Μενού

A A A

02-02-2023:

Ανακοίνωση τελικών αποτελεσμάτων γραπτών & προφορικών εξετάσεων Ιανουαρίου 2023 ειδικοτήτων επείγουσας & εντατικής νοσηλευτικής και νοσηλευτικής δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής.


17-01-2023:

Ανακοίνωση προφορικών εξετάσεων περιόδου Ιανουαρίου 2023, υποψηφίων ειδικευόμενων νοσηλευτών προς λήψη των νοσηλευτικών ειδικοτήτων επείγουσας & εντατικής και νοσηλευτικής δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής.


13-01-2023:

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων γραπτών εξετάσεων Ιανουαρίου 2023 των ειδικοτήτων δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής και επείγουσας & εντατικής νοσηλευτικής.


04-01-2023:

Ανακοίνωση: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψήφιων για τη λήψη νοσηλευτικής ειδικότητας.


26-08-2022:

Ανακοίνωση δημόσιας κλήρωσης για τη Συγκρότηση Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο της Διοίκησης της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας για τη χρονική περίοδο 2023-2024.


08-07-2022:

Ανακοίνωση: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψήφιων για τη λήψη νοσηλευτικής ειδικότητας.


21-06-2022:

Μετακινήσεις ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού από 1.7.2022 μέχρι 31.8.2022 - Ν. 4941/2022 αρ. 105. (Ορθή Επανάληψη: 29-06-22)


07-06-2022:

Συγκρότηση Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο Επιστημονικό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας.


06-06-2022:

Πίνακας Μοριοδότησης Βιογραφικών και Σειρά Κατάταξης των Υποψηφίων για τη Θέση ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας.


03-06-2022:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε ιδιώτες ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥΣ, ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥΣ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Παιδιών και Εφήβων των Μονάδων Ψυχικής Υγείας των Ν.Π.Ι.Δ. του κερδοσκοπικού τομέα του άρθρου 12 του Ν. 4272/2014 για την επιλογή μέλους με το αναπληρωματικό του για τη στελέχωση των Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) του άρθρου 1 του Ν.4461 (ΦΕΚ 38 Α΄). Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων: 15-06-2022 και ώρα 14:00.


03-06-2022:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε ιδιώτες ΨΥΧΙΑΤΡΟΥΣ, ΨΥΧΙΑΤΡΟΥΣ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ των Μονάδων Ψυχικής Υγείας των Ν.Π.Ι.Δ. του κερδοσκοπικού τομέα του άρθρου 12 του Ν. 4272/2014 για την επιλογή μέλους με το αναπληρωματικό του για τη στελέχωση των Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων (Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε.) του άρθρου 1 του Ν.4461 (ΦΕΚ 38 Α΄). Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων: 15-06-2022 και ώρα 14:00.


03-06-2022:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον ορισμό του Προέδρου και Αναπληρωτή αυτού της Διοικούσας Επιτροπής των Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Ημαθίας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονία. Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων: 20-06-2022 και ώρα 12:00.


26-05-2022: Ορθή Επανάληψη ως προς τον αριθμό των δικαιολογητικών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης με Ιδιώτες κατόχους άδειας άσκησης επαγγέλματος Οδοντοτεχνίτη και Οδοντοτεχνικά Εργαστήρια. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 07-06-2022 και ώρα 14:00.


19-05-2022:

Πρόσκληση σε Δημόσια Κλήρωση για τη Συγκρότηση της Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων για το Επιστημονικό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας.


19-05-2022:

Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων για το Επιστημονικό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας.


16-05-2022:

Προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών μελών στο Επιστημονικό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας. Για συμπληρωματικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2313-305245. (Ορθή Επανάληψη)


17-02-2022:

Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων για την κάλυψη θέσεων ειδικευόμενων Νοσηλευτών/τριών για τις ειδικότητες «Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας», «Νοσηλευτικής Καρδιαγγειακών Παθήσεων», «Παθολογικής Νοσηλευτικής» και «Χειρουργικής Νοσηλευτικής». Υποβολή αιτήσεων έως 30-06-2022.


11-02-2022:

Απολογισμός για την ημέρα του παιδικού καρκίνου.


10-02-2022:

Προκήρυξη θέσης Συντονιστή Οδοντιάτρου (Σ.Οδ.Υ.Π.) 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας. Σε εφαρμογή του άρθρου 18 του Ν.4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α΄/2017) και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αρίθμ. Γ1δ/Γ.Π.οικ.94594/5.12.2018 (ΦΕΚ 5839/Β’/27.12.2018) Υπουργική Απόφαση, η 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας εξέδωσε την υπ’ αρίθμ. πρωτ. 7144/10.02.2022 (ΑΔΑ: ΨΡ82ΟΡΕΠ-Η2Π) Προκήρυξη για Θέση Συντονιστή Οδοντιάτρου (Σ.Οδ.Υ.Π.). Καλούνται οι Οδοντίατροι Κλάδου Ε.Σ.Υ. που υπηρετούν σε οργανική θέση σε Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας αρμοδιότητας 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και κατέχουν βαθμό Διευθυντή ή Επιμελητή Α΄, να καταθέσουν την αίτηση και το βιογραφικό τους, εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία της προκήρυξης (καταληκτική ημερομηνία: 15.03.2022), για τη διαδικασία Επιλογής του Συντονιστή Οδοντιάτρου Υγειονομικής Περιφέρειας (Σ.Οδ.Υ.Π.). Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς, σε κλειστό φάκελο στην Κεντρική Υπηρεσία της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, όπως ορίζεται στην προκήρυξη. Πληροφορίες: Πανταζή Θεοχαρώ:2313 – 305 254, Φαρφάρα Αγάπη:2313 – 305 225, Γιαγκουνίδου Αγάθη: 2313 – 305 239


14-12-2021:

Προκήρυξη  πλήρωσης είκοσι πέντε (25) θέσεων ιατρών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και με πενταετή θητεία του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 09/12/2021και ώρα 12.00 (μεσημέρι). Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 23/12/2021 και ώρα 12.00 (μεσημέρι).


14-12-2021:

Αποτελέσματα από Κινητές Μονάδες από 07-12-2021 έως 10-12-2021 στις Π.Ε. Πιερίας, Ημαθίας και Πέλλας.


13-12-2021:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών καταγραφής και ενημέρωσης του μηχανογραφημένου συστήματος του μητρώου παγίων CPV 79200000-6 συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης #37.200,00€ # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 20-12-2021 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 21-12-2021 και ώρα 10:00.


10-12-2021:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια  εργαστηριακών αντιδραστηρίων –CPV 33696500-0– και καλλιεργειών μικροβιολογίας –CPV 33698100-0– με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής για την κάλυψη των αναγκών των Φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 22-12-2021 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 23-12-2021 και ώρα 10:00.


09-12-2021:

Αποτελέσματα δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή ειδικευόμενων νοσηλευτριών στη «Νοσηλευτική Καρδιαγγειακών Παθήσεων» της Εκπαιδευτικής Μονάδας του Γ.Ν. Παπαγεωργίου.


08-12-2021:

Ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων, με αριθμό διακήρυξης 13/2021 και αριθμό συστημικού διαγωνισμού – ΕΣΗΔΗΣ: 145772 για προμήθεια διαγνωστικού ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού CPV 33100000-1, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης #137.509,00 €# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για τις ανάγκες των Φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ  Μακεδονίας. Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφοράς: 20-01-2022 και ώρα 23:59. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 26-01-2022 και ώρα 10:00.

ΤΕΥΔ.13.2021


07-12-2021:

Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης ενδιαφέροντος προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού - CPV  33141620-2 για την κάλυψη των αναγκών του Ιατρείου ΩΡΛ του ΚΥ Βέροιας αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 25.494,40 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 20-12-2021 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 21-12-2021 και ώρα 10:00.


07-12-2021:

Αποτελέσματα από Κινητές Μονάδες από 30-11-2021 έως 03-12-2021 στην Π.Ε. Πιερίας και στην ΠΕ Πέλλας.


07-12-2021:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των εγκαταστάσεων ψυκτικών συγκροτημάτων CPV 50730000-1 για τις ανάγκες των Φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 37.148,00 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής  μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 20-12-2021 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 21-12-2021 και ώρα 10:00.


03-12-2021:

Ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων με αριθμό διακήρυξης 12/2021 και αριθμό συστημικού διαγωνισμού – ΕΣΗΔΗΣ: 144305 για την προμήθεια εξοπλισμού δικτύου, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης #42.000,00 €# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής: 10-01-2022 και ώρα 23:59. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 14-01-2022 και ώρα 10:00.

ΤΕΥΔ.12.2021


03-12-2021:

Αποτελέσματα από Κινητές Μονάδες από 22-11-2021 έως 26-11-2021 στην Π.Ε. Πιερίας και στην ΠΕ Καστοριάς.


02-12-2021:

Ανακοίνωση κλήρωσης Ειδικευόμενων Νοσηλευτικής (Ειδικότητας Καρδιαγγειακών Παθήσεων).


02-12-2021:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας γνήσιων υλικών μηχανογράφησης Toner Lexmark MS431 και Drum Lexmark MS431, Toner Lexmark MX521 και Drum Lexmark MX521 με CPV 30125110-5 συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 36.857,00 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ). Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 15-12-2021 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 16-12-2021 και ώρα 10:00πμ.   


30-11-2021:

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με σκοπό την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΛΕΥΚΩΝΑ". Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 16-12-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. Ημ. Διενέργειας Διαγωνισμού: 22-12-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.

Κατεβάστε τα υπόλοιπα αρχεία ΕΔΩ (01-12-21: Ορθή Επανάληψη ως προς το ΕΕΕΣ)

Τα αναλυτικά αρχεία του διαγωνισμού, μπορείτε να τα δείτε μέσω ΕΣΗΔΗΣ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 184930


29-11-2021:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας φωτοαντιγραφικού χαρτιού A4  CPV 30197643-5 για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 10.000,00 € # με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 09-12-2021 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 10-12-2021 και ώρα 10:00.


26-11-2021:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την για την προμήθεια κιτ λήψης δειγμάτων βιολογικού υλικού (στυλεοί). Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 08-12-2021 και ώρα 14:00. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 09-12-2021 και ώρα 10:00.


25-11-2021:

Διακήρυξη για την προμήθεια δυο (2) τυποποιημένων ασθενοφόρων προ-νοσοκομειακής φροντίδας 4X4 diesel προϋπολογισθείσας δαπάνης 173.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής με ανοικτή διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ (αριθμός συστημικού διαγωνισμού – ΕΣΗΔΗΣ: 102742). Ημερομηνία καταληκτικής λήξης υποβολής προσφορών: 10-01-2022 και ώρα 23:00. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 14-01-2022 και ώρα 11:00.

ΕΕΕΣ.01.2021


24-11-2021:

Αποτελέσματα από Κινητές Μονάδες από 17-11-2021 έως 19-11-2021 στην Π.Ε. Πιερίας.


22-11-2021:

Ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων, με αριθμό επαναληπτικής διακήρυξης 6/2021 και αριθμό συστημικού διαγωνισμού – ΕΣΗΔΗΣ: 143429, προμήθειας γραφικής ύλης – εντύπων – φωτοαντιγραφικού χαρτιού – τυπωμένων φακέλων, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 130.945,00€# συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 13-12-21 και ώρα 23:59. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 17-12-21 και ώρα 10:00.

ΤΕΥΔ.06.2021.επαναλητικός


18-11-2021:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθειας έξι (6) φορητών σπιρόμετρων για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αρμοδιότητας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης #18.000,00 €# συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (αριθμός συστημικού διαγωνισμού – ΕΣΗΔΗΣ: 132376). Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 02-12-2021 και ώρα 23:59. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 08-12-2021 και ώρα 10:00πμ.

ΤΕΥΔ.17.11.2021


16-11-2021:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων για την κάλυψη θέσεων ειδικευόμενων Νοσηλευτών/τριών για τις ειδικότητες «Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας», «Νοσηλευτικής Καρδιαγγειακών Παθήσεων», «Παθολογικής Νοσηλευτικής» και «Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής. Υποβολή αιτήσεων από 17-11-2021 έως 30-11-2021.


12-11-2021:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών συντήρησης ανελκυστήρων – CPV 50750000-7 συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 32.488,00 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για τις ανάγκες των Φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 23-11-2021 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 24-11-2021 και ώρα 10:00.


12-11-2021:

Αποτελέσματα από Κινητές Μονάδες του ΕΟΔΥ την Πέμπτη 11-11-2021 στην Π.Ε. Πέλλας.


10-11-2021:

Αποτελέσματα των Κινητών Μονάδων την Παρασκευή 05-11-2021 στην Π.Ε. Πιερίας.


05-11-2021:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός (1) διφασικού απινιδωτή με μόνιτορ και βηματοδότη, για τις ανάγκες του ΤΕΠ, του Φορέα ΠΦΥ ΚΥ Κρύας Βρύσης αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 16-11-21 και ώρα 14:30.


05-11-2021:

Αποτελέσματα των Κινητών Μονάδων την Τετάρτη 03-11-2021 σε Π.Ε. Πιερίας και Π.Ε. Πέλλας.


02-11-2021:

Οδηγός για την υποβολή αιτήσεων εξαίρεσης από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό κατά της COVID-19 από τα πρόσωπα της παραγράφου 1α του άρθρου 206 του Ν. 4820/2021 (Νεοεισερχόμενοι φιλοξενούμενοι/ ωφελούμενοι) και την ακολουθούμενη διαδικασία αξιολόγησης των αιτημάτων από την αρμόδια Επιτροπή, ο οποίος τροποποιήθηκε σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της υπ. αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 67614 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 5026/Β΄/29.10.2021). (Νέος Τροποποιημένος Οδηγός) 


01-11-2021:

Αποτελέσματα της Κινητής Μονάδας του ΕΟΔΥ για την Παρασκευή 29-10-2021 στην Π.Ε. Πιερίας.


