Μενού

A A A

27-07-2022:

Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα.


Πρόγραμμα Διαύγεια:

Από 1-11-2010, όλες οι διοικητικές πράξεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα : http://et.diavgeia.gov.gr/f/3ype. Οι τρόποι αναζήτησης των εγγράφων υλοποιούνται με τους παρακάτω τρόπους: Ανά Τελικό Υπογράφοντα, ανά Είδος Πράξης, ανά Θεματική Ενότητα, ανά Οργανική Μονάδα και αναζήτηση με ΑΔΑ, ημερομηνία εγγράφου κτλ.


Εγκύκλιοι - Νομοθεσία:

Εθνικό Τυπογραφείο: http://www.et.gr/