Μενού

A A A

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

  1. Προϋποθέσεις για την οικονομική διαχείριση αμοιβών Συμβουλευτικών Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων.
  2. Αίτηση χορήγησης άδειας συμμετοχής ή εκπαιδευτικής άδειας για τη συμμετοχή σε Συμβουλευτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων.
  3. Έντυπο 1: Αίτηση Αποδοχής Διαχείρισης Αμοιβής για Συμμετοχή σε Συμβουλευτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων.
  4. Έντυπο 2: Προϋπολογισμός Αμοιβής για Συμμετοχή σε Συμβουλευτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων.
  5. Έντυπο 3: Σύμβαση Οικονομικής Διαχείρισης Αμοιβής για Συμμετοχή σε Συμβουλευτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων.
  6. Έντυπο 4: Υπεύθυνη Δήλωση Ιατρών του ΕΣΥ περί τήρησης ορίου αποδοχών και της πολυαπασχόλησης.
  7. Έντυπο 5: Υπεύθυνη Δήλωση του λοιπού επιστημονικού και νοσηλευτικού προσωπικού περί τήρησης του ορίου αποδοχών και της πολυαπασχόλησης.
  8. Έντυπο 6: Εντολή Πληρωμής Αμοιβής για Συμμετοχή σε Συμβουλευτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων.