Αρχικοί Πίνακες Μοριοδότησης Υποψηφίων


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΡΧΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΘΕΣΗ

 ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ. ΚΑΙ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ  ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ανακοινώνεται η ανάρτηση του αρχικού πίνακα μοριοδότησης των υποψηφίων ανά ειδικότητα και ανά θέση, σταδιακά, ύστερα από σύγκληση της ολομέλειας του αρμόδιου για κάθε ειδικότητα Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής, για τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ των Νοσοκομείων και των Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Υγείας (Π.Φ.Υ.) αρμοδιότητας 3ης και 4ης Υ.ΠΕ. και για τις θέσεις του ιατρικού προσωπικού του Γ.Ν. Παπαγεωργίου όπως αυτές εγκρίθηκαν:  

i).  Με την Αριθμ. Πρωτ. Γ4α/Γ.Π./21989/16.03.2018 εγκριτική απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας. 

ii). Με την Αριθμ. Πρωτ. Γ4α/Γ.Π./25794/03.04.2018 εγκριτική απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας. 

iii). Με την Αριθμ. Πρωτ. Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018 εγκριτική απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας. 

iv). Με την Αριθμ. Πρωτ. Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018 εγκριτική απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας. 

v). Με την Αριθμ. Πρωτ. Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018 εγκριτική απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας.

vi) Με την αριθμ. πρωτ. αρ. έγκρισης Γ4α/Γ.Π./22556/22.03.2019 εγκριτική απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας.  

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής έγγραφης ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας μίας (1) εβδομάδας από την επόμενη της ανάρτησης των παρακάτω πινάκων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Ποικ.13273/2018 (ΑΔΑ: ΩΑΚΓ465ΦΥΟ-Κ5Κ), Γ4α/Γ.Π.ΟΙΚ.4044/17.01.2018 (ΑΔΑ: 6ΔΔΙ465ΦΥΟ-Ν7Ο), Γ4/Γ.Π.οικ.45131/12.06.2018 (ΑΔΑ: ΩΚΑΙ465ΦΥΟ-ΧΩ6), Γ4α/Γ.Π.οικ.48031/21.06.2018 (ΑΔΑ:6Δ6Ψ465ΦΥΟ-ΔΓ1) εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας.

Εντός του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος της μίας (1) εβδομάδας από την ανάρτηση του εκάστοτε «Αρχικού Πίνακα Μοριοδότησης Υποψηφίων», αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρία ταχυμεταφοράς ή προσκομίζεται αυτοπροσώπως στην Γραμματεία του Συμβουλίου Κρίσης & Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ, έγγραφη ένσταση, συνοδευόμενη με τα κατά περίπτωση υποστηρικτικά έγγραφα, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Μαβίλη 11  – Τ.Κ. 546 30 Θεσσαλονίκη

Το εμπρόθεσμο κρίνεται από τη χρονική σήμανση της συστημένης επιστολής ή από τον αριθμό πρωτοκόλλου σε περίπτωση αυτοπρόσωπης παράδοσης.  Η ένσταση παραδίδεται σε κλειστό φάκελο που περιλαμβάνει εξωτερικά τα στοιχεία του αποστολέα και τα στοιχεία του παραλήπτη (Προς το Συμβούλιο Κρίσης & Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ 3ης & 4ης ΥΠΕ) και την ένδειξη «Ένσταση για το Συμβούλιο ειδικότητας …………………….».

