Μενού

A A A


«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Π.Ε.Δ.Υ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

 

Τίτλος Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Π.Ε.Δ.Υ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», στον άξονα προτεραιότητας  «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)» του Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», με Κωδικό MIS 5007933και συνολική δημόσια δαπάνη 912.261,96€.

Το Φυσικό Αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει την προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, διαγνωστικού, προληπτικού και θεραπευτικού τύπου, οοποίος θα εγκατασταθεί στα Κέντρα Υγείας και τις Μονάδες Υγείας της 3ης Υ.ΠΕ. στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίαςεντός της τρέχουσας προγραμματικήςπεριόδου 2014-2020, προκειμένου να καλύψει βασικές ανάγκες σε παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στον πληθυσμό της περιοχής.Το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης ομαδοποιείται σε έξι βασικές κατηγορίες ειδών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού(ακτινογραφικά μηχανήματα και συστήματα ψηφιοποίησης ακτινογραφιών CR, ψηφιακός μαστογράφος, υπερηχοτομογράφοι,αναλυτές, λοιπός εξοπλισμός, διαγνωστική μονάδα μέτρησης οστικής πυκνότητας), οι οποίες συγκροτούν έξι διακριτά υποέργα.

Αναλυτικά, τα παραδοτέα της πράξης ανά υποέργο είναι τα εξής:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ CR ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΔΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

 • Τέσσερα (4) ψηφιακά ακτινογραφικά συγκροτήματα DR (ΜΥΚοζάνης, ΜΥ Πτολεμαΐδας, ΜΥ Καστοριάς, ΜΥ Φλώρινας).
 • Δύο (2) ακτινογραφικά συγκροτήματα (ΚΥ Αμυνταίου, ΚΥ Τσοτυλίου).
 • Πέντε(5) συστήματα ψηφιοποίησης ακτινογραφιών CR (ΚΥ Σερβίων, ΚΥ Τσοτυλίου, ΚΥ Δεσκάτης, ΚΥΆργους Ορεστικού, ΚΥ Αμυνταίου).

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΔΥΚΟΖΑΝΗΣ»

 • Ένας (1) ψηφιακός μαστογράφος (ΜΥ Κοζάνης).

ΥΠΟΕΡΓΟ 3 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΔΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»:

 • Δύο (2) υπερηχοτομογράφοι γενικής χρήσης (ΜΥΚοζάνης, ΜΥ Γρεβενών).
 • Ένας (1) υπερηχοκαρδιογράφος (ΜΥ Κοζάνης).

ΥΠΟΕΡΓΟ 4 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΔΥ ΣΤΗΝΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

 • Ένας (1) αναλυτής Ηλεκτρολυτών (ΜΥΚοζάνης).
 • Ένας (1) βιοχημικός αναλυτής (ΜΥ Πτολεμαΐδας).

ΥΠΟΕΡΓΟ 5 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

 • Έξι (6) φορητοί τρικάναλοι ηλεκτροκαρδιογράφοι (ΚΥΣερβίων, ΚΥ Τσοτυλίου, ΚΥ Σιάτιστας, ΚΥ Δεσκάτης, ΚΥ Άργους Ορεστικού, ΚΥ Αμυνταίου).
 • Έξι (6) φορητά σπιρόμετρα (ΚΥ Σερβίων,ΚΥ Τσοτυλίου, ΚΥ Σιάτιστας, ΚΥ Δεσκάτης, ΚΥ Άργους Ορεστικού, ΚΥ Αμυνταίου).
 • Έξι (6) φορητοί διφασικοί (AED) απινιδωτές (ΚΥΣερβίων, ΚΥ Τσοτυλίου, ΚΥ Σιάτιστας, ΚΥ Δεσκάτης, ΚΥ Άργους Ορεστικού, ΚΥ Αμυνταίου).
 • Έξι (6) μόνιτορ ζωτικών παραμέτρων μεεκτυπωτή (ΚΥ Σερβίων, ΚΥ Τσοτυλίου, ΚΥ Σιάτιστας, ΚΥ Δεσκάτης, ΚΥ Άργους Ορεστικού, ΚΥ Αμυνταίου).

ΥΠΟΕΡΓΟ 6 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣΤΟΥ ΠΕΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»

 • Μία (1)διαγνωστική μονάδα μέτρησης οστικής πυκνότητας (ΜΥ Κοζάνης).

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ»

Τίτλος Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ», στον άξονα προτεραιότητας  «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» του Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», με Κωδικό MIS 5045784και δημόσια δαπάνη 192.690,00€

Το Φυσικό Αντικείμενο της Πράξης συνίσταται στην υλοποίηση έργου ενεργειακής αναβάθμισης του Κ.Υ.Αμυνταίου, το οποίο στεγάζεται σε ισόγειο κτίριο 1.000 τετραγωνικών μέτρων περίπου με κεραμοσκεπή, ιδιοκτησίας 3ης Υ.ΠΕ.Στόχος των παρεμβάσεων που θα υλοποιηθούν είναι η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης λειτουργίας του Κέντρου Υγείας και η αναβάθμισή του σε κτίριο ενεργειακής κατηγορίας Β+ (ενεργειακή κατηγορία υπάρχοντος κτιρίου E και κλιματική ζώνη ακινήτου Δ).

Συνοπτικά οι παρεμβάσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν, αφορούν στα παρακάτω:

 • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο σύνολο των εξωτερικών τοιχοποιιών του κτιρίου.
 • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στην οροφή του κτιρίου και συγκεκριμένα κάτω από την κεραμοσκεπή και πάνωαπό την υπάρχουσα πλάκα.
 • Αντικατάσταση των υπαρχόντων, παλαιών κουφωμάτων με νέα, διπλού υαλοπίνακα, από PVC, πολυθαλαμικά.
 • Εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων θέρμανσης - ψύξης με την προμήθεια και εγκατάσταση:

(i) πέντε (5) κλιματιστικών μονάδων τύπου splitunit, τεχνολογίας inverter& ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α++

(ii) νέου μπόιλερ νερού χωρητικότητας 500 λίτρων διπλών τοιχωμάτων με εναλλάκτη (τριπλής ενέργειας) για

δυνατότητα θέρμανσης νερού με τον λέβητα, με τους ηλιακούς και με το ηλεκτρικό ρεύμα

(iii) θερμοστατικών κεφαλών στα θερμαντικά σώματα

(iv) θερμομόνωση σωληνώσεων

 • Εκσυγχρονισμό ηλεκτρικών εγκαταστάσεων φωτισμού.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ»

Τίτλος Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας  «Υποστήριξη μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» του Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», με Κωδικό MIS  5046471 και δημόσια δαπάνη 205.400,00€

Το Φυσικό Αντικείμενο της Πράξης συνίσταται στην υλοποίηση έργου ενεργειακής αναβάθμισης του Κ.Υ. Άργους Ορεστικού, το οποίο στεγάζεται σε ισόγειο κτίριο 1.000 τετραγωνικών μέτρων περίπου με κεραμοσκεπή, ιδιοκτησίας 3ης Υ.ΠΕ. Στόχος των παρεμβάσεων που θα υλοποιηθούν είναι η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης λειτουργίας του Κέντρου Υγείας και η αναβάθμισή του σε κτίριο ενεργειακής κατηγορίας Β (ενεργειακή κατηγορία υπάρχοντος κτιρίου Δ και κλιματική ζώνη ακινήτου Δ).

Το σύνολο των παρεμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου συνοπτικά περιγράφονται ως ακολούθως :

 • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο σύνολο των εξωτερικών τοιχοποιιών του κτιρίου.
 • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στην οροφή του κτιρίου και συγκεκριμένα κάτω από την κεραμοσκεπή και πάνω από την υπάρχουσα πλάκα.
 • Αντικατάσταση των κουφωμάτων αλουμινίου με νέα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου, με διπλό τζάμι και θερμοδιακοπή.
 • Εγκατάσταση νέου συστήματος κεντρικής θέρμανσης – boiler νερού
 • Αυτονόμηση χώρων θέρμανσης
 • Θερμομόνωση σωληνώσεων ώστε τα δίκτυα να λειτουργούν απρόσκοπτα χωρίς προβλήματα
 • Εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων τύπου split unit; ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α++
 • Αντικατάσταση υφιστάμενων λαμπτήρων με λαμπτήρες τεχνολογίας LED.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕΡΒΙΩΝ»

Τίτλος Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕΡΒΙΩΝ», στον Άξονα Προτεραιότητας  «Υποστήριξη μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» του Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», με Κωδικό MIS  5046469 και δημόσια δαπάνη 200.260,00€

Το Φυσικό Αντικείμενο της Πράξης συνίσταται στην υλοποίηση έργου ενεργειακής αναβάθμισης του Κ.Υ. Σερβίων πό ισόγειο και υπόγειο εμβαδού 1012,00 m2 και 224,00 m2 αντίστοιχα. Στόχος των παρεμβάσεων που θα υλοποιηθούν είναι η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης λειτουργίας του Κέντρου Υγείας και η αναβάθμισή του σε κτίριο ενεργειακής κατηγορίας Β (ενεργειακή κατηγορία υπάρχοντος κτιρίου E και κλιματική ζώνη ακινήτου Δ).

Το σύνολο των παρεμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου συνοπτικά περιγράφονται ως ακολούθως :

 • Εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης κελύφους (εξωτερικής τοιχοποιίας – φερόντων στοιχείων) σε όλο το μήκος της περιμέτρου του κτιρίου, καθώς και στην εξωτερική επιφάνεια του αίθριου
 • Εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης στην πλάκα της οροφής κάτω από τη στέγη σε συνδυασμό με την επισκευή ζημιών περιορισμένης έκτασης στη στέγη 
 • Αντικατάσταση των υφιστάμενων εξωτερικών κουφωμάτων (παραθύρων), συμπεριλαμβανόμενων και αυτών του αίθριου, με νέα ενεργειακά, ήτοι: πολυθαλαμικά, διπλής υάλωσης, με επίστρωση μεμβράνης χαμηλής εκπεμπτικότητας
 • Εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων θέρμανσης - ψύξης
 • Εκσυγχρονισμός ηλεκτρικών εγκαταστάσεων φωτισμού

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ»

Τίτλος Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας  «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» του Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», με Κωδικό MIS 5046470 και δημόσια δαπάνη 192.500,00€. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Το Φυσικό Αντικείμενο της Πράξης συνίσταται στην υλοποίηση έργου ενεργειακής αναβάθμισης του Κ.Υ. Δεσκάτης, το οποίο στεγάζεται σε ισόγειο κτίριο 1.100 τετραγωνικών μέτρων περίπου με κεραμοσκεπή και τμήμα υπογείου στη νοτιοανατολική πλευρά του, ιδιοκτησίας 3ης Υ.ΠΕ. Στόχος των παρεμβάσεων που θα υλοποιηθούν είναι η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης λειτουργίας του Κέντρου Υγείας και η αναβάθμισή του σε κτίριο ενεργειακής κατηγορίας Β (ενεργειακή κατηγορία υπάρχοντος κτιρίου Ε και κλιματική ζώνη ακινήτου Δ).

Το σύνολο των παρεμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου συνοπτικά περιγράφονται ως ακολούθως :

 • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο σύνολο των εξωτερικών τοιχοποιιών του κτιρίου
 • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στην οροφή του κτιρίου και συγκεκριμένα κάτω από την κεραμοσκεπή και πάνω από την υπάρχουσα πλάκα
 • Αντικατάσταση των ξύλινων κουφωμάτων με νέα, με διπλό τζάμι, pvc, πολυθαλαμικά
 • Αντικατάσταση διπλών υαλοστασίων σε υπάρχοντα κουφώματα αλουμινίου
 • Εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων θέρμανσης – ψύξης.
 • Εκσυγχρονισμός ηλεκτρικών εγκαταστάσεων φωτισμού.

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΛΕΥΚΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ»

Τίτλος Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΛΕΥΚΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ», στον άξονα προτεραιότητας  «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)» του Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», με Κωδικό MIS 5076673 και δημόσια δαπάνη 289.250,00€. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Το Φυσικό Αντικείμενο της Πράξης συνίσταται στην υλοποίηση δύο υποέργων:

Α) Κατασκευή του έργου «Βελτίωση κτιριακών υποδομών και Η/Μ εγκαταστάσεων του ΠΠΙ Λευκώνα». Το ΠΠΙ Λευκώνα στεγάζεται σε ισόγειο κτίριο, ελαφρώς υπερυψωμένο του φυσικού εδάφους, 150 τ.μ. περίπου με κεραμοσκεπή, ενώ στη βόρεια πλευρά του αναπτύσσεται εξωτερικά και σε επαφή με τον περιμετρικό τοίχο του ιατρείου, λεβητοστάσιο εμβαδού 10 τ.μ. περίπου. Στόχος της παρούσας πράξης είναι η αναβάθμιση του κτιριακού συνόλου, ο ανασχεδιασμός των χώρων για την αύξηση της λειτουργικότητάς του, η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης λειτουργίας του ιατρείου και ο εξωραϊσμός του περιβάλλοντος χώρου του.

