Πίνακες Κατάταξης Λοιπού Επικουρικού Προσωπικού

24-12-2020:

Σύμφωνα με το αρ. 8 της υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/07-02-2020 (Β’ 460) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, της κατάρτισης και τήρησης ηλεκτρονικών καταλόγων, της υποβολής αιτήσεων και ελέγχου δικαιολογητικών, των κριτηρίων, της μοριοδότησης και των προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα» όπως τροποποιήθηκε υπό στοιχεία και  ισχύει με τις αριθμ. Γ4β/39470/23-6-20 ( Β΄2596) ΚΥΑ και αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 75357/25-11-20 (Β’ 5227) ΚΥΑ, οι ενστάσεις υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ εντός 15 ημερών  από τις 25-12-20. Επισυνάπτεται πρότυπο ένστασης: Πρότυπο ένστασης: Πρότυπο ένστασης.


14-12-2020:

Σύμφωνα με το αρ. 8 της υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/07-02-2020 (Β’ 460) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, της κατάρτισης και τήρησης ηλεκτρονικών καταλόγων, της υποβολής αιτήσεων και ελέγχου δικαιολογητικών, των κριτηρίων, της μοριοδότησης και των προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα» όπως τροποποιήθηκε υπό στοιχεία και  ισχύει με τις αριθμ. Γ4β/39470/23-6-20 ( Β΄2596) ΚΥΑ και αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 75357/25-11-20 (Β’ 5227) ΚΥΑ, οι ενστάσεις υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ εντός 15 ημερών (Λήξη Ημερομηνίας Υποβολής 'Ενστασης: 29-12-2020). Επισυνάπτεται πρότυπο ένστασης: Πρότυπο ένστασης.


04-09-2020:


04-09-2020:


17-07-2020:

Σύμφωνα με το αρ. 8 της υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/07-02-2020 (Β’ 460) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, της κατάρτισης και τήρησης ηλεκτρονικών καταλόγων, της υποβολής αιτήσεων και ελέγχου δικαιολογητικών, των κριτηρίων, της μοριοδότησης και των προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα» οι ενστάσεις υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ εντός 15 ημερών (Λήξη Ημερομηνίας Υποβολής 'Ενστασης: 31-07-2020). Επισυνάπτεται πρότυπο ένστασης: Πρότυπο ένστασης.


09-06-2020:


18-03-2020:

Σύμφωνα με το αρ. 8 της υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/07-02-2020 (Β’ 460) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, της κατάρτισης και τήρησης ηλεκτρονικών καταλόγων, της υποβολής αιτήσεων και ελέγχου δικαιολογητικών, των κριτηρίων, της μοριοδότησης και των προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα», οι ενστάσεις υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ εντός 15 ημερών (Λήξη Ημερομηνίας Υποβολής 'Ενστασης: 02-04-2020). Επισυνάπτεται πρότυπο ένστασης: Πρότυπο ένστασης.


ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΛΟΙΠΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΤΕ ΣΤΟ email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .