Εγκύκλιοι - Νομοθεσία

Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Από 1-11-2010, όλες οι διοικητικές πράξεις θα αναρτώνται και θα αναζητώνται στην ιστοσελίδα : http://et.diavgeia.gov.gr/f/3ype. Οι τρόποι αναζήτησης των εγγράφων υλοποιούνται με τους παρακάτω τρόπους: Ανά Τελικό Υπογράφοντα, ανά Είδος Πράξης, ανά Θεματική Ενότητα, ανά Οργανική Μονάδα και αναζήτηση με ΑΔΑ, ημερομηνία εγγράφου κτλ.