 


29-09-2020:

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΦΥ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 29.09.2020                             Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 06.10.2020


13-07-2020:

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 13.07.2020                             Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 20.07.2020


25-06-2020:

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 25.06.2020                             Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 02.07.2020


22-06-2020:

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΙ ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΦΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 22.06.2020                             Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 29.06.2020


04-06-2020:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./21989/16.03.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 04.06.2020                             Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 11.06.2020


20-05-2020:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 20.05.2020                             Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 27.05.2020


06-05-2020:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 06.05.2020                             Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 13.05.2020


31-03-2020:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΘ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./22556/22.03.2019)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 31.03.2020                             Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 07.04.2020


10-02-2020:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΦΥ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 10.02.2020                             Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 17.02.2020


30-01-2020:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 30.01.2020                                     Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 06.02.2020


22-01-2020:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΩΡΛ ΓΙΑ ΠΦΥ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 22.01.2020                                     Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 29.01.2020


17-01-2020:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./21989/16.03.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 17.01.2020                                     Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 24.01.2020 


02-01-2020:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΦΥ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 02.01.2020                                     Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 09.01.2020 


23-12-2019:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./22556/22.03.2019)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 23.12.2019                                     Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 30.12.2019


11-12-2019:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΦΥ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11.12.2019                                     Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 18.12.2019 


10-12-2019:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΦΥ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 10.12.2019                                     Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 17.12.2019 


27-11-2019:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΦΥ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 27.11.2019                                     Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 04.12.2019 


25-11-2019:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΦΥ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 25.11.2019                                     Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 02.12.2019 


21-11-2019:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./22556/22.03.2019)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 21.11.2019                                     Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 28.11.2019 


20-11-2019:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 20.11.2019                                     Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 27.11.2019 


14-11-2019:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./22556/22.03.2019)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 14.11.2019                                     Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 21.11.2019 


12-11-2019:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./22556/22.03.2019)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 12.11.2019                                     Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 19.11.2019 


29-10-2019:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./22556/22.03.2019)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 29.10.2019                                     Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 05.11.2019 


08-10-2019:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΘ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 08.10.2019                                     Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 15.10.2019 


04-10-2019:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./22556/22.03.2019)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 04.10.2019                                     Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 11.10.2019 


27-09-2019:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 27.09.2019                                     Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 04.10.2019 


26-09-2019:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 26.09.2019                                     Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 03.10.2019 


18-09-2019:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 18.09.2019                                     Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 25.09.2019  


03-09-2019:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΦΥ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 04.09.2019                                     Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 11.09.2019 


26-08-2019:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 26.08.2019                                     Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 02.09.2019  


02-08-2019:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΦΥ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 02.08.2019                                     Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 09.08.2019 


31-07-2019:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 31.07.2019                                     Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 07.08.2019  


24-07-2019:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΦΥ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 24.07.2019                                     Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 31.07.2019  


24-07-2019:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 24.07.2019                                     Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 31.07.2019 


15-07-2019:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 15.07.2019                                     Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 22.07.2019 


07-06-2019:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 07.06.2019                                     Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 14.06.2019


27-05-2019:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΦΥ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 27.05.2019                                     Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 03.06.2019 


23-05-2019:

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 23.05.2019                                     Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 30.05.2019  


21-05-2019:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 21.05.2019                                     Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 28.05.2019 


20-05-2019:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 20.05.2019                                     Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 27.05.2019 


17-05-2019:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΦΥ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./21989/16.03.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 17.05.2019                                     Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 24.05.2019  


16-05-2019:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 16.05.2019                                     Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 23.05.2019 


16-05-2019:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 16.05.2019                                     Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 23.05.2019  


10-05-2019:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./25794/03.04.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 10.05.2019                                     Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 17.05.2019 


24-04-2019:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΦΥ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 24.04.2019                                     Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 02.05.2019  


11-04-2019:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11.04.2019                                     Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 18.04.2019 


10-04-2019:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 10.04.2019                                     Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 17.04.2019


10-04-2019:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 10.04.2019                                     Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 17.04.2019 


10-04-2019:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ  (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 10.04.2019                                     Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 17.04.2019 


08-04-2019:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 08.04.2019                                     Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 15.04.2019


08-04-2019:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 08.04.2019                                     Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 15.04.2019 