27-10-2021:

Αποτελέσματα της Κινητής Μονάδας του ΕΟΔΥ για την Τετάρτη 27-10-2021 στην Π.Ε. Πιερίας.


27-10-2021:

Δημόσιος επαναληπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός με αριθμό διακήρυξης 10/2021 για μίσθωση ακινήτου για την στέγαση των Κεντρικών Υπηρεσιών της 3ΗΣ Υ.ΠΕ. με ανώτατο μίσθωμα #20.000,00€# και χρονική διάρκεια εννέα (9) ετών + (3) έτη παράτασης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης #2.880.000,00€#. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 23/11/2021 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 24-11-2021 και ώρα 10:00.


21-10-2021:

Στοιχεία Εμβολιασμού (Δόσεις) στην 3η Υ.ΠΕ. (Από: 04-01-2021 Έως: 18-10-2021).


20-10-2021:

Οδηγός για την υποβολή αιτήσεων από εργαζόμενους του Ιδιωτικού Τομέα και λοιπά πρόσωπα του αρθρου 1 της υπ.αριθμ. δ1Α/γ.π.ΟΙΚ. 64232 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄4766/16.10.2021) για απαλλαγή από την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό Covid-19 έναντι αντιτίμου λόγω μη δυνατότητας εμβολιασμού για ιατρικούς λόγους.


20-10-2021:

Οδηγός για την υποβολή αιτήσεων από προσωπικό του Δημόσιου Τομέα για απαλλαγή από την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό Covid-19 έναντι αντιτίμου λόγω μη δυνατότητας εμβολιασμού για ιατρικούς λόγους.


20-10-2021:

Οδηγός για την υποβολή και αξιολόγηση των αιτήσεων εξαίρεσης από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό έναντι της Covid-19 για φοιτητές- σπουδαστές σχολών υγείας.


11-10-2021:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τον έλεγχο και την αποκατάσταση βλάβης του ακτινολογικού μηχανήματος Philips Optimus 65, του Φορέα ΠΦΥ ΚΥ Π.Αξιού, αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 22-10-2021 και ώρα 14:30.


06-10-2021:

Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης γεννητριών με CPV - 50532300-6 συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 29.529,00 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 20-10-2021 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 21-10-2021 και ώρα 10:00.


06-10-2021:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθειας ειδών ακτινοπροστασίας  με CPV  18143000-3 συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης #14.260,00 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής αρμοδιότητας της 3ης  ΥΠΕ Μακεδονίας μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 21-10-2021 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 22-10-2021 και ώρα 10:00.


04-10-2021:

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Επικουρικούς Ιατρούς και κατάθεση δικαιολογητικών για την λίστα των επικουρικών ιατρών της 3ης Υ.ΠΕ μέχρι 29-12-2021.


28-09-2021:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών – CPV 30237300-2 συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 24.701,00 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 05-10-2021 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 06-10-2021 και ώρα 10:00.


17-09-2021:

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την προμήθεια επιστημονικών εργαλείων ψυχολογικών τεστ και ξενοδοχειακού εξοπλισμού, για τις ανάγκες του Κέντρου Παιδοψυχικής Υγιεινής Θεσσαλονίκης αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 28-09-2021 και ώρα 14:30.


13-09-2021:

Δημόσιος επαναληπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός με αριθμό διακήρυξης 8/2021 για μίσθωση ακινήτου για την στέγαση της Κεντρικής Αποθήκης με ανώτατο μηνιαίο μίσθωμα 1.500,00€ και χρονική διάρκεια τεσσάρων (4) ετών συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 72.000,00€ # με σφραγισμένες προσφορές. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 12-10-2021 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 13-10-2021 και ώρα 10:00.


10-09-2021:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάθεσης υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης οχημάτων ( επιβατικών & ασθενοφόρων ) δικαιοδοσίας 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας CPV 66514110-0 συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 8.000,00 € # με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 22-09-2021 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 23-09-2021 και ώρα 10:00.


10-09-2021:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης γεννητριών με CPV- 50532300-6 συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 33.750,00 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής αρμοδιότητας της 3ΗΣ Υ.ΠΕ. Μακεδονίας μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 19-09-2021 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 30-09-2021 και ώρα 10:00.


10-09-2021:

Προκηρύξεις Θέσεων Ιατρών ΕΣΥ στα Νοσοκομεία της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας


03-09-2021:

Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με αριθμό διακήρυξης 10/2021 για μίσθωση ακινήτου για την στέγαση των Κεντρικών Υπηρεσιών της 3ΗΣ Υ.ΠΕ. με ανώτατο μίσθωμα #20.000,00€#  χρονικής διάρκειας εννέα (9) ετών + (3) ετών παράτασης συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης #2.880.000,00€#. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 28/09/2021 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 29-09-2021 και ώρα 10:00.


30-08-2021:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ακτινογραφίας – CPV 50421200-4 συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 8.928,00 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για τις ανάγκες των Φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 21-09-2021 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 22-09-2021 και ώρα 10:00.


27-08-2021:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας για την τακτοποίηση του κτιρίου στέγασης του φορέα ΠΦΥ ΚΥ ΕΥΟΣΜΟΥ, αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ), υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.4495/2017) και την έκδοση ΕΕΔΜΚ για την δημιουργία νέου χώρου εγκατάστασης αξονικού τομογράφου.


26-08-2021:

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με σκοπό την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου "Εσωτερικοί χρωματισμοί Κέντρων Υγείας Δυτικής Μακεδονίας". Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 16-09-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 π.μ.  Ημ. Διενέργειας Διαγωνισμού: 23-09-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Κατεβάστε τα υπόλοιπα αρχεία ΕΔΩ.

Τα αναλυτικά αρχεία του διαγωνισμού, μπορείτε να τα δείτε μέσω ΕΣΗΔΗΣ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 182692


25-08-2021:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθειας ιατρικών αναπνευστικών συσκευών (μειωτές πίεσης με ροομετρική στήλη φιαλών οξυγόνου ) με cpv- 33157400-9 συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης #14.210,00 € # συμπεριλαμβανόμενου του φπα, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής αρμοδιότητας της 3ης υ.πε. Μακεδονίας μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 09-09-2021 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 10-09-2021 και ώρα 10:00πμ.


23-08-2021:

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου με τίτλο: "ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ".


19-08-2021:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος : Υποβολή αιτήσεων για την επιλογή Συντονιστών και Αναπληρωτών Συντονιστών Εκπαίδευσης για τις ειδικότητες "Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας", Νοσηλευτικής Καρδιαγγειακών Παθήσεων", " Παθολογικής Νοσηλευτικής" και "Περιεγχειρηντικής Νοσηλευτικής".


14-08-2021:

Οδηγός για την υποβολή και αξιολόγηση των αιτήσεων εξαίρεσης από τον εμβολιασμό έναντι της Covid-19.


14-08-2021:

Υπουργική Απόφαση : Δ1α/Γ.Π.οικ.50933/13-08-2021 (ΦΕΚ 3794/Β/2021) - Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Πρόσκληση ένταξης ιατρών στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατ'οίκον. (Ημ.Ανάρτησης: 05-07-2021)


06-08-2021:

1ος Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός με αριθμό διακήρυξης 3/2021, προμήθειας προϊόντων καθαρισμού – CPV 39830000-9, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 9.010,71 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδόνιος μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 30-08-2021 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 31-08-2021 και ώρα 10:00.

ΤΕΥΔ.03.2021 Επαν.1η


28-07-2021:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου – CPV 79212200-5 συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 24.800,00 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 24-08-2021. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 25-08-2021.


28-07-2021:

Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με αριθμό διακήρυξης 8/2021 για μίσθωση ακίνητου για την στέγαση της Κεντρικής Αποθήκης με ανώτατο μηνιαίο μίσθωμα 1.500,00€ και χρονική διάρκεια τεσσάρων (4) ετών συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 72.000,00€ # με σφραγισμένες προσφορές. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 25-08-2021 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 26-08-2021 και ώρα 10:00.


13-07-2021:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάθεση των υπηρεσιών εξέτασης βιολογικού υλικού για την ανίχνευση του COVID-19. Kαταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 03-08-2021 και ώρα 14:00. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 04-08-2021 και ώρα 10:00. (Ορθή Επανάληψη : 19-07-2021)

Ανακοίνωση μετάθεσης ημερομηνιών για την υπ'αρίθμ. 34982/12-07-2021 Πρόσκληση. (Ημ. Ανάρτησης: 19-07-2021)


12-07-2021:

Επαναληπτικός Συνοπτικός  διαγωνισμός  για την προμήθεια Πετρελαίου Κίνησης και Αμόλυβδης Βενζίνης για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας Σερβίων, Αλεξάνδρειας, Ευόσμου, Άρνισσας, Σκύδρας και Λιτοχώρου αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 33.660,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 29-07-2021 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 30-07-2021 και ώρα 10:00.

ΤΕΥΔ.07.2021


06-07-2021:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών μυοκτονίας CPV 90922000-6 για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 20-07-2021 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 21-07-2021 και ώρα 10:00.


24-06-2021:

Επαναληπτική Πρόσκληση Ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών πλυσίματος και στεγνού καθαρισμού CPV 98310000-9 για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 06-07-2021 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 07-07-2021 και ώρα 10:00.


11-06-2021:

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου (split) & εργασίες εγκατάστασης θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης #21.204,00 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σε Μονάδες Υγείας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών isupples. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 17-06-2021 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 18-06-2021 και ώρα 10:00.


11-06-2021:

2η Επαναληπτική Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός καταγραφικού καρδιακού ρυθμού, του Φορέα ΠΦΥ ΚΥ Κοζάνης, αρμοδιότητας 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Καταληκτική Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 21-06-2021 και ώρα 14:30.


10-06-2021:

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για τον έλεγχο και την αποκατάσταση βλάβης τους ακτινολογικού μηχανήματος Siemens Multiplex Up, του Φορέα ΠΦΥ ΚΥ Ευόσμου, αρμοδιότητας 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 21-06-2021 και ώρα 14:30.


31-05-2021:

Συνοπτικός Διαγωνισμός προμήθειας Πετρελαίου Κίνησης και Αμόλυβδης Βενζίνης για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας Τσοτυλίου, Σερβίων, Αλεξάνδρειας, Ευόσμου, Άρνισσας, Κρύας Βρύσης, Σκύδρας και Λιτοχώρου αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 59.836,01 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με αριθμό διακήρυξης 07/2021. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 23-06-2021 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 24-06-2021 και ώρα 10:00.


27-05-2021:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την στεγανοποίηση της κεραμοσκεπής του κτιρίου, του Φορέα ΠΦΥ ΚΥ Έδεσσας, αρμοδιότητας 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 08-06-2021 και ώρα 14:30.


27-05-2021:

Ανοικτός διαγωνισμός Κάτω των ορίων προμήθειας γραφικής ύλης - CPV 30192700-8 - φωτοαντιγραφικού χαρτιού  - CPV 30197643-5 - εντύπων CPV 30199340-5- τυπωμένων φακέλων CPV 30199710-0 για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 178.440,09 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 24-06-2021 και ώρα 23:59. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 30-06-2021 και ώρα 10:00.

Διακ.06.2021

ΤΕΥΔ.06.2021


27-05-2021:

Συνοπτικός διαγωνισμός Μ1/2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ» (ΥΠΟΕΡΓΟ 4) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ» με κωδ.ΟΠΣ 5044871 στο ΕΠ «Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α 2014-2020»,με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά / μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 15-06-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. Ημ. Διενέργειας Διαγωνισμού:  15-06-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

Κατεβάστε τα υπόλοιπα αρχεία ΕΔΩ


26-05-2021:

Συνοπτικός διαγωνισμός για την αντικατάσταση εσωτερικών μονάδων κλιματισμού συστήματος VRV  - συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης #50.000,00€# συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ, με κωδικό αριθμό 2018 σε 09100030 του Προγράμματος  Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018, σε σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Πύλης Αξιού του Νομού Θεσσαλονίκης αρμοδιότητας της 3ης  ΥΠΕ Μακεδονίας μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 15-06-2021 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 16-06-2021 και ώρα 10:00.

Διακ.05.2021 (Ορθή Επανάληψη)

ΤΕΥΔ.05.2021 (Ορθή Επανάληψη)


17-05-2021:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών πλυσίματος και στεγνού καθαρισμού CPV 98310000-9 για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας 3ΗΣ ΥΠΕ Μακεδονίας με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 25-05-2021 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 26-05-2021 και ώρα 10:00.


13-05-2021:

Συνοπτικός διαγωνισμός - Αριθμός διακήρυξης 3/2021 προμήθειας προϊόντων καθαρισμού – cpv 39830000-9 συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης #43.545,95# συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Φορέων ΠΦΥ. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 02-06-2021 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 03-06-2021 και ώρα 10:00.

ΤΕΥΔ.03.2021


28-04-2021:

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Επικουρικούς Ιατρούς και κατάθεση δικαιολογητικών για την λίστα των επικουρικών ιατρών της 3ης Υ.ΠΕ.


15-04-2021:

Περίληψη Διακήρυξης σχετικά με προκήρυξη προμήθειας και εγκατάστασης διαγνωστικού ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (cpv- 33100000) στην ένταξη πράξης υποέργου "Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις δομές Α’βάθμιας φροντίδας υγείας Κεντρικής Μακεδονίας" στον άξονα προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)» MIS 5075891 με ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.585.700,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Ημερομηνία λήξης υποβολής ηλ.προσφορών: 24-05-2021 και ώρα 23:00. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 28-05-2021 και ώρα 11:00.


09-04-2021:

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του οφθαλμολογικού ιατρείου του Φορέα ΠΦΥ ΚΥ Αλεξάνδρειας αρμοδιότητας 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 21-04-2021 και ώρα 14:30.


09-04-2021:

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός καταγραφικού καρδιακού ρυθμού, του Φορέα ΠΦΥ ΚΥ Κοζάνης, αρμοδιότητας 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 21-04-2021 και ώρα 14:30.


