Μενού

A A A

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσσαλονίκη, 27.05.2019

                                                                                                                                                                                   Αρ. Πρωτ : 23554

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Πληροφορίες: Νικολέτα Κασιδιάρη

Τηλ. 2313320 579

Fax: 2313320 508

e-mail:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ –ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ  Τ.ΟΜ.Υ ΤΗΣ 3ης Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σε εφαρμογή της με αρ.Α2β/Γ.Π.οικ.60261/3-8-17 «Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες» (ΑΔΑ:Ψ50465ΦΥΟ-0ΘΖ) ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των ψηφιακών και φυσικά υποβληθέντων δικαιολογητικών και έχουν καταρτισθεί οι προσωρινοί πίνακες προσληπτέων και απορριπτέων, κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας των προς κάλυψη θέσεων για τις Τ.ΟΜ.Υ. του Δήμου Πέλλας της Π.Ε. Πέλλας (Κωδικός: 536) και κατά το τρίτο στάδιο της διαδικασίας των προς κάλυψη θέσεων για τις Τ.ΟΜ.Υ. του Δήμου Πέλλας της Π.Ε. Πέλλας (Κωδικός: 836) όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο Δ΄ της Προκήρυξης. 

Σύμφωνα με την παραπάνω Προκήρυξη – Πρόσκληση κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων προσληπτέων δύναται να ασκηθεί ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της ημερομηνίας δημοσίευσης – ανάρτησής τους στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας και των οικείων Δ.Υ.Πε., εάν αυτή είναι ταυτόχρονη, άλλως από την ημέρα δημοσίευσής τους στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας.  Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο  όπου καταχωρήθηκε η αρχική αίτηση σε ειδικό πεδίο ένστασης (tomy.moh.gov.gr).  Αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή, η εκτυπωμένη ένσταση, που πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και να συνοδεύεται με τα κατά περίπτωση υποστηρικτικά έγγραφα, παραδίδεται σε κλειστό φάκελο που περιλαμβάνει εξωτερικά τα στοιχεία του αποστολέα, τα στοιχεία του παραλήπτη (3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας) και την ένδειξη "Ένσταση για Τ.ΟΜ.Υ.-Κωδικός θέσης: …..", είτε αυτοπροσώπως στο κατάστημα της υπηρεσίας είτε αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Η υπηρεσία μας θα εξετάσει τις υποβληθείσες ενστάσεις και θα ελέγξει τη νομιμότητα των προσωρινών πινάκων προσληπτέων και απορριπτέων.  Η εξέταση των ενστάσεων θα διενεργηθεί από τριμελή επιτροπή, η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση του Διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, κατ’ εφαρμογή της διάταξης 23 της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν.3329/2005 όπως ισχύει.

Η παραπάνω επιτροπή θα αποτελείται από τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου Π.Φ.Υ., τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και το Νομικό Σύμβουλο της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας με τους αναπληρωτές τους.

Ακολούθως, εντός είκοσι (20) ημερών από την παρέλευση της άσκησης των ενστάσεων, θα καταρτισθούν και θα δημοσιευθούν οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων, οι οποίοι στη συνέχεια θα καταχωρηθούν στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας και της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας.

Οι παραπάνω πίνακες αναρτήθηκαν σήμερα  27.05.2019 στο κατάστημα της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας από υπαλλήλους της υπηρεσίας.

Επίσης καταχωρήθηκαν σήμερα 27.05.2019 στην ιστοσελίδα της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας www.3ype.gr.

Σημειώνουμε ότι η ημερομηνία έναρξης υποβολής των ενστάσεων ορίζεται από τα παραπάνω η  28η Μαΐου 2019.

 

                                                                                                                             Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                                                                         ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΚΙΡΚΟΣ

Οι προσωρινοί πίνακες αναλυτικά:

Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων ΤΟΜΥ - ΠΕ Πέλλας - Δήμου Πέλλας (ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών)

Προσωρινοί Πίνακες Απορριπτέων ΤΟΜΥ - ΠΕ Πέλλας - Δήμου Πέλλας (ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών)

Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων ΤΟΜΥ - ΠΕ Πέλλας - Δήμου Πέλλας (ΤΕ Νοσηλευτικής)

Προσωρινοί Πίνακες Απορριπτέων ΤΟΜΥ - ΠΕ Πέλλας - Δήμου Πέλλας (ΤΕ Νοσηλευτικής)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσσαλονίκη, 11.04.2019

Αρ. Πρωτ : 17437

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Πληροφορίες: Νικολέτα Κασιδιάρη

Τηλ. 2313320 579

Fax: 2313320 508

e-mail:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ –ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ  Τ.ΟΜ.Υ ΤΗΣ 3ης Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σε εφαρμογή της με αρ.Α2β/Γ.Π.οικ.60261/3-8-17 «Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες» (ΑΔΑ:Ψ50465ΦΥΟ-0ΘΖ), ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των ψηφιακών και φυσικά υποβληθέντων δικαιολογητικών και έχουν καταρτισθεί οι προσωρινοί πίνακες προσληπτέων και απορριπτέων, α) κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας των προς κάλυψη θέσεων για τις Τ.ΟΜ.Υ του Δήμου Κοζάνης της Π.Ε. Κοζάνης (Κωδικοί: 533, 633 ) και β) κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας των προς κάλυψη θέσεων για τις Τ.ΟΜ.Υ του Δήμου Εορδαίας της Π.Ε. Κοζάνης (Κωδικοί: 534, 634 ), όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο Δ΄ της Προκήρυξης. 

