Μενού

A A A

20-05-2022:

Επαναληπτική διακήρυξη για σύμβαση προμήθειας δύο (2) τυποποιημένων ασθενοφόρων προ-νοσοκομειακής φροντίδας 4x4 Diesel προϋπολογισθείσας δαπάνης 173.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής με ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Αριθμός Συστημικού Διαγωνισμού - ΕΣΗΔΗΣ: 156071). Ημερομηνία καταληκτικής λήξης υποβολής προσφορών: 13-06-2022 και ώρα 23:00. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 17-06-2022 και ώρα 11:00πμ

ΕΕΕΣ.05.2022 


06-05-2022:

Επαναληπτική διακήρυξη για σύμβαση προμήθειας και εγκατάστασης σύγχρονου διαγνωστικού ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (CPV- 33100000) προϋπολογισθείσας δαπάνης 329.900,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής μέσω ΕΣΗΔΗΣ (αριθμοί συστημικών διαγωνισμών – ΕΣΗΔΗΣ: 142485, 142492, 142494, 142495, 142497, 142498, 142500, 142501, 142502). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 06-06-2022 και ώρα 23:00.

Κατεβάστε ΕΕΕΣ.Διακ.3.2022


15-04-2022:

Διακήρυξη για σύμβαση προμήθειας ειδών δράσεις ενίσχυσης των Ψηφιακών Υπηρεσιών Υγείας (CPV 32413000-1 ολοκληρωμένο δίκτυο) προϋπολογισθείσας δαπάνης 208.682,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Αριθμοί Συστημικών Διαγωνισμών – ΕΣΗΔΗΣ: 103127, 143713, 143714, 143715, 143716, 143717). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 23-05-2022 και ώρα 23:00.

Κατεβάστε ΕΕΕΣ.Διακ.2.2022


30-11-2021:

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με σκοπό την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΛΕΥΚΩΝΑ". Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 16-12-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. Ημ. Διενέργειας Διαγωνισμού: 22-12-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.

Κατεβάστε τα υπόλοιπα αρχεία ΕΔΩ (01-12-21: Ορθή Επανάληψη ως προς το ΕΕΕΣ)

Τα αναλυτικά αρχεία του διαγωνισμού, μπορείτε να τα δείτε μέσω ΕΣΗΔΗΣ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 184930


25-11-2021:

Διακήρυξη για την προμήθεια δυο (2) τυποποιημένων ασθενοφόρων προ-νοσοκομειακής φροντίδας 4X4 diesel προϋπολογισθείσας δαπάνης 173.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής με ανοικτή διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ (αριθμός συστημικού διαγωνισμού – ΕΣΗΔΗΣ: 102742). Ημερομηνία καταληκτικής λήξης υποβολής προσφορών: 10-01-2022 και ώρα 23:00. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 14-01-2022 και ώρα 11:00.

ΕΕΕΣ.01.2021


27-05-2021:

Συνοπτικός διαγωνισμός Μ1/2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ» (ΥΠΟΕΡΓΟ 4) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ» με κωδ.ΟΠΣ 5044871 στο ΕΠ «Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α 2014-2020»,με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά / μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 15-06-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. Ημ. Διενέργειας Διαγωνισμού:  15-06-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

Κατεβάστε τα υπόλοιπα αρχεία ΕΔΩ


15-04-2021:

Περίληψη Διακήρυξης σχετικά με προκήρυξη προμήθειας και εγκατάστασης διαγνωστικού ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (cpv- 33100000) στην ένταξη πράξης υποέργου "Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις δομές Α’βάθμιας φροντίδας υγείας Κεντρικής Μακεδονίας" στον άξονα προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)» MIS 5075891 με ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.585.700,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Ημερομηνία λήξης υποβολής ηλ.προσφορών: 24-05-2021 και ώρα 23:00. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 28-05-2021 και ώρα 11:00.


11-06-2020:

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με σκοπό την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου "Ενεργειακή Αναβάθμιση Κέντρου Υγείας Δεσκάτης". Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 02-07-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Ημ. Διενέργειας Διαγωνισμού: 09-07-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Κατεβάστε τα υπόλοιπα αρχεία ΕΔΩ


11-06-2020:

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με σκοπό την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου "Ενεργειακή Αναβάθμιση Κέντρου Υγείας Αμυνταίου". Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 02-07-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Ημ. Διενέργειας Διαγωνισμού: 08-07-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.

Κατεβάστε τα υπόλοιπα αρχεία ΕΔΩ


11-06-2020:

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με σκοπό την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου "Ενεργειακή Αναβάθμιση Κέντρου Υγείας Σερβίων". Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 02-07-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Ημ. Διενέργειας Διαγωνισμού: 09-07-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Κατεβάστε τα υπόλοιπα αρχεία ΕΔΩ


11-06-2020:

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με σκοπό την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου "Ενεργειακή Αναβάθμιση Κέντρου Υγείας Άργους Ορεστικού". Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 02-07-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Ημ. Διενέργειας Διαγωνισμού: 08-07-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.