08-04-2021:

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για σύμβαση ιδιωτών Ιατρών, με Νοσοκομεία αρμοδιότητας Διοίκησης 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.) Μακεδονίας.


24-03-2021:

Ανακοίνωση ανάρτησης Τελικού Πίνακα Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων για θέσεις ΜΕΘ Ειδικευμένων Ιατρών Κλάδου ΕΣΥ σύμφωνα με το άρθρο 67του Ν.4764/2020.


24-03-2021:

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας των ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 01-04-2021 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 02-04-2021 και ώρα 10:00.


22-03-2021:

Προκήρυξη – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες». Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει την 29/03/2021 και ώρα 09:00 και λήγει την 12/04/2021 και ώρα 23:59 . Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία και την ώρα της οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στον προκαθορισμένο διαδικτυακό τόπο. (Ορθή Επανάληψη 23-03-2021)


19-03-2021:

Ανάρτηση του Αυτοματοποιημένου Καταλόγου των υποψηφίων με σειρά κατάταξης ανά θέση, για θέσεις ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ των Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας όπως αυτές εγκρίθηκαν με την υπ΄αριθμ . πρωτ. γ4α/Γ.Π. 5333/05.02.2021 (3η ορθή επανάληψη) εγκριτική απόφαση του Υφυπουργού Υγείας.


18-03-2021:

Πίνακες Κατάταξης Λοιπού Επικουρικού Προσωπικού (18-03-2021)


05-03-2021:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας - μασκών. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης προσφορών: 23-03-2021 και ώρα 14:00. Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού: 24-03-2021 και ώρα 10:00.


03-03-2021:

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών κλάδου ΕΣΥ σε Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, μέχρι την Παρασκευή 05-03-2021 και ώρα 23:59. (Ορθή Επανάληψη ως προς την ώρα).


16-02-2021:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθειας αεροθαλάμων με βαλβίδα εκπνοής ασφαλείας (aerochamper plus με flow up) ενηλίκων- παίδων- βρεφών για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 02-03-2021 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 03-03-2021 και ώρα 10:00.


10-02-2021:

Προκήρυξη 75 θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών Κλάδου ΕΣΥ σε Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας.Υποβολή αιτήσεων από 16-02-2021 έως 03-03-2021.


10-02-2021:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια & εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης & ψύξης, στον Φορέα ΠΦΥ ΚΥ Βέροιας, αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 19-02-2021 και ώρα 14:30.


04-02-2021:

Ανακοίνωση ανάρτησης Προσωρινού Πίνακα Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων για θέσεις ΜΕΘ Ειδικευμένων Ιατρών Κλάδου ΕΣΥ σύμφωνα με το άρθρο 67του Ν.4764/2020.


02-02-2021:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια προστατευτικών ματιών (γυαλιά προστασίας). Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης προσφορών: 16-02-2021 και ώρα 14:00. Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού: 17-02-2021 και ώρα 10:00.


15-01-2021:

Ανακοίνωση παράτασης προθεσμίας υποβολής υποψηφίων για την λήψη νοσηλευτικής ειδικότητας έως 30-06-2021.


04-01-2021:

Συμπλήρωση Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για Επικουρικούς Ιατρούς ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι 31/03/2021.


31-12-2020:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια φιαλιδίων βιολογικού προϊόντος φυματίνης (Mantoux) CPV 33651600-4 για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 19-01-2021 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 20-01-2021 και ώρα 10:00.


31-12-2020:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών και στεγνού καθαρισμού CPV 98390000-3 για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 02-02-2021 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 03-02-2021 και ώρα 10:00.


31-12-2020:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ρουχισμού επαγγελματικής χρήσης - CPV 18110000-3 και υποδημάτων CPV 18800000-7 για τις ανάγκες της Κεντρικής Αποθήκης αρμοδιότητας 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 21-01-2021 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 22-01-2021 και ώρα 10:00.


30-12-2020:

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας απολυμαντικών για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, με αριθμό διακήρυξης 32/2020. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 28-01-2021 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 29-01-2021 και ώρα 10:00.

ΤΕΥΔ.32.2020

Ανακοίνωση για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό προμήθειας απολυμαντικών με αριθμό διακήρυξης 32/2020. (Ημερομηνία ανάρτησης: 11-01-2021)


30-12-2020:

Ανακοίνωση για την διεξαγωγή διαγωνιστικών διαδικασιών βάσει των άρθρων 117 και 118 του Ν.4412/2016 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας i-supplies από 01-01-2021.


30-12-2020:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ετήσια αν'αθεση υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) για την εναρμόνιση της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας με τον νέο κανονισμό GDPR (EU2106/679). Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 26-01-2021 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 27-01-2021 και ώρα 10:00.


30-12-2020:

Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Πετρελαίου Κίνησης για τις ανάγκες των Φορέων ΠΦΥ των Νομών Κοζάνης και Φλώρινας Δυτικής Μακεδονίας Μακεδονίας αρμοδιότητας 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας – κωδ. CPV 09134100-8», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του μεγαλύτερου παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 26-01-2021 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 27-01-2021 και ώρα 10:00.

Διακήρυξη 31.2020

ΤΕΥΔ.31.2020


30-12-2020:

Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Πετρελαίου Κίνησης και Αμόλυβδης Βενζίνης για τις ανάγκες των Φορέων ΠΦΥ των Νομών Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Πέλλας και Πιερίας της Κεντρικής Μακεδονίας αρμοδιότητας 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας – κωδ. CPV 09134100-8 και CPV 09132100-4», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του μεγαλύτερου παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 26-01-2021 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 27-01-2021 και ώρα 10:00.

Διακήρυξη 30.2020

ΤΕΥΔ.30.2020


30-12-2020:

Διακήρυξη ανοιχτού κάτω των ορίων διαγωνισμός προμήθειας αναλώσιμου οδοντιατρικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών των Φορέων ΠΦΥ της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, με αριθμό διακήρυξης 28/2020. Ο διαγωνισμός διεξάγεται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό συστημικού διαγωνισμού 104295. Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής: 28-01-2021 και ώρα 23:59. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης; 03-02-2021 και ώρα 10:00.


30-12-2020:

Διακήρυξη ανοιχτού κάτω των ορίων διαγωνισμός προμήθειας αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών των Φορέων ΠΦΥ της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, με αριθμό διακήρυξης 27/2020. Ο διαγωνισμός διεξάγεται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό συστημικού διαγωνισμού 104294. Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής: 04-02-2021 και ώρα 23:59. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης; 10-02-2021 και ώρα 10:00.


29-12-2020:

Διακήρυξη ανοιχτού άνω των ορίων διαγωνισμός προμήθειας αντιδραστηρίων και αναλωσίμων αιματολογικών εξετάσεων με την παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των εργαστηριών των Κέντρων Υγείας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, με αριθμό διακήρυξης 26/2020. Ο διαγωνισμός διεξάγεται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με αριθμούς συστημικών διαγωνισμών 104292 - Αναλυτής Τύπου Β και 104293 - Αναλυτής Τύπου Γ. Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής: 11-02-2021 και ώρα 23:59. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 17-02-2021 και ώρα 10:00.