Σύμφωνα με την παραπάνω Προκήρυξη – Πρόσκληση κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων προσληπτέων δύναται να ασκηθεί ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της ημερομηνίας δημοσίευσης – ανάρτησής τους στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας και των οικείων Δ.Υ.Πε., εάν αυτή είναι ταυτόχρονη, άλλως από την ημέρα δημοσίευσής τους στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας.  Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο  όπου καταχωρήθηκε η αρχική αίτηση σε ειδικό πεδίο ένστασης (tomy.moh.gov.gr).  Αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή, η εκτυπωμένη ένσταση, που πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και να συνοδεύεται με τα κατά περίπτωση υποστηρικτικά έγγραφα, παραδίδεται σε κλειστό φάκελο που περιλαμβάνει εξωτερικά τα στοιχεία του αποστολέα, τα στοιχεία του παραλήπτη (3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας) και την ένδειξη "Ένσταση για Τ.ΟΜ.Υ.-Κωδικός θέσης: …..", είτε αυτοπροσώπως στο κατάστημα της υπηρεσίας είτε αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Η υπηρεσία μας θα εξετάσει τις υποβληθείσες ενστάσεις και θα ελέγξει τη νομιμότητα των προσωρινών πινάκων προσληπτέων και απορριπτέων.  Η εξέταση των ενστάσεων θα διενεργηθεί από τριμελή επιτροπή, η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση του Διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, κατ’ εφαρμογή της διάταξης 23 της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν.3329/2005 όπως ισχύει.

Η παραπάνω επιτροπή θα αποτελείται από τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου Π.Φ.Υ., τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και το Νομικό Σύμβουλο της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας με τους αναπληρωτές τους.

Ακολούθως, εντός είκοσι (20) ημερών από την παρέλευση της άσκησης των ενστάσεων, θα καταρτισθούν και θα δημοσιευθούν οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων, οι οποίοι στη συνέχεια θα καταχωρηθούν στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας και της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας.

Οι παραπάνω πίνακες θα αναρτηθούν στις 12.04.2019 στο κατάστημα της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας από υπαλλήλους της υπηρεσίας.

Επίσης θα καταχωρηθούν στις 12.04.2019 στην ιστοσελίδα της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας www.3ype.gr.

Σημειώνουμε ότι η ημερομηνία έναρξης υποβολής των ενστάσεων ορίζεται από τα παραπάνω η 13η Απριλίου 2019.

 

                                                                                                                             Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                                                                        ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΚΙΡΚΟΣ

 

Οι προσωρινοί πίνακες αναλυτικά:

Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων ΤΟΜΥ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ του Δήμου Κοζάνης της Π.Ε. Κοζάνης 

Προσωρινοί Πίνακες Απορριπτέων ΤΟΜΥ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ του Δήμου Κοζάνης της Π.Ε. Κοζάνης 

Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων ΤΟΜΥ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ του Δήμου Εορδαίας της Π.Ε. Κοζάνης

Προσωρινοί Πίνακες Απορριπτέων ΤΟΜΥ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ του Δήμου Εορδαίας της Π.Ε. Κοζάνης 

Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων ΤΟΜΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚ.ΟΙΚΟΝ. του Δήμου Κοζάνης της Π.Ε. Κοζάνης 

Προσωρινοί Πίνακες Απορριπτέων ΤΟΜΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚ.ΟΙΚΟΝ. του Δήμου Κοζάνης της Π.Ε. Κοζάνης  

Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων ΤΟΜΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚ.ΟΙΚΟΝ. του Δήμου Εορδαίας της Π.Ε. Κοζάνης 

Προσωρινοί Πίνακες Απορριπτέων ΤΟΜΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚ.ΟΙΚΟΝ. του Δήμου Εορδαίας της Π.Ε. Κοζάνης  


 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 Θεσσαλονίκη, 06.12.2018

Αρ. Πρωτ : 47888

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Πληροφορίες: Νικολέτα Κασιδιάρη

Τηλ. 2313320 579

Fax: 2313320 508

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ –ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ  Τ.ΟΜ.Υ ΤΗΣ 3ης Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σε εφαρμογή της με αρ.Α2β/Γ.Π.οικ.60261/3-8-17 «Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες» (ΑΔΑ:Ψ50465ΦΥΟ-0ΘΖ) ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των ψηφιακών και φυσικά υποβληθέντων δικαιολογητικών και έχουν καταρτισθεί οι προσωρινοί πίνακες προσληπτέων και απορριπτέων, κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας των προς κάλυψη θέσεων για τις Τ.ΟΜ.Υ. του Δήμου Πέλλας της Π.Ε. Πέλλας (Κωδικοί: 436, 636) και του Δήμου Κατερίνης της Π.Ε. Πιερίας (Κωδικοί: 437) όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο Δ΄ της Προκήρυξης. 

Σύμφωνα με την παραπάνω Προκήρυξη – Πρόσκληση κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων προσληπτέων δύναται να ασκηθεί ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της ημερομηνίας δημοσίευσης – ανάρτησης τους στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας και των οικείων Δ.Υ.Πε., εάν αυτή είναι ταυτόχρονη, άλλως από την ημέρα δημοσίευσής τους στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας.  Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο  όπου καταχωρήθηκε η αρχική αίτηση σε ειδικό πεδίο ένστασης (tomy.moh.gov.gr). Αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή, η εκτυπωμένη ένσταση, που πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και να συνοδεύεται με τα κατά περίπτωση υποστηρικτικά έγγραφα, παραδίδεται σε κλειστό φάκελο που περιλαμβάνει εξωτερικά τα στοιχεία του αποστολέα, τα στοιχεία του παραλήπτη (3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας) και την ένδειξη "Ένσταση για Τ.ΟΜ.Υ.-Κωδικός θέσης: …..", είτε αυτοπροσώπως στο κατάστημα της υπηρεσίας είτε αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Η υπηρεσία μας θα εξετάσει τις υποβληθείσες ενστάσεις και θα ελέγξει τη νομιμότητα των προσωρινών πινάκων προσληπτέων και απορριπτέων.  Η εξέταση των ενστάσεων θα διενεργηθεί από τριμελή επιτροπή, η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση του Διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, κατ’ εφαρμογή της διάταξης 23 της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν.3329/2005 όπως ισχύει.

Η παραπάνω επιτροπή θα αποτελείται από τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου Π.Φ.Υ., τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και το Νομικό Σύμβουλο της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας με τους αναπληρωτές τους.

Ακολούθως, εντός είκοσι (20) ημερών από την παρέλευση της άσκησης των ενστάσεων, θα καταρτισθούν και θα δημοσιευθούν οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων, οι οποίοι στη συνέχεια θα καταχωρηθούν στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας και της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας.

Οι παραπάνω πίνακες αναρτήθηκαν σήμερα  07.12.2018 στο κατάστημα της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας από υπαλλήλους της υπηρεσίας.

Επίσης καταχωρήθηκαν σήμερα 07.12.2018 στην ιστοσελίδα της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας www.3ype.gr.

Σημειώνουμε ότι η ημερομηνία έναρξης υποβολής των ενστάσεων ορίζεται από τα παραπάνω η  08η Δεκεμβρίου 2018.

 

                                                                                                                           Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                                                                        ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΚΙΡΚΟΣ

 

Οι προσωρινοί πίνακες αναλυτικά:

Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων ΤΟΜΥ του Δήμου Πέλλας της Π.Ε. Πέλλας 

Προσωρινοί Πίνακες Απορριπτέων ΤΟΜΥ του Δήμου Πέλλας της Π.Ε. Πέλλας 

Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων ΤΟΜΥ του Δήμου Πέλλας της Π.Ε. Πέλλας 

Προσωρινοί Πίνακες Απορριπτέων ΤΟΜΥ του Δήμου Πέλλας της Π.Ε. Πέλλας 

Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων ΤΟΜΥ του Δήμου Κατερίνης της Π.Ε. Πιερίας 

Προσωρινοί Πίνακες Απορριπτέων ΤΟΜΥ του Δήμου Κατερίνης της Π.Ε. Πιερίας


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσσαλονίκη, 07.06.2018

Αρ. Πρωτ : 21147

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ν.Κασιδιάρη-Κ.Αραμπατζίκου

Τηλ. 2313320 579 / 586

Fax: 2313320 508

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ –ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ  Τ.ΟΜ.Υ ΤΗΣ 3ης Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 Σε εφαρμογή της με αρ.Α2β/Γ.Π.οικ.60261/3-8-17 «Προκήρυξη - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες» (ΑΔΑ:Ψ50465ΦΥΟ-0ΘΖ), ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των ψηφιακών και φυσικά υποβληθέντων δικαιολογητικών και έχουν καταρτισθεί οι προσωρινοί πίνακες προσληπτέων και απορριπτέων κατά το τρίτο στάδιο της διαδικασίας των προς κάλυψη θέσεων κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού για τις Τ.ΟΜ.Υ. των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Κωδικοί: 638, 639 και 640), όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο Δ' της Προκήρυξης.

