Μενού

A A A«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ Γ.Ν.Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"

ΚΑΙ "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ"»

Τίτλος Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ Γ.Ν.Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" ΚΑΙ "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ"», στον άξονα προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΤΠΑ» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», με Κωδικό MIS 5023628 και συνολική δημόσια δαπάνη 2.312.600,00 €.

Το Φυσικό Αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει την προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού διαγνωστικού τύπου, ο οποίος θα εγκατασταθεί στα Γενικά Νοσοκομεία Θεσσαλονίκης "Γ. Παπανικολάου" και "Γ. Γεννηματάς - Ο Άγιος Δημήτριος" εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, προκειμένου να καλύψει βασικές ανάγκες παροχής ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στον πληθυσμό της περιοχής. Ο εξοπλισμός κατανέμεται ως εξής:

Γ.Ν.Θ. "Γ. Παπανικολάου":

  • Ένας (1) Αξονικός Τομογράφος 64+ τομών.
  • Ένας (1) Ψηφιακός Αγγειογράφος.
  • Ένας (1) Στεφανιογράφος.

Γ.Ν.Θ. "Γ. Γεννηματάς - Ο Άγιος Δημήτριος":

  • Ένας (1) Αξονικός Τομογράφος 32+ τομών.

Αναλυτικά, τα παραδοτέα της πράξης ανά υποέργο είναι τα εξής:

ΥΠΟΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"»

  • Ένας (1) Στεφανιογράφος - συγκρότημα ψηφιακής καρδιοαγγειογραφίας, τύπου ARTIS Q Floor του οίκου Siemens Healthcare GmbH στο Γ.Ν.Θ. "Γ. Παπανικολάου".

ΥΠΟΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 32 ΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.Θ. "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ"»

  • Ένας (1) αξονικός τομογράφος τουλάχιστον 32 τομών, μοντέλο Aquilion Lightning με το πακέτο SP (TSX-036A/4C) του οίκου Canon Medical Systems Corporation στο Γ.Ν.Θ. "Γ. Γεννηματάς".

ΥΠΟΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 64+ ΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"»

  • Ένας (1) Αξονικός Τομογράφος 64+ τομών, μοντέλο Aquilion Prime SP (TSX-303B/1C) του οίκου Canon Medical Systems στο Γ.Ν.Θ. "Γ. Παπανικολάου".

ΥΠΟΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"»

  • Ένας (1) Ψηφιακός Αγγειογράφος, Μοντέλο Azurion 7 Μ20 (έκδοσης γεωμετρίας οροφής Azurion 7 C20) του οίκου Philips στο Γ.Ν.Θ. "Γ. Παπανικολάου"


Τίτλος Υποέργου:  Ενίσχυση της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας και των Μονάδων ΠΦΥ ευθύνης της  με επικουρικό προσωπικό για την  ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19

Τίτλος Πράξης:   Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια  Κεντρικής Μακεδονίας

Κωδ. ΟΠΣ:  5070506

Η πράξη εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο του Υπουργείου Υγείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης της επιδημίας της νόσου COVID-19 και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της, σε συνέχεια των δύο ΠΝΠ της 11-03-2020 (ΦΕΚ55/Α/11-03-2020) και της 14-3-2020 (ΦΕΚ 64/Α/14-3-2020) που κυρώθηκαν με το Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 46/Α/3-4-2020).  Συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ε.Ε. μέσω του Ε.Π. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η δράση αποσκοπεί στην λειτουργική ετοιμότητα και ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας στο πλαίσιο της υγειονομικής κρίσης λόγω COVID-19. Ειδικότερα  η  ενδυνάμωση των φορέων και του προσωπικού έχει στόχο την αποτελεσματικότερη ανταπόκριση  στις ανάγκες των ατόμων που νοσούν, στην ενίσχυση των επαγγελματιών με νέο προσωπικό για περιορισμό  του κινδύνου  εξουθένωσης στην εργασία,  περιορισμό κινδύνου μετάδοσης, για δυνατότητα απομάκρυνσης από την εργασία αν απαιτηθεί κατά το δυνατόν διατήρηση της παροχής υπηρεσιών υγείας για άλλες νόσους.

Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου είναι η πρόσληψη πρόσθετου επικουρικού προσωπικού, ιατρικού, νοσηλευτικού, λοιπού, βοηθητικού και πάσης φύσεως προσωπικού για την ενίσχυση και ενδυνάμωση του Φορέα Υγείας: Κ.Υ. Ευόσμου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με προσωπικό ενός (1) επαγγελματία μέχρι σήμερα, προκειμένου να ανταποκριθεί στην αποτελεσματική διαχείριση περιστατικών νόσου COVID-19, σε προσερχόμενους για άλλη νόσηση τυχόν προσυμπτωματικούς ή και ασυμπτωματικούς της COVID-19 και για να προσφέρουν υπηρεσίες σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα, προλαμβάνοντας με αυτό τον τρόπο τον αποκλεισμό πρόσβασης του πληθυσμού με χρόνια ή άλλα έκτακτα προβλήματα από υπηρεσίες υγείας. Η Πράξη συγχρηματοδοτεί μέρος από το συνολικό προσλαμβανόμενο προσωπικό για την επιδημία CoViD-19 στην  3η ΥΠΕ Μακεδονίας και των μονάδων ΠΦΥ ευθύνης της.

Κύριος της πράξης είναι το Υπουργείο Υγείας.

Συντονιστής Δικαιούχος της πράξης είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας. Συνδικαιούχος είναι η  3η ΥΠΕ Μακεδονίας.