29-12-2020:

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 11-02-2021 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 12-02-2021 και ώρα 10!00.

ΤΕΥΔ.34.2020


29-12-2020:

Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Μίσθωση Ακινήτου για την Στέγαση της Κεντρικής Αποθήκης της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 04-02-2021 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 05-02-2021 και ώρα 10:00.


24-12-2020:

Ανοιχτός κάτω των ορίων διαγωνισμός οξυγόνου για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, με Αρ.Διακήρυξης 25/2020 και συστημικού διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ 104291. Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής: 21-01-2021 και ώρα 23:59. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης 27-01-2021 και ώρα 10:00.


21-12-2020:

Επαναληπτικός συνοπτικός  διαγωνισμός  για την προμήθεια Αυτοκινήτων Οχημάτων –CPV 38100000-8 για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και της Κεντρικής Αποθήκης της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) από τον Προγραμματισμό Προμηθειών έτους 2020. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 19-01-2021 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 20-01-2021 και ώρα 10:00.

Επ.ΤΕΥΔ.22.2020


11-12-2020:

Περίληψη Διακήρυξης με την διαδικασία της ανοικτής διαδικασίας την προμήθεια και εγκατάσταση διαγνωστικού ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στην ένταξη πράξης υποέργου «Δράσεις επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών Α'θμιας υγείας» στον άξονα προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ) η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» με αριθμό διακήρυξης 10/2020. Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 18-01-2021 και ώρα 23:00. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 22-01-2021 και ώρα 11:00.

Διακήρυξη 10.2020

Ανακοίνωση - Διευκρίνηση που αφορά την Περιληπτική Διακήρυξη της ανοικτής διαδικασίας άνω των ορίων, με αριθμό Διακήρυξης 10/2020.

Ανακοίνωση - Διευκρίνηση που αφορά το Τμήμα 16 της Διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας άνω των ορίων, με αριθμό Διακήρυξης 10/2020. (Ημ.Ανάρτησης: 29-12-2020)

Απόφαση - Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και αποσφράγισης διαγωνιστικής διαδικασίας της Διακήρυξης 10/2020. (Ημ.Ανάρτησης: 28-01-2021)


10-12-2020:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανακατασκευή τεσσάρων (4) WC ΑΜΕΑ, των Φορέων ΠΦΥ ΚΥ Δεσκάτης, ΚΥ Αμυνταίου, ΚΥ Σερβίων και ΚΥ Άργους Ορεστικού, αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 18-12-2020 και ώρα 14:30.


10-12-2020:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προληπτική προστασία των δικτύων ύδρευσης των Φορέων ΠΦΥ ΚΥ Άρνισσας, ΚΥ Τσοτυλίου, ΚΥ Καστοριάς και ΚΥ Πτολεμαϊδας αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 18-12-2020 και ώρα 14:30.


09-12-2020:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή εργασιών στεγανοποίησης των κτιρίων του Φορέα ΠΦΥ ΚΥ Νεάπολης και του ΤΙ Αμπελοκήπων, αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 18-12-2020 και ώρα 14:30.


09-12-2020:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμων οδοντοπροσθετικών υλικών - CPV 33141800-8, για τις ανάγκες των οδοντοπροσθετικών εργαστηρίων του ΚΥ Θεσσαλονίκης και του ΚΥ Έδεσσας, αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 14-12-2020 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 15-12-2020.


09-12-2020:

Επαναληπτική Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού ως Μέσων Ατομικής Προστασίας για τη μη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (τη χαμηλότερη τιμή), για τις ανάγκες του ΓΝΘ «Γ.Παπανικολάου» – ΨΝΘ (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης). Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης προσφορών: 10-12-2020 και ώρα 14:00. Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού: 11-12-2020 και ώρα 10:00.


04-12-2020:

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Επικουρικούς Ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων και κατάθεση δικαιολογητικών για την λίστα των επικουρικών ιατρών της 3ης Υ.ΠΕ. (μέχρι 30/12/2020).


03-12-2020:

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Επικουρικούς Ιατρούς ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και κατάθεση δικαιολογητικών για την λίστα των επικουρικών ιατρών της 3ης Υ.ΠΕ. (μέχρι 30/12/2020).


02-12-2020:

Επαναληπτική πρόσκληση ενδιαφέροντος με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το είδος: Αντισηπτικό χεριών (1/2 λίτρο) για τις ανάγκες του ΓΝΘ "Γ.Γεννηματάς - Ο Άγιος Δημήτριος". Καταληκτική ημερομηνία προσφορών: 11-12-2020 και ώρα 10:00. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 11-12-2020 και ώρα 12:00.


27-11-2020:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, στο Τ.Ι. Αμπελοκήπων, του Φορέα ΠΦΥ ΚΥ Πύλης Αξιού, αρμοδιότητας 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 07-12-2020 και ώρα 14:30.


25-11-2020:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια προϊόντων εμφάνισης ακτινογραφιών CPV 24931230-0 για τις ανάγκες των Εργαστηρίων των Κέντρων Υγείας Λαγκαδά και Κουφαλίων, αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 04-12-2020 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 07-12-2020 και ώρα 10:00.


25-11-2020:

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Πετρελαίου Κίνησης και Αμόλυβδης Βενζίνης για τις ανάγκες των Φορέων ΠΦΥ των Νομών Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας Δυτικής Μακεδονίας Μακεδονίας αρμοδιότητας 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας – κωδ. CPV 09134100-8 και CPV 09132100-4», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του μεγαλύτερου παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 09-12-2020 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 10-12-2020 και ώρα 10:00.

Διακήρυξη 23.2020

ΤΕΥΔ.23.2020


25-11-2020:

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Πετρελαίου Κίνησης και Αμόλυβδης Βενζίνης για τις ανάγκες των Φορέων ΠΦΥ των Νομών Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Πέλλας και Πιερίας της Κεντρικής Μακεδονίας αρμοδιότητας 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας – κωδ. CPV 09134100-8 και CPV 09132100-4», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του μεγαλύτερου παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 09-12-2020 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 10-12-2020 και ώρα 10:00.

Διακήρυξη 21.2020

ΤΕΥΔ.21.2020


23-11-2020:

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΩΡΛ Ιατρείου του Φορέα ΠΦΥ ΚΥ Κατερίνης αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 02-12-2020 και ώρα 14:30.


18-11-2020:

Συνοπτικός  διαγωνισμός  για την προμήθεια Αυτοκινήτων Οχημάτων –CPV 38100000-8 για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και της Κεντρικής Αποθήκης της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) από τον Προγραμματισμό Προμηθειών έτους 2020. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 08-12-2020 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 09-12-2020 και ώρα 10:00.

ΤΕΥΔ.22.2020


17-11-2020:

Επαναληπτικός Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας εκτυπωτικών μηχανημάτων (εκτυπωτές, εκτυπωτές / πολυμηχανήματα, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, εκτυπωτές ετικετών) και barcode reader με προϋπολογισθείσα δαπάνη #74.301,00 €# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για τις ανάγκες τις Κεντρικής Υπηρεσίας και των Φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεση προσφορών: 01-12-2020 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 02-12-2020 και ώρα 10:00.

