Μενού

A A A

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΘΕΣΗ

 ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ.

Ανακοινώνεται η ανάρτηση:

(α) του αυτοματοποιημένου καταλόγου υποψηφίων με σειρά κατάταξης ανά θέση και

(β) του πίνακα μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων, μοριοδότησης και κατάταξης των υποψηφίων, (γ) του πίνακα μοριοδότησης και κατάταξης των υποψηφίων μετά από εξέταση των ενστάσεων  (δ) του πίνακα τελικής μοριοδότησης και κατάταξης των υποψηφίων, ανά  ειδικότητα και ανά θέση, σταδιακά, ύστερα από σύγκληση του αρμόδιου για κάθε ειδικότητα Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής,

για τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ των Νοσοκομείων και των Μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Υγείας (Π.Φ.Υ.) αρμοδιότητας 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας όπως αυτές εγκρίθηκαν:

i. με την αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 8252/07.02.2020 (5η ορθή επανάληψη) εγκριτική απόφαση του Υφυπουργού Υγείας.

ii. με την αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 42951/13.07.2020 (ορθή επανάληψη) εγκριτική απόφαση του Υφυπουργού Υγείας.

iii. με την αριθμ. Πρωτ. Γ4α/Γ.Π. 54849/21.09.2020 (ορθή επανάληψη) εγκριτική απόφαση του Υφυπουργού Υγείας.

iv. με την αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π. 5333/05.02.2021 (3η ορθή επανάληψη) εγκριτική απόφαση του Υφυπουργού Υγείας.

v. με την αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.49607/07.09.2021 (3η ορθή επανάληψη) εγκριτική απόφαση του Υπουργού Υγείας.

vi. με την αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π. 45011/04.08.2022 (ορθή επανάληψη) εγκριτική απόφαση του Υπουργού Υγείας.

vii. με την αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π. 55065/06.10.2022 εγκριτική απόφαση του Υπουργού Υγείας.