Συνοπτικά οι παρεμβάσεις αφορούν στα παρακάτω:

 • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο σύνολο των εξωτερικών τοιχοποιιών του κτιρίου.
 • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στην οροφή του κτιρίου και συγκεκριμένα κάτω από την κεραμοσκεπή και πάνω από την υπάρχουσα πλάκα.
 • Αντικατάσταση των υπαρχόντων, παλιών κουφωμάτων με νέα, με διπλό τζάμι, PVC, πολυθαλαμικά.
 • Εργασίες ανασχεδιασμού εσωτερικών χώρων (καθαιρέσεις εσωτερικών τοιχοποιιών, δημιουργία νέων τοιχοποιιών με ελαφριά δόμηση).
 • Εργασίες αναβάθμισης εσωτερικών χώρων (αντικατάσταση εσωτερικών κουφωμάτων, δαπέδων, εφαρμογή χρωματισμών σε τοίχους και οροφές).
 • Εργασίες αναβάθμισης χώρων wc (αποξήλωση πλακιδίων και ειδών υγιεινής και τοποθέτηση νέων).
 • Εργασίες εφαρμογής επιχρισμάτων και χρωματισμών στα σημεία που θα κριθεί απαραίτητο για την επιδιόρθωση σημειακών φθορών που θα προκύψουν λόγω των εργασιών εφαρμογής της θερμοπρόσοψης και της αντικατάστασης των κουφωμάτων.
 • Εργασίες εξωραϊσμού του περιβάλλοντος χώρου, της περίφραξης του οικοπέδου και του λεβητοστασίου.
 • Εργασίες εκσυγχρονισμού εγκαταστάσεων θέρμανσης - ψύξης.
 • Εργασίες εκσυγχρονισμού ηλεκτρικών εγκαταστάσεων φωτισμού.

Αναλυτική περιγραφή των παραπάνω εργασιών δίνεται στα τεύχη δημοπράτησης της εγκεκριμένης με την υπ' αριθμ. 161894/11-11-2020 απόφαση έγκρισης της μελέτης της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας.

Β) Προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού, ξενοδοχειακού και λοιπού εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΠΠΙ Λευκώνα ως εξής:

Σετ ωτοσκόπιο-οφθαλμοσκόπιο (2 τεμ), δωδεκακάναλος ηλεκτροκαρδιογράφος, ημιαυτόματος διφασικός απινιδωτής με μόνιτορ, σπιρόμετρο, φορητό μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων (2 τεμ.), τροχήλατο πιεσόμετρο - οξύμετρο (2 τεμ), κλίβανος υγρής αποστείρωσης αυτόκαυστος 24 lt, αμαξίδιο μεταφοράς ασθενούς, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη εξεταστική κλίνη (2 τεμ), ηλεκτροκίνητη κλίνη νοσηλείας (2 τεμ), τροχήλατο νοσηλείας INOX (3 τεμ), υπερηχοτομογράφος γενικής χρήσης, ζυγός κολωνάτος ψηφιακός, φορητός αναπνευστήρας μεταφοράς, σύστημα απολύμανσης αέρα UV, νεφελοποητής φορητός ρεύματος και μπαταρίας, τροχήλατος εξεταστικός φωτισμός (2 τεμ), πιεσόμετρο με τροχήλατη βάση (2 τεμ), ψυγείο φαρμάκων και εμβολίων 66lt (2 τεμ), πλήρης τσάντα επειγόντων (2 τεμ), holter πίεσης, τρόλει μηχανημάτων με τρία ράφια (2 τεμ), πολυμηχάνημα εκτυπωτής / φωτοτυπικό / σκάνερ / φαξ Α4, Φορητός Ηλεκτρονικός υπολογιστής Laptop (3 τεμ), βιβλιοθήκη (2 τεμ), βιβλιοθήκη με βιτρίνα (4 τεμ), ερμάριο χαμηλό (4 τεμ), γραφείο (4 τεμ), συρταριέρα τροχήλατη (4 τεμ), τραπέζι χαμηλό (3 τεμ), ντουλάπα (2 τεμ), μεταλλική ντουλάπα (2 τεμ), καρέκλα τροχήλατη (4 τεμ), καρέκλα αναμονής (10 τεμ), τριθέσιο σύστημα καθισμάτων (4 τεμ), καλόγηρος (4 τεμ), διαχωριστικό αυτοστήρικτο (2 τεμ), σύστημα σκίασης, παγκάκι ξύλινο (4 τεμ), κάδος απορριμμάτων εξωτερικού χώρου (4 τεμ), πινακίδα σήμανσης χώρου (7 τεμ), φωτεινή επιγραφή (1 τεμ) και πινακίδα plexi glass (2 τεμ).