Επ.ΤΕΥΔ.12.2020


16-11-2020:

Ανακοίνωση για την κάλυψη των εναπομείναντων θέσεων Ειδικευόμενων Νοσηλευτών/τριών στην Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική και Δημόσια Υγεία / Κοινοτική Νοσηλευτική έως 31-12-2020 και ώρα 15:00.


12-11-2020:

Ανακοίνωση σχετικά με την εξυπηρέτηση των Αντιπροσώπων κατά την διενέργεια και αποσφράγιση των προσφορών των διαγωνιστικών διαδικασιών.


11-11-2020:

Ορισμός Νοσοκομείων και Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας για τη διενέργεια προληπτικών εργαστηριακών ελέγχων για COVID-19 σε εργαζόμενους Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων και Κλινικών-μελών της Ένωσης Ψυχιατρικών Κλινικών Ελλάδος.


11-11-2020:

2ος Επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός, Διακήρυξης 14/2020 υπηρεσιών λογιστικού διαχειριστικού ελέγχου και φορολογικών υπηρεσιών , συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης #43.400,00€# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για τις ανάγκες των Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αρμοδιότητας της 3ης  ΥΠΕ Μακεδονίας. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 24-11-2020 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 25-11-2020 και ώρα 10:00.

ΤΕΥΔ.2Επ.14.2020


09-11-2020:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ραφιών, στον Φορέα ΠΦΥ ΚΥ Ευόσμου, και στην Κεντρική Αποθήκη της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 16-11-2020 και ώρα 14:30.


06-11-2020:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την στεγανοποίηση της κεραμοσκεπής του Φορέα ΠΦΥ ΚΥ Σκύδρας, αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 16-11-2020 και ώρα 14:30.


06-11-2020:

Συνοπτικός διαγωνισμός, Αριθμός διακήρυξης 18/2020, προμήθειας αναλογικών φιλμ για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας , συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης #74.400,00€# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 11-11-2020 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 12-11-2020 και ώρα 10:00.

ΤΕΥΔ.18.2020


06-11-2020: 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια μιας (1) συσκευής διασταυρωμένων ρευμάτων, για τις ανάγκες στο Φυσιοθεραπευτήριο, στον Φορέα ΠΦΥ ΚΥ Θεσσαλονίκης, αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 16-11-20 και ώρα 14:30.


06-11-2020:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια δύο (2) συσκευών υπερήχων, στο Φυσιοθεραπευτήριο, στον Φορέα ΠΦΥ ΚΥ Θεσσαλονίκης, αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 16-11-20 και ώρα 14:30.


06-11-2020:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια δύο (2) διπολικών διαθερμιών, στον Φορέα ΠΦΥ ΚΥ Πύλης Αξιού, αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 16-11-20 και ώρα 14:30.


05-11-2020:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) ηλεκτρολογικών πινάκων, στον Φορέα ΠΦΥ ΚΥ Βέροιας, αρμοδιότητας 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 12-11-2020 και ώρα 14:30.


29-10-2020:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια θρεπτικών υλικών, cpv-33696500-0 & 33698100-0, για  τα μικροβιολογικά  εργαστήρια  των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, για την κάλυψη των τρίμηνων αναγκών τους, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 02-11-2020 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 03-11-2020 και ώρα 10:00.


27-10-2020:

Επαναληπτικός Ανοιχτός Κάτω των ορίων Διαγωνισμός για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης και αμόλυβδης βενζίνης για τις ανάγκες των φορέων Π.Φ.Υ. αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 12-11-2020 και ώρα 23:59 μ.μ. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 18-11-2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Επ.Διακ.19.2020


21-10-2020:

Συνοπτικός διαγωνισμός, επαναληπτικής Διακήρυξης 14/2020 με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για τις υπηρεσίες λογιστικού διαχειριστικού ελέγχου και φορολογικών υπηρεσιών – CPV 79200000-6 των Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αρμοδιότητας 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 03-11-2020 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 04-11-2020 και ώρα 10:00.

ΤΕΥΔ.Επ.14.2020


21-10-2020:

Ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού για τις υπηρεσίες λογιστικού διαχειριστικού ελέγχου και φορολογικών υπηρεσιών για τις ανάγκες των φορέων της ΠΦΥ, βάσει της υπ΄αριθμ. 2100/21.10.2020 (ΑΔΑ ΩΕΖΕΟΡΕΠ-ΙΧ0) Απόφασης Διοίκησης και θα επαναπροκηρυχθεί άμεσα με την ενσωμάτωση όλου το παραρτήματος τεχνικών προδιαγραφών αντί τμήματος όπως είχε πραγματοποιηθεί.


21-10-2020:

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ψυγείων 90Lt συντήρησης δειγμάτων για έλεγχο Covid-19, - CPV 39710000-2 για  τις ανάγκες της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 30-10-2020 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 02-11-2020 και ώρα 10:00.


16-10-2020:

Ορισμός Νοσοκομείων και Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας για τη διενέργεια προληπτικών εργαστηριακών ελέγχων για COVID-19 σε εργαζόμενους Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων και Κλινικών-μελών της Ένωσης Ψυχιατρικών Κλινικών Ελλάδος.


14-10-2020:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθειας ξενοδοχειακού εξοπλισμού (μεταλλικοί κάδοι απορριμμάτων και καλόγηροι) για την κάλυψη των αναγκών των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη πρόσφορα αποκλειστικά βάσει τιμής. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 29-10-2020 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 30-10-2020 και ώρα 10:00.


14-10-2020:

Ανακοίνωση Εγγραφής στο Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας για το έτος 2021.


13-10-2020:

Σύντμηση προθεσμιών για την προκήρυξη θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών κλάδου ΕΣΥ που εγκρίθηκε με την υπό στοιχεία Γ4α/ΓΠ 54849/21.09.2020 υπουργική απόφαση.


12-10-2020:

Επαναληπτικός ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων προμήθειας συστημάτων υπολογιστικής ακτινογραφίας CR ήτοι ψηφιοποιητών εικόνας CR και ψηφιοποιητών εικόνας CR με δυνατότητα μαστογραφίας, αριθμός διακήρυξης 16/2020.


09-10-2020:

Συνοπτικός διαγωνισμός, αριθμός διακήρυξης 17/2020, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη πρόσφορα αποκλειστικά βάσει τιμής για τις υπηρεσίες διαχείρισης υγρών εμφάνισης και στερέωσης των ακτινολογικών εργαστηριών – CPV 90520000-8 των Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αρμοδιότητας 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας.

ΤΕΥΔ.17.2020


09-10-2020:

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων - επιλογή ειδικευόμενων νοσηλευτών/τριων στην Δημόσια Υγεία/Κοινοτική Νοσηλευτική της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας.01-10-2020:

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας σε υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Φορέων της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας.