05-04-2019:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΦΥ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./95170/14.12.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 05.04.2019                                     Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 12.04.2019 


21-03-2019:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 21.03.2019                                     Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 28.03.2019


21-03-2019:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 21.03.2019                                     Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 28.03.2019


18-03-2019:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 18.03.2019                                     Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 26.03.2019


18-03-2019:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 18.03.2019                                     Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 26.03.2019


12-03-2019:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./77848/15.10.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 12.03.2019                                     Προθεσμία υποβολής ένστασης έως:19.03.2019


08-03-2019:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./25794/03.04.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 08.03.2019                                     Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 15.03.2019


01-03-2019:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 01.03.2019                                     Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 08.03.2019


22-02-2019:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018)

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 22.02.2019                                     Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 01.03.2019


22-02-2019:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ - ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ)

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 22.02.2019                                     Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 01.03.2019


22-02-2019:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 22.02.2019                                     Προθεσμία υποβολής ένστασης έως:  01.03.2019


28-01-2019:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018)

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 28.01.2019                                     Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 04.02.2019


28-12-2018:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 28.12.2018                                     Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 04.01.2019


20-12-2018:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 20.12.2018                                     Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 27.12.2018


20-12-2018: 

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./25794/03.04.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 20.12.2018                                     Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 27.12.2018


20-12-2018:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./25794/03.04.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 20.12.2018                                     Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 27.12.2018


13-12-2018:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 13.12.2018                                     Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 20.12.2018


12-12-2018:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./25794/03.04.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 12.12.2018                                     Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 19.12.2018


10-12-2018:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 10.12.2018                                     Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 17.12.2018


10-12-2018:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης Γ4α/Γ.Π./60735/09.08.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 10.12.2018                                     Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 17.12.2018


05-12-2018:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ 

Ημερομηνία Ανάρτησης: 05.12.2018                                     Προθεσμία υποβολής ένστασης έως:  12.12.2018


04-12-2018:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΠ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 04.12.2018                                    Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 11.12.2018


03-12-2018:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 03.12.2018                                    Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 10.12.2018


03-12-2018:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./25794/03.04.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 03.12.2018                                    Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 10.12.2018


21-11-2018:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 21.11.2018                                   Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 28.11.2018


16-11-2018:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./25794/03.04.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 16.11.2018                                    Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 23.11.2018


07-11-2018

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./25794/03.04.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 07.11.2018                                    Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 14.11.2018


01-11-2018:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 

(Ορθή Επανάληψη)

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./25794/03.04.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 01.11.2018                                    Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 08.11.2018


31-10-2018:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./25794/03.04.2018)

 Ημερομηνία Ανάρτησης: 31.10.2018                                    Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 07.11.2018 


25-10-2018:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./25794/03.04.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 25.10.2018                                    Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 01.11.2018


25-10-2018:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ

(Αρ. Έγκρισης: Γ4α/Γ.Π./25794/03.04.2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 25.10.2018                                          Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 01.11.2018


12-10-2018:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 

Ημερομηνία Ανάρτησης: 12.10.2018                                        Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 19.10.2018


09-10-2018:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 09.10.2018                                    Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 16.10.2018


19-09-2018:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 19.09.2018                                          Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 26.09.2018


19-09-2018:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 19.09.2018                                          Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 26.09.2018


23-08-2018:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 23.08.2018                                          Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 30.08.2018


23-08-2018:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 23.08.2018                                          Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 30.08.2018


23-08-2018:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 

Ημερομηνία Ανάρτησης: 23.08.2018                                          Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 30.08.2018


23-08-2018:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 23.08.2018                                          Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 30.08.2018


25-07-2018:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ  

Ημερομηνία Ανάρτησης: 25.07.2018                                          Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 01.08.2018


20-07-2018:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΘ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 20.07.2018                                          Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 27.07.2018


19-07-2018:

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΩΡΛ 

Ημερομηνία Ανάρτησης: 19.07.2018                                          Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 26.07.2018