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 11.07.2018


04-07-2018

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 04.07.2018                                      Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 11.07.2018


03-07-2018

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΘ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 03.07.2018                                      Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 10.07.2018