Κατεβάστε τα υπόλοιπα αρχεία ΕΔΩ


13-03-2020:

Συνοπτικός Διαγωνισμός μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των ΤΟΜΥ Δυτικής Μακεδονίας. Ημ.Λήξης Κατάθεσης Προσφορών: 23-03-2020 και ώρα 14:30μμ. Ημ.Διενέργειας Διαγωνισμού: 24-03-2020 και ώρα 10:00.


13-03-2020:

Συνοπτικός Διαγωνισμός μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των ΤΟΜΥ Κεντρικής Μακεδονίας. Ημ.Λήξης Κατάθεσης Προσφορών: 23-03-2020 και ώρα 14:30μμ. Ημ.Διενέργειας Διαγωνισμού: 24-03-2020 και ώρα 10:00.


04-06-2019:

Περίληψη Διακήρυξης για τη διενέργεια Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτουγια τις ανάγκες στέγασης της έδρας Τ.ΟΜ.Υ. (Κεντρικής Μακεδονίας), ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ, ( ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΟΣΜΟΥ), αρμοδιότητας 3ης Υ.Πε Μακεδονίας με κριτήριο κατακύρωσης α) την καταλληλότητα του κτιρίου και β) την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ κωδικός ΟΠΣ (MIS) 5008035.

Διακήρυξη Νο 20/2019


11-04-2019:

Περίληψη Διακήρυξης για τη διενέργεια «Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης της  Τ.ΟΜ.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ (Κεντρικής Μακεδονίας), στο Δήμο Βέροιας (Δημοτική Κοινότητα Βέροιας), αρμοδιότητας 3ης Υ.Πε Μακεδονίας με κριτήριο κατακύρωσης α) την καταλληλότητα του κτιρίου και β) την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ κωδικός ΟΠΣ (MIS) 5008035.

Διακήρυξη Νο 15/2019


11-04-2019:

Περίληψη Διακήρυξης για τη διενέργεια "Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου" για τις ανάγκες στέγασης της 15ης Τ.ΟΜ.Υ. (Κεντρικής Μακεδονίας), στο ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ, (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΟΣΜΟΥ), αρμοδιότητας 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας με κριτήριο κατακύρωσης α) την καταλληλότητα του κτιρίου και β) την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ κωδικός ΟΠΣ (MIS) 5005035.

Διακήρυξη Νο 14/2019


09-04-2019:

Διακήρυξη 13/2019 για τη διενέργεια «Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τις ανάγκες στεγασης της 14ης Τ.ΟΜ.Υ. (Κεντρικής Μακεδονίας), στο Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης (Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης), αρμοδιότητας 3ης Υ.Πε Μακεδονίας με κριτήριο κατακύρωσης α) την καταλληλότητα του κτιρίου και β) την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ κωδικός ΟΠΣ (MIS) 5008035. Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 22-04-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30. Ημ. Διενέργειας Διαγωνισμού: 23-04-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ.

Διακήρυξη Νο 13/2019


13-12-2018:

Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες των Γ.Ν.Θ. "Γ. Παπανικολάου" και "Γ. Γεννηματάς - Ο Άγιος Δημήτριος". Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 17-01-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:59. Ημ. Διενέργειας Διαγωνισμού: 24-01-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00πμ.

Διακήρυξη Νο 24/2018  


26-03-2018:

Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια φορητού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 27-04-2018 και ώρα 23:59μμ. Ημ. Διενέργειας Διαγωνισμού: 04-05-2018 και ώρα 10:00πμ.

Διακήρυξη Νο 26/2017


23-03-2018:

Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια αναλυτών για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 24-04-2018 και ώρα 23:59μμ. Ημ. Διενέργειας Διαγωνισμού: 02-05-2018 και ώρα 10:00πμ.

Διακήρυξη Νο 25/2017


22-03-2018:

Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια υπερηχοτομογράφων για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 23-04-2018 και ώρα 23:59μμ. Ημ. Διενέργειας Διαγωνισμού: 30-04-2018 και ώρα 10:00πμ.

Διακήρυξη Νο 24/2017


22-03-2018:

Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια διαγνωστικής μονάδας μέτρησης οστικής πυκνότητας και ψηφιακού μαστογράφου για τις ανάγκες του ΚΥ Κοζάνης. Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 19-04-2018 και ώρα 23:59μμ. Ημ. Διενέργειας Διαγωνισμού: 26-04-2018 και ώρα 10:00πμ.

Διακήρυξη Νο 23/2017


21-03-2018:

Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια ακτινογραφικών συγκροτημάτων και συστημάτων ψηφιοποίησης ακτινογραφιών CR για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 17-04-2018 και ώρα 23:59μμ. Ημ. Διενέργειας Διαγωνισμού: 24-04-2018 και ώρα 10:00πμ.

Διακήρυξη Νο 22/2017