Σύμφωνα με την παραπάνω Προκήρυξη - Πρόσκληση κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων προσληπτέων δύναται να ασκηθεί ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της ημερομηνίας δημοσίευσης - ανάρτησής τους στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας και των οικείων Δ.Υ.Πε., εάν αυτή είναι ταυτόχρονη, άλλως από την ημέρα δημοσίευσής τους στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας. Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο όπου καταχωρήθηκε η αρχική αίτηση σε ειδικό πεδίο ένστασης (tomy.moh.gov.gr). Αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή, η εκτυπωμένη ένσταση, που πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και να συνοδεύεται με τα κατά περίπτωση υποστηρικτικά έγγραφα, παραδίδεται σε κλειστό φάκελο που περιλαμβάνει εξωτερικά τα στοιχεία του αποστολέα, τα στοιχεία του παραλήπτη (3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας) και την ένδειξη "Ένσταση για Τ.ΟΜ.Υ.- Κωδικός θέσης:   ", είτε αυτοπροσώπως στο κατάστημα της υπηρεσίας είτε αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Η υπηρεσία μας θα εξετάσει τις υποβληθείσες ενστάσεις και θα ελέγξει τη νομιμότητα των προσωρινών πινάκων προσληπτέων και απορριπτέων. Η εξέταση των ενστάσεων θα διενεργηθεί από τριμελή επιτροπή, η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση του Διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, κατ’ εφαρμογή της διάταξης 23 της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν.3329/2005 όπως ισχύει.

Η παραπάνω επιτροπή θα αποτελείται από τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου Π.Φ.Υ., τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και τον Νομικό Σύμβουλο της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας με τους αναπληρωτές τους.

Ακολούθως, εντός είκοσι (20) ημερών από την παρέλευση της άσκησης των ενστάσεων, θα καταρτισθούν και θα δημοσιευθούν οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων, οι οποίοι στη συνέχεια θα καταχωρηθούν στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας και της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας.

Οι παραπάνω πίνακες αναρτήθηκαν σήμερα 07.06.2018 στο κατάστημα της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας από υπαλλήλους της υπηρεσίας.

Επίσης καταχωρήθηκαν σήμερα 07.06.2018 στην ιστοσελίδα της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας www.3ype.gr.

Σημειώνουμε ότι η ημερομηνία έναρξης υποβολής των ενστάσεων ορίζεται από τα παραπάνω η 08 η Ιουνίου 2018.

 

                                                                                                                                           Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

 

                                                                                                                                        ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΚΙΡΚΟΣ 

Οι προσωρινοί πίνακες αναλυτικά:

Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων ΤΟΜΥ των Δήμων Αμπελοκήπων-Μενεμένης της Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων ΤΟΜΥ των Δήμων Κορδελιού-Ευόσμου Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων ΤΟΜΥ του Δήμου Παύλου-Μελά Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Προσωρινοί Πίνακες Απορριπτέων ΤΟΜΥ των Δήμων Αμπελοκήπων-Μενεμένης της Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Προσωρινοί Πίνακες Απορριπτέων ΤΟΜΥ των Δήμων Κορδελιού-Ευόσμου Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Προσωρινοί Πίνακες Απορριπτέων ΤΟΜΥ του Δήμου Παύλου-Μελά Π.Ε. Θεσσαλονίκης


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσσαλονίκη, 07.06.2018

Αρ. Πρωτ : 21146

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ν.Κασιδιάρη-Κ.Αραμπατζίκου

Τηλ. 2313320 579 / 586

Fax: 2313320 508

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ –ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

 ΓΙΑ ΤΙΣ  Τ.ΟΜ.Υ ΤΗΣ 3ης Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σε εφαρμογή της με αρ.Α2β/Γ.Π.οικ.60261/3-8-17 «Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες» (ΑΔΑ:Ψ50465ΦΥΟ-0ΘΖ), ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των ψηφιακών και φυσικά υποβληθέντων δικαιολογητικών και έχουν καταρτισθεί οι προσωρινοί πίνακες προσληπτέων και απορριπτέων α) κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας των προς κάλυψη θέσεων κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής για τις Τ.ΟΜ.Υ του Δήμου Κοζάνης της Π.Ε. Κοζάνης (Κωδικός : 833) και β) κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας των προς κάλυψη θέσεων κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής για τις Τ.ΟΜ.Υ του Δήμου Εορδαίας της Π.Ε. Κοζάνης (Κωδικός : 834 ) όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο Δ΄ της Προκήρυξης.