30-09-2020:

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων δημόσιας κλήρωσης για τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητας καταχώρησης στους καταλόγους για την Ειδικότητα Δημόσιας Υγείας / Κοινοτικής μεταξύ των υποψηφίων ειδικευόμενων νοσηλευτών.


25-09-2020:

Ανακοίνωση σχετικά με τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ των υποψηφίων νοσηλευτών/τριών, που δεν εργάζονται στον δημόσιο τομέα προς λήψη ειδικότητας Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Νοσηλευτικής.


25-09-2020:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό του Περιφερειακού Συντονιστή και Αναπληρωτή αυτού των Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας.


21-09-2020:

Ορισμός Νοσοκομείων και Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας για τη διενέργεια προληπτικών εργαστηριακών ελέγχων για COVID-19 σε εργαζόμενους Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων και Κλινικών- μελών της Ένωσης Ψυχιατρικών Κλινικών Ελλάδος.


09-09-2020:

Ανακοίνωση Αναστολής Αποσφράγισης Διαγωνιστικής Διαδικασίας για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) με αριθμ. πρωτ.: 41147/24-08-2020.


07-09-2020:

Ανακοίνωση Αδυναμίας Προσέλευσης Ιατρικών Αντιπροσώπων κατά την Αποσφράγιση της υπ΄αριθμ. 41147/24.08.2020 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας.


03-09-2020:

Ορισμός Νοσοκομείων όσον αφορά την διενέργεια δειγματοληψίας για διαγνωστική εξέταση για COVID-19 σε Εργαζόμενους Μονάδων Υγείας Ηλικιωμένων που επιστρέφουν από άδεια τουλάχιστον πέντε (5) ημερών και σε νεοπροσλαμβανομένους Εργαζόμενους στις Μονάδες Υγείας Ηλικιωμένων.


03-09-2020:

Ανακοίνωση για την κάλυψη 71+18 θέσεων Ειδικευομένων Νοσηλευτών/τριών στην Δημόσια Υγεία / Κοινοτική Νοσηλευτική.


03-09-2020:

Ανακοίνωση για την κάλυψη των κενών θέσεων Ειδικευομένων Νοσηλευτών/τριών στην Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική.


02-09-2020:

Υποβολή αιτήσεων για την επιλογή Συντονιστών και Αναπληρωτών Συντονιστών Εκπαίδευσης για τις ειδικότητες α) Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική β) Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας/Κοινοτική Νοσηλευτική.

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.


28-08-2020:

Επιλογή ειδικευόμενων νοσηλευτών/τριών στην επείγουσα και εντατική νοσηλευτική σε φορείς αρμοδιότητας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας.


18-08-2020:

Ορισμός Νοσοκομείων όπου μπορεί να διενεργείται δειγματοληψία προκειμένου να γίνει διαγνωστική εξέταση για COVID-19 σε εργαζόμενους Μονάδων Υγείας ηλικιωμένων που επιστρέφουν από άδεια.


07-08-2020:

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων δημόσιας κλήρωσης για τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητας καταχώρησης στους καταλόγους των Νοσοκομείων της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας των υποψήφιων ειδικευόμενων νοσηλευτών.


04-08-2020:

Ανακοίνωση: Ορισμός ημερομηνίας κλήρωσης μεταξύ των υποψηφίων νοσηλευτών/τριών, που δεν εργάζονται στον δημόσιο τομέα, προς λήψη ειδικότητας Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής.


23-07-2020:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Παράταση Υποβολής Αιτήσεων για την Ειδικότητα «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ».


10-07-2020:

Ανακοίνωση για την κάλυψη 172 θέσεων ειδικευόμενων νοσηλευτών στην επείγουσα και εντατική νοσηλευτική και 43 θέσεων ως υπεραρίθμων ειδικευόμενων νοσηλευτών στην επείγουσα και εντατική νοσηλευτική σε Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας.


03-06-2020:

Ανακοίνωση Διενέργειας Δημόσιας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης για τον Ορισμό Μελών Επιτροπής Διεξαγωγής Δημόσιου Μειοδοτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου της Σύμβασης του Έργου: "Ενεργειακή Αναβάθμιση Κέντρου Υγείας Σερβίων" (Ορθή  Επανάληψη)


03-06-2020:

Ανακοίνωση Διενέργειας Δημόσιας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης για τον Ορισμό Μελών Επιτροπής Διεξαγωγής Δημόσιου Μειοδοτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου της Σύμβασης του Έργου: "Ενεργειακή Αναβάθμιση Κέντρου Υγείας Δεσκάτης" (Ορθή  Επανάληψη)


03-06-2020:

Ανακοίνωση Διενέργειας Δημόσιας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης για τον Ορισμό Μελών Επιτροπής Διεξαγωγής Δημόσιου Μειοδοτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου της Σύμβασης του Έργου: "Ενεργειακή Αναβάθμιση Κέντρου Υγείας Άργους Ορεστικού" (Ορθή  Επανάληψη)


03-06-2020:

Ανακοίνωση Διενέργειας Δημόσιας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης για τον Ορισμό Μελών Επιτροπής Διεξαγωγής Δημόσιου Μειοδοτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου της Σύμβασης του Έργου: "Ενεργειακή Αναβάθμιση Κέντρου Υγείας Αμύνταιου" (Ορθή  Επανάληψη)


10-04-2020:

Ορισμός Υπεύθυνης Συντονισμού του Δικτύου Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας.


16-03-2020:

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Σχετικά με την εξυπηρέτηση του κοινού από την 3η ΥΠΕ Μακεδονίας.


13-03-2020:

Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων για καταχώρηση στον ηλεκτρονικό κατάλογο Επικουρικών Ιατρών, για την πρόσληψη σε Φορείς αρμοδιότητας της 3ης ΔΥΠΕ Μακεδονίας.


05-03-2020:

Ανακοίνωση σχετικά με ενημερωτική συνάντηση για τη διαχείριση ύποπτου/επιβεβαιωμένου κρούσματος νέου κορωνοϊού που πραγματοποιήθηκε στο ΓΝΘ Παπαγεωργίου.


18-02-2020:

Με Απόφαση του Υπουργείου Υγείας στις 17/02/2020 εγκρίθηκε η σκοπιμότητα για την εκπόνηση της μελέτης και την υλοποίηση του έργου: <<Προσθήκη Νέας Πτέρυγας Χειρουργικού και Παθολογικού Τομέα στο ''Μαμάτσειο'' Νοσοκομείο Κοζάνης>>, συνολικού προϋπολογισμού 12.500.000€.


14-02-2020:

Για πρώτη φορά στην χώρα μας, στην Αιματολογική Κλινική του Νοσοκομείου <<Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ>>, χορηγήθηκαν CAR-T Λεμφοκύτταρα σε Ασθενή με ανθεκτικό διάχυτο λέμφωμα από Β-Μεγάλα Κύτταρα.


13-02-2020:

Ανακοίνωση σχετικά με προκηρύξεις που εκδόθηκαν για την πλήρωση 81 θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ στα Νοσοκομεία της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας.


22-01-2020:

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη του/της Υπεύθυνου/ης Συντονισμού του Δικτύου Αγωγής Υγείας & Πρόληψης της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας.