Μενού

A A A

28-03-2023:

Στο πλαίσιο της κατάρτισης τελικών τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την οργάνωση και εκπαίδευση ομάδων πολιτών στην αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών, για την προμήθεια εξοπλισμού υποστήριξης των εν λόγω ομάδων, την υποστήριξη γενικών ιατρών με βασικό εξοπλισμό και τον εξοπλισμό τηλεϊατρικής με σκοπό την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στην εφαρμογή της Τηλεϊατρικής Υποστήριξης ασθενών, των Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων του Νομού Πιερίας, παραθέτουμε το τελικό κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών όπως έχει επικυρωθεί με την υπ΄αριθμ.14947/27.03.2023 (ΑΔΑ: ΡΩ3ΜΟΡΕΠ-ΖΟ2)Απόφαση της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας έπειτα τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με μοναδικό αριθμό 23DIAB000025729.


23-01-2023:

Η 3η Υ.ΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την: «οργάνωση και εκπαίδευση ομάδων πολιτών στην αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών, για την προμήθεια εξοπλισμού υποστήριξης των εν λόγω ομάδων, την υποστήριξη γενικών ιατρών με βασικό εξοπλισμό και τον εξοπλισμό τηλεϊατρικής με σκοπό την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στην εφαρμογή της Τηλεϊατρικής Υποστήριξης ασθενών, των Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων του Νομού Πιερίας», η οποία θα διαρκέσει 15 ημέρες.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό 23DIAB000025729) και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


03-11-2022:

Η 3η Υ.ΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΦΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 3ης ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», η οποία θα διαρκέσει 15 ημέρες.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό 22DIAB000025341) και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


03-11-2022:

Στο πλαίσιο της κατάρτισης τελικών τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια απολυμαντικών για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, παραθέτουμε το τελικό κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών όπως έχει επικυρωθεί με την υπ΄αριθμ. 2242/02.11.2022 (ΑΔΑ:6ΓΦΕΟΡΕΠ-ΣΔΔ) Απόφαση της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας έπειτα τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με μοναδικό αριθμό 22DIAB000025010.


16-09-2022:

Η 3η Υ.ΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ», η οποία θα διαρκέσει δέκα πέντε (15) ημέρες.

Η διαδικασία της δεύτερης διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό 22DIAB000025010) και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


09-06-2022:

Η 3η Υ.ΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την: «διαγωνιστική προμήθειας Φωτοτυπικών Μηχανημάτων – CPV 30120000-6 και υπηρεσιών συντήρησης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων – CPV 50313200-4», η οποία θα διαρκέσει από τις 08/06/2022 έως τις 23/06/2022.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό 22DIAB000024564) και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τελικών τεχνικών προδιαγραφών.


09-06-2022:

Η 3η Υ.ΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την: «διαγωνιστική διαδικασία παροχή υπηρεσιών  Μίσθωσης Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων και Εκτυπωτών - Πολυμηχανημάτων (CPV: 79521000-2)», η οποία θα διαρκέσει από τις 08/06/2022 έως τις 23/06/2022.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό 22DIAB000024565) και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τελικών τεχνικών προδιαγραφών.


08-06-2022:

Η 3η Υ.ΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού: « Για την ετήσια ανάθεση υπηρεσιών υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων (DPO) CPV 79417000-0 για την εναρμόνιση της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας με το νέο κανονισμό GDPR (EU2106/679)» η οποία θα διαρκέσει από την ημέρα ανάρτησης και  για 10 ημέρες .

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό (22DIAB000024561) και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


27-05-2022:

Στο πλαίσιο της κατάρτισης τελικών τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού για την Εξέταση της Γλυκοζυλιωμένης Αιμοσφαιρίνης - CPV 33696200-7 και των Ανοσολογικών Εξετάσεων - CPV 33696000-5 για τις ανάγκες των φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας παραθέτουμε το τελικό κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών.


10-05-2022:

Η 3η Υ.ΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΦΥ», η οποία θα διαρκέσει 15 ημέρες.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό 22DIAB000024416) και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


05-05-2022:

Η 3η Υ.ΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την: « Για την προμήθεια   Ειδών Ακτινοπροστασίας   CPV 18143000-3 για τις ανάγκες των φορέων της ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας» η οποία θα διαρκέσει από την ημέρα ανάρτησης και  για 15 ημέρες .

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό (22DIAB000024392) και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


05-05-2022:

Η 3η Υ.ΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την: «διαγωνιστική διαδικασία παροχή υπηρεσιών Μίσθωσης Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων και Εκτυπωτών – Πολυμηχανημάτων – CPV: 79521000-2», η οποία θα διαρκέσει από τις 05/05/2022 έως τις 20/05/2022.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό 22DIAB000024391) και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


04-05-2022:

Η 3η Υ.ΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την: «διαγωνιστική διαδικασία προμήθειας Προϊόντων Καθαρισμού– CPV: 39830000-9», η οποία θα διαρκέσει από τις 04/05/2022 έως τις 18/05/2022.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό 22DIAB000024376) και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


04-05-2022:

Η 3η Υ.ΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την: «διαγωνιστική διαδικασία προμήθειας Φωτοτυπικών Μηχανημάτων – CPV: 30120000-6 και υπηρεσιών συντήρησης Φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων – CPV: 50313200-4», η οποία θα διαρκέσει από τις 04/05/2022 έως τις 18/05/2022.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό 22DIAB000024375) και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


18-04-2022:

Η 3η Υ.ΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών για την: «διαγωνιστική διαδικασία παροχής υπηρεσιών Ταχυδρομικών Γραφείων», η οποία θα διαρκέσει από τις 19/04/2022 έως τις 03/05/2022.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό 22DIAB000024332) και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


15-04-2022:

Η 3η Υ.ΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση στο πλαίσιο της κατάρτισης του τελικού κειμένου των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την: « Για τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης (λέβητες – καυστήρες) CPV-50720000-8  για τις ανάγκες των κτιρίων των Υγειονομικών Μονάδων αρμοδιότητας 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας», η οποία θα διαρκέσει από τις 15/04/2022 έως τις 30/04/2022.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό 22DIAB000024309) και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


15-04-2022:

Η 3η Υ.ΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την: «ετήσια ανάθεση υπηρεσιών υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων (DPO) CPV 79417000-0», η οποία θα διαρκέσει από τις 14/04/2022 έως τις 05/05/2022.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό 22DIAB000024304) και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


14-04-2022:

Η 3η Υ.ΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών για την «διαγωνιστική διαδικασία προμήθειας Δοχείων και Κάδων Απορριμμάτων», η οποία θα διαρκέσει από τις 14/04/2022 έως τις 28/04/2022.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό 22DIAB000024302) και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


08-04-2022:

Η 3η Υ.ΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την: «διαγωνιστική διαδικασία παροχής υπηρεσιών Λογιστικού Διαχειριστικού Ελέγχου & Φορολογικές Υπηρεσίες», η οποία θα διαρκέσει από τις 07/04/2022 έως τις 21/04/2022.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό 22DIAB000024259) και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


07-04-2022:

Στο πλαίσιο της κατάρτισης τελικών τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για τις υπηρεσίες ιατρικών αποβλήτων και αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων των φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, παραθέτουμε το τελικό κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών όπως έχει επικυρωθεί με την υπ΄αριθμ. 590/07.04.2022 (ΑΔΑ:6Φ7ΝΟΡΕΠ-Ο5Ε) Απόφαση της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας έπειτα τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με μοναδικό αριθμό 22DIAB000024165.


18-03-2022:

Η 3η Υ.ΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ», η οποία θα διαρκέσει από τις 30/03/2022 έως τις 13/04/2022.

Η διαδικασία της δεύτερης διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό 22DIAB000024203) και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


18-03-2022:

Η 3η Υ.ΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για τις: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», η οποία θα διαρκέσει από τις 18/03/2022 έως τις 28/03/2022.

Η διαδικασία της δεύτερης διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό 22DIAB000024165) και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


27-12-2021:

Στο πλαίσιο της κατάρτισης των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια Αναλώσιμου Εργαστηριακού Υλικού - CPV  38437000-7 για τις ανάγκες των φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας  της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, παραθέτουμε το τελικό κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών όπως έχει επικυρωθεί με την υπ΄αριθμ. 2722/17.12.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ5ΕΟΡΕΠ-ΚΚΞ) Απόφαση της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας έπειτα τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με μοναδικό αριθμό 21DIAB000018232.


01-12-2021:

Η 3η Υ.ΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για τις: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», η οποία θα διαρκέσει από τις 01/12/2021 έως τις 15/12/2021.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό 21DIAB000021053) και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


26-11-2021:

Στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για τις  υπηρεσίες  συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των εγκαταστάσεων Ψυκτικών Συγκροτημάτων CPV 50730000-1 για τις ανάγκες των φορέων της ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ.  Μακεδονίας  , παραθέτουμε το τελικό κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών όπως έχει επικυρωθεί με την υπ΄αριθμ. 2489/23.11.2021 (ΑΔΑ: 62ΙΘΟΡΕΠ-ΞΕΚ) Απόφαση της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας έπειτα τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με μοναδικό αριθμό 21DIAB000020411.


09-11-2021:

Στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση «Υπηρεσιών Καθαρισμού» (CPV: 9091000-9) για τις ανάγκες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) αρμοδιότητας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, παραθέτουμε το τελικό κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών όπως έχει επικυρωθεί με την υπ΄αριθμ. 2361/08.11.2021 (ΑΔΑ: 97ΞΟΟΡΕΠ-44Ε) Απόφαση της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας έπειτα τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με μοναδικό αριθμό 21DIAB000019959.


03-11-2021:

Η 3η Υ.ΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για τις: «Υπηρεσίες Προληπτικής και Επεμβατικής/Διορθωτικής Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης Εγκαταστάσεων Κλιματισμού/Ψύξης των Κτιριακών Μονάδων της 3ης ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», η οποία θα διαρκέσει από τις 03.11.2021 έως τις 19.11.2021.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό 21DIAB000020411) και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


19-10-2021:

Στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Συντήρησης Ανελκυστήρων, CPV  50750000-7 για τις ανάγκες των φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας  της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, παραθέτουμε το τελικό κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών όπως έχει επικυρωθεί με την υπ΄αριθμ. 2196/18.10.2021 (ΑΔΑ: ΩΥΡΣΟΡΕΠ-9Κ7) Απόφαση της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας έπειτα τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με μοναδικό αριθμό 21DIAB000019657.


19-10-2021:

Στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Εξοπλισμού Δικτύου, CPV 32420000-3 για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, παραθέτουμε το τελικό κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών όπως έχει επικυρωθεί με την υπ΄αριθμ. 2185/15.10.2021 (ΑΔΑ: ΨΘ29ΟΡΕΠ-7Ξ3) Απόφαση της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας έπειτα τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με μοναδικό αριθμό 21DIAB000019172.


06-10-2021:

Η 3η Υ.ΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για παροχή: «Υπηρεσιών Καθαρισμού (CPV: 90910000-9)», η οποία θα διαρκέσει από 06.10.2021 έως 21.10.2021.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ, έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό (21DIAB000019959)  και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


06-10-2021:

Η 3η Υ.ΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια: «Εκτυπωτών, Πολυμηχανημάτων και Φωτοτυπικών (CPV 30120000-6)», η οποία θα διαρκέσει από 06.10.2021 έως 21.10.2021.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ, έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό (21DIAB000019958)  και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


17-09-2021:

Στο πλαίσιο της κατάρτισης τελικών τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανημάτων & συσκευών διήθησης ή καθαρισμού νερού και υπηρεσιών εγκατάστασης μηχανημάτων και συσκευών διήθησης ή καθαρισμού νερού για τις ανάγκες των φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, παραθέτουμε το τελικό κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών όπως έχει επικυρωθεί με την υπ΄αριθμ. 1924/17.09.2021 (ΑΔΑ:66Δ3ΟΡΕΠ-787) Απόφαση της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας έπειτα τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με μοναδικό αριθμό 21DIAB000018874.


17-09-2021:

Η 3η Υ.ΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την: «διαγωνιστική διαδικασία παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ανελκυστήρων», η οποία θα διαρκέσει από τις 17/09/2021 έως τις 06/10/2021.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό 21DIAB000019657) και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


14-09-2021:

Η 3η Υ.ΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΕΝΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Π «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 2014-2020 ΤΗΣ 3ης Υ.ΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) »,η οποία θα διαρκέσει από τις 13/09/2021 έως τις 27/09/2021.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό 21DIAB000019411) και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


13-09-2021:

Η 3η Υ.ΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάθεση των «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΦΥ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ 3ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ)» (CPV 90911200-8), η οποία θα διαρκέσει από 10.09.2021 έως 01.10.2021.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ, έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό (21DIAB000019371)  και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων της διακήρυξης.


06-09-2021:

Η 3η Υ.ΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την: «διαγωνιστική διαδικασία παροχής υπηρεσιών λογισμικού διαχείρισης δικτύου/ Εξοπλισμός δικτύου», η οποία θα διαρκέσει από τις 06/09/2021 έως τις 13/09/2021.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό 21DIAB000019172) και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


02-09-2021:

Στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού CPV 33100000-1 για την κάλυψη των αναγκών των φορέων ΠΦΥ της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, παραθέτουμε το τελικό κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών όπως έχει επικυρωθεί με την υπ΄αριθμ. 1791/01.09.2021 (ΑΔΑ: ΩΞΤΦΟΡΕΠ-ΖΣ7) Απόφαση της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας έπειτα από τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με μοναδικό αριθμό 21DIAB000018311.


01-09-2021:

Η 3η Υ.ΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ,ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΠΙ ΛΕΥΚΩΝΑ  ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020», η οποία θα διαρκέσει από τις 31/08/2021 έως τις 15/09/2021.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό 21DIAB000018971) και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


30-08-2021:

Η 3η Υ.ΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την: «ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΗΘΗΣΗΣ Ή ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ», η οποία θα διαρκέσει από τις 27/08/2021 έως τις 10/09/2021.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό 21DIAB000018874) και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


30-08-2021:

Η 3η Υ.ΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ CPV 18143000-3  για τις ανάγκες των φορέων της ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ.  Μακεδονίας», η οποία θα διαρκέσει από τις 27/08/2021 έως τις 10/09/2021.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό 21DIAB000018911) και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


30-08-2021:

Στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για τις υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας της Κεντρικής Υπηρεσίας και των φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, παραθέτουμε το τελικό κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών όπως έχει επικυρωθεί με την υπ΄αριθμ. 1685/11.08.2021 (ΑΔΑ:63ΥΝΟΡΕΠ-2ΝΤ) Απόφαση της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας έπειτα τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με μοναδικό αριθμό 21DIAB000017672.


09-08-2021:

Στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για τις Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Γεννητριών με CPV 50532300-6 για τις ανάγκες των φορέων της ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, παραθέτουμε το τελικό κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών όπως έχει επικυρωθεί με την υπ΄αριθμ. 1647/04.08.2021 (ΑΔΑ: ΨΦΜΞΟΡΕΠ-7ΕΧ) Απόφαση της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας έπειτα τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με μοναδικό αριθμό 21DIAB000017772.


20-07-2021:

Στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια Ιατρικών Αναπνευστικών Συσκευών (Μειωτές Πίεσης με Ροομετρική Στήλη Φιαλών Οξυγόνου) με  CPV- 33157400-9 για τις ανάγκες των φορέων της ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης  Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, παραθέτουμε το τελικό κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών όπως έχει επικυρωθεί με την υπ΄αριθμ. 1307/23.06.2021 (ΑΔΑ: 6ΥΘΝΟΡΕΠ-6ΝΔ) Απόφαση της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας έπειτα τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με μοναδικό αριθμό 21DIAB000017072.


20-07-2021:

Στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (CPV: 30237300-2) για τις ανάγκες των Φορέων Π.Φ.Υ. αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, παραθέτουμε το τελικό κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών όπως έχει επικυρωθεί με την υπ΄αριθμ. 1541/19.07.2021 (ΑΔΑ: 67ΨΞΟΡΕΠ-Χ5Γ) Απόφαση της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας έπειτα τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με μοναδικό αριθμό 21DIAB000017231.


05-07-2021:

Στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για τις: «Υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας », η οποία θα διαρκέσει από τις 02/07/2021 έως τις 16/07/2021.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό 21DIAB000017672) και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


05-07-2021:

Στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια Μέσων Γόμωσης Πυροσβεστήρων με CPV - 24951220-3 για τις ανάγκες των φορέων της ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, παραθέτουμε το τελικό κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών όπως έχει επικυρωθεί με την υπ΄αριθμ. 1375/30.06.2021 (ΑΔΑ: 9Λ5ΔΟΡΕΠ-ΘΔΞ) Απόφαση της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας έπειτα τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με μοναδικό αριθμό 21DIAB000017173.


30-06-2021:

Στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για τις υπηρεσίες μυοκτονίας της Κεντρικής Υπηρεσίας και των φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας , παραθέτουμε το τελικό κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών όπως έχει επικυρωθεί με την υπ΄αριθμ. 1304/23.06.2021 (ΑΔΑ:679ΝΟΡΕΠ-Μ6Χ) Απόφαση της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας έπειτα τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με μοναδικό αριθμό 21DIAB000017077.


09-06-2021:

Η 3η Υ.ΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια: «Λογισμικού Διαχείρισης Δικτύου / Εξοπλισμός δικτύου (CPV: 32420000-3 / 72511000-0)», η οποία θα διαρκέσει από 09.06.2021 έως 25.06.2021.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ, έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό (21DIAB000017232)  και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


09-06-2021:

Η 3η Υ.ΠΕ Μακεδονίας προβαίνει σε διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια: «Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (CPV: 30237300-2)», η οποία θα διαρκέσει από 09.06.2021 έως 25.06.2021.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ, έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό (21DIAB000017231)  και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.


08-06-2021:

Στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια: Μέσων Γόμωσης Πυροσβεστήρων , η οποία θα διαρκέσει από 04.06.2021 έως  22.06.2021.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα λάβει μέρος στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ έχει αναρτηθεί και έχει πάρει τον κωδικό (21DIAB000017173)  και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να λάβουν γνώση επί των τεχνικών προδιαγραφών.