Σύμφωνα με την παραπάνω Προκήρυξη – Πρόσκληση κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων προσληπτέων δύναται να ασκηθεί ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της ημερομηνίας δημοσίευσης – ανάρτησής τους στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας και των οικείων Δ.Υ.Πε., εάν αυτή είναι ταυτόχρονη, άλλως από την ημέρα δημοσίευσής τους στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας. Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο όπου καταχωρήθηκε η αρχική αίτηση σε ειδικό πεδίο ένστασης (tomy.moh.gov.gr). Αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή, η εκτυπωμένη ένσταση, που πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και να συνοδεύεται με τα κατά περίπτωση υποστηρικτικά έγγραφα, παραδίδεται σε κλειστό φάκελο που περιλαμβάνει εξωτερικά τα στοιχεία του αποστολέα, τα στοιχεία του παραλήπτη (3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας) και την ένδειξη "Ένσταση για Τ.ΟΜ.Υ.- Κωδικός θέσης: …..", είτε αυτοπροσώπως στο κατάστημα της υπηρεσίας είτε αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Η υπηρεσία μας θα εξετάσει τις υποβληθείσες ενστάσεις και θα ελέγξει τη νομιμότητα των προσωρινών πινάκων προσληπτέων και απορριπτέων. Η εξέταση των ενστάσεων θα διενεργηθεί από τριμελή επιτροπή, η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση του Διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, κατ’ εφαρμογή της διάταξης 23 της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν.3329/2005 όπως ισχύει.

Η παραπάνω επιτροπή θα αποτελείται από τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου Π.Φ.Υ., τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και τον Νομικό Σύμβουλο της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας με τους αναπληρωτές τους.

Ακολούθως, εντός είκοσι (20) ημερών από την παρέλευση της άσκησης των ενστάσεων, θα καταρτισθούν και θα δημοσιευθούν οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων, οι οποίοι στη συνέχεια θα καταχωρηθούν στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας και της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας.

Οι παραπάνω πίνακες αναρτήθηκαν σήμερα 07.06.2018 στο κατάστημα της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας από υπαλλήλους της υπηρεσίας.

Επίσης καταχωρήθηκαν σήμερα 07.06.2018 στην ιστοσελίδα της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας www.3ype.gr.

Σημειώνουμε ότι η ημερομηνία έναρξης υποβολής των ενστάσεων ορίζεται από τα παραπάνω η 08 η Ιουνίου 2018.

 

                                                                                                       Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                                                    ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΚΙΡΚΟΣ 

 

Οι προσωρινοί πίνακες αναλυτικά:

Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων ΤΟΜΥ Δήυου Κοζάνης Π.Ε. Κοζάνης

Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων ΤΟΜΥ Δήμου Εορδαίας Π.Ε. Κοζάνης

Προσωρινοί Πίνακες Απορριπτέων ΤΟΜΥ Δήυου Κοζάνης Π.Ε. Κοζάνης

Προσωρινοί Πίνακες Απορριπτέων ΤΟΜΥ Δήυου Εορδαίας Π.Ε. Κοζάνης


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσσαλονίκη, 15.02.2018

Αρ. Πρωτ : 5813

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Πληροφορίες: Νικολέτα Κασιδιάρη

Τηλ. 2313320 579

Fax: 2313320 508

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ –ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ  Τ.ΟΜ.Υ ΤΗΣ 3ης Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σε εφαρμογή της με αρ.Α2β/Γ.Π.οικ.60261/3-8-17 «Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες» (ΑΔΑ:Ψ50465ΦΥΟ-0ΘΖ), ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των ψηφιακών και φυσικά υποβληθέντων δικαιολογητικών και έχουν καταρτισθεί οι προσωρινοί πίνακες προσληπτέων και απορριπτέων, α) κατά το τρίτο στάδιο της διαδικασίας των προς κάλυψη θέσεων  κλάδου ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών για τις Τ.ΟΜ.Υ. των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Κωδικοί: 538, 539 και 540) , β) κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας των προς κάλυψη θέσεων κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής  για τις Τ.ΟΜ.Υ. των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Κωδικοί: 838, 839 και 840) και γ) κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας των προς κάλυψη θέσεων για τις Τ.ΟΜ.Υ του Δήμου Κοζάνης της Π.Ε. Κοζάνης (Κωδικοί: 233-ΠΕ Ιατρών Γεν.Ιατρικής, 233-ΠΕ Ιατρών Παθολογίας,333,433, 533, 633, 733), δ) του Δήμου Εορδαίας της Π.Ε. Κοζάνης (Κωδικοί: 234-ΠΕ Ιατρών Γεν.Ιατρικής, 234-ΠΕ Ιατρών Παθολογίας,334,434, 534, 634, 734) και ε) του Δήμου Βεροίας της Π.Ε. Ημαθίας (Κωδικοί: 235-ΠΕ Ιατρών Γεν.Ιατρικής, 235-ΠΕ Ιατρών Παθολογίας, 335,435, 535, 635, 735), όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο Δ΄ της Προκήρυξης. 

Σύμφωνα με την παραπάνω Προκήρυξη – Πρόσκληση κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων προσληπτέων δύναται να ασκηθεί ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της ημερομηνίας δημοσίευσης – ανάρτησής τους στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας και των οικείων Δ.Υ.Πε., εάν αυτή είναι ταυτόχρονη, άλλως από την ημέρα δημοσίευσής τους στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας.  Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο  όπου καταχωρήθηκε η αρχική αίτηση σε ειδικό πεδίο ένστασης (tomy.moh.gov.gr).  Αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή, η εκτυπωμένη ένσταση, που πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και να συνοδεύεται με τα κατά περίπτωση υποστηρικτικά έγγραφα, παραδίδεται σε κλειστό φάκελο που περιλαμβάνει εξωτερικά τα στοιχεία του αποστολέα, τα στοιχεία του παραλήπτη (3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας) και την ένδειξη "Ένσταση για Τ.ΟΜ.Υ.-Κωδικός θέσης: …..", είτε αυτοπροσώπως στο κατάστημα της υπηρεσίας είτε αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Η υπηρεσία μας θα εξετάσει τις υποβληθείσες ενστάσεις και θα ελέγξει τη νομιμότητα των προσωρινών πινάκων προσληπτέων και απορριπτέων.  Η εξέταση των ενστάσεων θα διενεργηθεί από τριμελή επιτροπή, η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση του Διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, κατ’ εφαρμογή της διάταξης 23 της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν.3329/2005 όπως ισχύει.

Η παραπάνω επιτροπή θα αποτελείται από τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου Π.Φ.Υ., τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και το Νομικό Σύμβουλο της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας με τους αναπληρωτές τους.

Ακολούθως, εντός είκοσι (20) ημερών από την παρέλευση της άσκησης των ενστάσεων, θα καταρτισθούν και θα δημοσιευθούν οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων, οι οποίοι στη συνέχεια θα καταχωρηθούν στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας και της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας.

Οι παραπάνω πίνακες αναρτήθηκαν σήμερα 15.02.2018 στο κατάστημα της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας από υπαλλήλους της υπηρεσίας.

Επίσης καταχωρήθηκαν σήμερα 15.02.2018 στην ιστοσελίδα της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας www.3ype.gr.

Σημειώνουμε ότι η ημερομηνία έναρξης υποβολής των ενστάσεων ορίζεται από τα παραπάνω η 16η Φεβρουαρίου 2018.

                                                                                                                                 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                                                                             ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΚΙΡΚΟΣ

 

Οι προσωρινοί πίνακες αναλυτικά:

Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων ΤΟΜΥ Δήμων Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων ΤΟΜΥ Δήμων Π.Ε. Κοζάνης

Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων ΤΟΜΥ Δήμου Βέροιας Π.Ε. Ημαθίας

Προσωρινοί Πίνακες Απορριπτέων ΤΟΜΥ Δήμων Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Προσωρινοί Πίνακες Απορριπτέων ΤΟΜΥ Δήμων Π.Ε. Κοζάνης

Προσωρινοί Πίνακες Απορριπτέων ΤΟΜΥ Δήμου Βέροιας Π.Ε. Ημαθίας


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσσαλονίκη, 20.11.2017

Αρ. Πρωτ : 44965

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ν.Κασιδιάρη-Ζ.Κουκουλιάτα

Τηλ. 2313320 579 / 523

Fax: 2313320 508

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ –ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ  Τ.ΟΜ.Υ ΤΗΣ 3ης Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σε εφαρμογή της με αρ.Α2β/Γ.Π.οικ.60261/3-8-17 «Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες» (ΑΔΑ:Ψ50465ΦΥΟ-0ΘΖ) και σε συνέχεια των αριθμ.πρωτ.42509/31.10.2017 και 43078/03.11.2017 ανακοινώσεων της υπηρεσίας, ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των ψηφιακών και φυσικά υποβληθέντων δικαιολογητικών και έχουν καταρτισθεί οι προσωρινοί πίνακες προσληπτέων και απορριπτέων, κατά το τρίτο στάδιο της διαδικασίας των προς κάλυψη θέσεων κλάδου ΠΕ Ιατρών Ειδικότητας Παθολογίας για τις Τ.ΟΜ.Υ. των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Κωδικοί: 238, 239 και 240) και κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας των προς κάλυψη θέσεων για τις Τ.ΟΜ.Υ. του Δήμου Πέλλας της Π.Ε. Πέλλας (Κωδικοί:236, 336, 436, 536, 636, 736) και του Δήμου Κατερίνης της Π.Ε. Πιερίας (Κωδικοί:237, 337, 437, 537, 637, 737) όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο Δ΄ της Προκήρυξης. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου και για τις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες της 3ης Υ.Πε., θα ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με την παραπάνω Προκήρυξη – Πρόσκληση κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων προσληπτέων δύναται να ασκηθεί ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της ημερομηνίας δημοσίευσης – ανάρτησής τους στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας και των οικείων Δ.Υ.Πε., εάν αυτή είναι ταυτόχρονη, άλλως από την ημέρα δημοσίευσής τους στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας. Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο όπου καταχωρήθηκε η αρχική αίτηση σε ειδικό πεδίο ένστασης (tomy.moh.gov.gr). Αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή, η εκτυπωμένη ένσταση, που πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και να συνοδεύεται με τα κατά περίπτωση υποστηρικτικά έγγραφα, παραδίδεται σε κλειστό φάκελο που περιλαμβάνει εξωτερικά τα στοιχεία του αποστολέα, τα στοιχεία του παραλήπτη (3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας) και την ένδειξη "Ένσταση για Τ.ΟΜ.Υ.- Κωδικός θέσης: …..", είτε αυτοπροσώπως στο κατάστημα της υπηρεσίας είτε αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Η υπηρεσία μας θα εξετάσει τις υποβληθείσες ενστάσεις και θα ελέγξει τη νομιμότητα των προσωρινών πινάκων προσληπτέων και απορριπτέων. Η εξέταση των ενστάσεων θα διενεργηθεί από τριμελή επιτροπή, η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση του Διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, κατ’ εφαρμογή της διάταξης 23 της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν.3329/2005 όπως ισχύει.

Η παραπάνω επιτροπή θα αποτελείται από τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου Π.Φ.Υ., τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και το Νομικό Σύμβουλο της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας με τους αναπληρωτές τους.

Ακολούθως, εντός είκοσι (20) ημερών από την παρέλευση της άσκησης των ενστάσεων, θα καταρτισθούν και θα δημοσιευθούν οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων, οι οποίοι στη συνέχεια θα καταχωρηθούν στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας και της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας.

Οι παραπάνω πίνακες αναρτήθηκαν σήμερα 20.11.2017 στο κατάστημα της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας από υπαλλήλους της υπηρεσίας.

Επίσης καταχωρήθηκαν σήμερα 20.11.2017 στην ιστοσελίδα της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας www.3ype.gr.

Σημειώνουμε ότι η ημερομηνία έναρξης υποβολής των ενστάσεων ορίζεται από τα παραπάνω η 21η Νοεμβρίου 2017.

                                                                                                       Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                                                     ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΚΙΡΚΟΣ 

Οι προσωρινοί πίνακες αναλυτικά:

Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων ΤΟΜΥ

Προσωρινοί Πίνακες Απορριπτέων ΤΟΜΥ


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσσαλονίκη, 03.11.2017

Αρ. Πρωτ : 43078

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ν.Κασιδιάρη-Ζ.Κουκουλιάτα

Τηλ. 2313320 579 / 523

Fax: 2313320 508

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ –ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ  Τ.ΟΜ.Υ ΤΗΣ 3ης Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σε εφαρμογή της με αρ.Α2β/Γ.Π.οικ.60261/3-8-17 «Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες» (ΑΔΑ:Ψ50465ΦΥΟ-0ΘΖ) και σε συνέχεια της αριθμ.πρωτ.42509/31.10.2017 ανακοίνωσης της υπηρεσίας, ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των ψηφιακών και φυσικά υποβληθέντων δικαιολογητικών και έχουν καταρτισθεί οι προσωρινοί πίνακες προσληπτέων και απορριπτέων, του συνόλου των προς κάλυψη θέσεων για τις Τ.ΟΜ.Υ. των Δήμων Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Κορδελιού-Ευόσμου και Παύλου Μελά της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο Δ΄ της Προκήρυξης. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου και για τις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες της 3ης Υ.Πε., θα ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με την παραπάνω Προκήρυξη – Πρόσκληση κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων προσληπτέων δύναται να ασκηθεί ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της ημερομηνίας δημοσίευσης – ανάρτησής τους στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας και των οικείων Δ.Υ.Πε., εάν αυτή είναι ταυτόχρονη, άλλως από την ημέρα δημοσίευσής τους στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας. Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο όπου καταχωρήθηκε η αρχική αίτηση σε ειδικό πεδίο ένστασης (tomy.moh.gov.gr). Αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή, η εκτυπωμένη ένσταση, που πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και να συνοδεύεται με τα κατά περίπτωση υποστηρικτικά έγγραφα, παραδίδεται σε κλειστό φάκελο που περιλαμβάνει εξωτερικά τα στοιχεία του αποστολέα, τα στοιχεία του παραλήπτη (3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας) και την ένδειξη "Ένσταση για Τ.ΟΜ.Υ.-Κωδικός θέσης: …..", είτε αυτοπροσώπως στο κατάστημα της υπηρεσίας είτε αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Η υπηρεσία μας θα εξετάσει τις υποβληθείσες ενστάσεις και θα ελέγξει τη νομιμότητα των προσωρινών πινάκων προσληπτέων και απορριπτέων. Η εξέταση των ενστάσεων θα διενεργηθεί από τριμελή επιτροπή, η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση του Διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, κατ’ εφαρμογή της διάταξης 23 της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν.3329/2005 όπως ισχύει.

Η παραπάνω επιτροπή θα αποτελείται από τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου Π.Φ.Υ., τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και το Νομικό Σύμβουλο της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας με τους αναπληρωτές τους.

Ακολούθως, εντός είκοσι (20) ημερών από την παρέλευση της άσκησης των ενστάσεων, θα καταρτισθούν και θα δημοσιευθούν οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων, οι οποίοι στη συνέχεια θα καταχωρηθούν στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας και της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας.

Οι παραπάνω πίνακες αναρτήθηκαν σήμερα 03.11.2017 στο κατάστημα της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας από υπαλλήλους της υπηρεσίας.

Επίσης καταχωρήθηκαν σήμερα 31.10.2017 στην ιστοσελίδα της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας www.3ype.gr.

Σημειώνουμε ότι η ημερομηνία έναρξης υποβολής των ενστάσεων ορίζεται από τα παραπάνω η 4η Νοεμβρίου 2017.

                                                                                                       Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                                                   ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΚΙΡΚΟΣ 

Οι προσωρινοί πίνακες αναλυτικά:

Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων ΤΟΜΥ

Προσωρινοί Πίνακες Απορριπτέων ΤΟΜΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσσαλονίκη, 31.10.2017

Αρ. Πρωτ : 42509

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ν.Κασιδιάρη-Ζ.Κουκουλιάτα

Τηλ. 2313320 579 / 523

Fax: 2313320 508

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ –ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ  Τ.ΟΜ.Υ ΤΗΣ 3ης Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σε εφαρμογή της με αρ.Α2β/Γ.Π.οικ.60261/3-8-17 «Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες» (ΑΔΑ:Ψ50465ΦΥΟ-0ΘΖ) ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των ψηφιακών και φυσικά υποβληθέντων δικαιολογητικών και έχουν καταρτισθεί οι προσωρινοί πίνακες προσληπτέων και απορριπτέων, κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) επί του συνόλου των προς κάλυψη θέσεων για τις Τ.ΟΜ.Υ. των Δήμων Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Κορδελιού-Ευόσμου και Παύλου Μελά της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο Δ΄ της Προκήρυξης. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου και του υπολοίπου ποσοστού των προαναφερόμενων θέσεων, καθώς και των θέσεων για τις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες της 3ης Υ.Πε., θα ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με την παραπάνω Προκήρυξη – Πρόσκληση κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων προσληπτέων δύναται να ασκηθεί ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της ημερομηνίας δημοσίευσης – ανάρτησής τους στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας και των οικείων Δ.Υ.Πε., εάν αυτή είναι ταυτόχρονη, άλλως από την ημέρα δημοσίευσής τους στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας. Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο όπου καταχωρήθηκε η αρχική αίτηση σε ειδικό πεδίο ένστασης (tomy.moh.gov.gr).

Η υπηρεσία μας θα εξετάσει τις υποβληθείσες ενστάσεις και θα ελέγξει τη νομιμότητα των προσωρινών πινάκων προσληπτέων και απορριπτέων. Η εξέταση των

ενστάσεων θα διενεργηθεί από τριμελή επιτροπή, η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση του Διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, κατ’ εφαρμογή της διάταξης 23 της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν.3329/2005 όπως ισχύει.

Η παραπάνω επιτροπή θα αποτελείται από τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου Π.Φ.Υ., τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και το Νομικό Σύμβουλο της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας με τους αναπληρωτές τους.

Ακολούθως, εντός είκοσι (20) ημερών από την παρέλευση της άσκησης των ενστάσεων, θα καταρτισθούν και θα δημοσιευθούν οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων, οι οποίοι στη συνέχεια θα καταχωρηθούν στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας και της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας.

Οι παραπάνω πίνακες αναρτήθηκαν σήμερα 31.10.2017 στο κατάστημα της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας από υπαλλήλους της υπηρεσίας.

Επίσης καταχωρήθηκαν σήμερα 31.10.2017 στην ιστοσελίδα της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας www.3ype.gr.

Σημειώνουμε ότι η ημερομηνία έναρξης υποβολής των ενστάσεων ορίζεται από τα παραπάνω η 1η Νοεμβρίου 2017.

                                                                                                       Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                                                    ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΚΙΡΚΟΣ 

Οι προσωρινοί πίνακες αναλυτικά:

Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων ΤΟΜΥ

Προσωρινοί Πίνακες Απορριπτέων ΤΟΜΥ