Μενού

A A A

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΘΕΣΗ

 

Ανακοινώνεται η ανάρτηση του αυτοματοποιημένου καταλόγου των υποψηφίων με σειρά κατάταξης ανά θέση, για τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων κλάδου ΕΣΥ των Νοσοκομείων και των Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Υγείας (Π.Φ.Υ.) αρμοδιότητας 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας όπως αυτές εγκρίθηκαν:  

i)  Με την Αριθμ. Πρωτ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 8252/07.02.2020 (5η ορθή επανάληψη) εγκριτική απόφαση του Υφυπουργού Υγείας. 

ii)  Με την Αριθμ. Πρωτ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 42951/13.07.2020 (ορθή επανάληψη) εγκριτική απόφαση του Υφυπουργού Υγείας.

iii) Με την Αριθμ. Πρωτ. Γ4α/Γ.Π.54849/21.09.2020 (ορθή επανάληψη) εγκριτική απόφαση του Υφυπουργού Υγείας.

iv) με την αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π. 5333/05.02.2021 (3η ορθή επανάληψη) εγκριτική απόφαση του Υφυπουργού Υγείας.

v) με την αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.49607/07.09.2021 (3η ορθή επανάληψη) εγκριτική απόφαση του Υπουργού Υγείας.

vi) με την αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π. 45011/04.08.2022 (ορθή επανάληψη) εγκριτική απόφαση του Υπουργού Υγείας.

vii) με την αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π. 55065/06.10.2022 εγκριτική απόφαση του Υπουργού Υγείας.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ :

Σύμφωνα με την Γ4α/Γ.Π.οικ. 39417/23.03.2021 Υ.Α. (ΑΔΑ : 908Σ465ΦΥΟ-7Ρ8), (ΦΕΚ 2804/30.06.2021 τ.Β΄) «Στα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ Α» και σε ότι αφορά στη Βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας από την οποία να προκύπτει ότι ο ιατρός έχει εκπληρώσει την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου ή απαλλαγή της υποχρέωσης, παρέχεται η δυνατότητα στους γιατρούς, οι οποίοι έχουν εκπληρώσει την υπηρεσία υπαίθρου, αλλά δεν έχουν το προαναφερόμενο δικαιολογητικό, να καταθέσουν ηλεκτρονικά τη βεβαίωση – πιστοποιητικό από τον φορέα που έχει εκδοθεί. Κατόπιν υποχρεούνται να καταθέσουν τη βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου, από το τμήμα ιατρών υπαίθρου της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του αυτοματοποιημένου καταλόγου, στην Υγειονομική Περιφέρεια που έχουν επιλέξει»