Πίνακες Κατάταξης Λοιπού Επικουρικού Προσωπικού


 

Σύμφωνα με το αρ. 8 της υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.50604/04-07-2018 (Β’ 2607) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας τήρησης καταλόγου επικουρικού προσωπικού», όπως διορθώθηκε με τη αρ.πρωτ. Γ4β/Γ.Π.οικ.57727/24-7-2018 (Β’ 3088) «δημοσίευση διόρθωσης σφάλματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» και με την Γ4β/Γ.Π.οικ.86760/13-11-2018 (Β' 5066) οι ενστάσεις υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ εντός 15 ημερών (Λήξη Ημερομηνίας Υποβολής 'Ενστασης: 31-12-2018). Επισυνάπτεται πρότυπο ένστασης: Πρότυπο ένστασης

 


    24-12-2019: