Μενού

A A A


04-07-2024:

Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας κλιματιστικών μηχανημάτων προσαρμοσμένων επί τοίχου -  CPV 42512200-0 και εργασιών εγκαταστάσεως CPV 45331000-6 προς κάλυψη των αναγκών των ΤΟΜΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.774,80 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 29-07-2024 και ώρα 13:00. Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 30-07-2024 και ώρα 08:00.


13-06-2024:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας κλιματιστικών μηχανημάτων προσαρμοσμένων επί τοίχου - CPV 42512200-0 και εργασιών εγκαταστάσεως CPV 45331000-6 προς κάλυψη των αναγκών των ΤΟΜΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.774,80 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 24-06-2024 και ώρα 13:00. Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 25-06-2024 και ώρα 08:00.


30-05-2024:

Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γαντιών -CPV 33141420-0 προς κάλυψη των αναγκών των ΤΟΜΥ αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ (Μακεδονίας) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 31.789,40€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Καταληκτική ημ. υποβολής προσφορών στην πλατφόρμα i-supplies: 12-06-2024 και ώρα 08:30 π.μ.


13-05-2024:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γαντιών - CPV 33141420-0 για τις ανάγκες των ΤΟΜΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 37.195,40€ # με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 23-05-2024 και ώρα 08:30πμ. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 23-05-2024 και ώρα 08:30πμ.


8-03-2024:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας τριπλών RAPID-TEST (COVID-19 ΓΡΙΠΗΣ -RSV) - CPV: 33141625-7 για τις ανάγκες των ΤΟΜΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 31.800,00€ # με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 20-03-2024 και ώρα 10:00πμ. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 20-03-2024 και ώρα 10:00πμ.


21-12-2023:

Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με προμήθεια ειδών πληροφορικής για τις ανάγκες των Τ.ΟΜ.Υ. της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης #6.649,50 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 10-01-2024 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 11-01-2024 και ώρα 10:00.


13-12-2023:

Διακήρυξη για παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων – CPV 90911200-8 – για την κάλυψη των αναγκών των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) στις Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 390.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής μέσω ΕΣΗΔΗΣ (αριθμός συστημικού διαγωνισμού – ΕΣΗΔΗΣ: 269222). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17-01-2024


07-11-2023:

Ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων με αριθμό διακήρυξης 08/2023 και αριθμό συστημικού διαγωνισμού – ΕΣΗΔΗΣ: 257153 προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού CPV 33100000-1 συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 42.241,00 €# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για τις ανάγκες των ΤΟΜΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής: 24-11-23 και ώρα 23:59. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 29-11-23 και ώρα 10:00.


07-09-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ειδών Πληροφορικής για τις ανάγκες των ΤΟ.Μ.Υ. της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης #15.030,00 €# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 19-09-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 20-09-2023 και ώρα 10:00πμ.


07-07-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας strep-test για αιμολυτικό στρεπτόκοκκο - CPV 33696500-0 για τις ανάγκες των ΤΟΜΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 13.500,00 € # με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 18-07-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 19-07-2023 και ώρα 10:00. (Ορθή επανάληψη: 07-07-23)


31-05-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας γαντιών - CPV 33141420-0 προς κάλυψη των αναγκών των ΤΟΜΥ αρμοδιότητας 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 6.200,00 € # με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 13-06-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 14-06-2023 και ώρα 10:00.


06-04-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4  CPV 30197643-5 για την κάλυψη των αναγκών των ΤΟΜΥ αρμοδιότητας 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 37.200,00 € # με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 19-04-23 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 20-04-23 και ώρα 10:00.


16-12-2022:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού - CPV 33141620-2, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 17.081,00€ # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για τις ανάγκες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 27-12-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 28-12-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00πμ.  


18-11-2022:

Ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων με αριθμό επαναληπτικής διακήρυξης 06/2022 και αριθμό συστημικού διαγωνισμού – ΕΣΗΔΗΣ:177466 για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών CPV 30237300-2, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 37.720,80 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για τις ανάγκες των ΤΟΜΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής: 15-12-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:59. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 21-12-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00πμ.

ΤΕΥΔ: 06.2022.επ


24-10-2022:

Ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων με αριθμό διακήρυξης 18/2022 και αριθμό συστημικού διαγωνισμού - ΕΣΗΔΗΣ: 175753 με αντικείμενο την προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων CPV 30120000-6 και υπηρεσιών συντήρησης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων CPV 50313200-4 συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 101.444,40 # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για τις ανάγκες των Τ.ΟΜ.Υ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής: 17-11-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:59. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 23-11-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00πμ. 

ΤΕΥΔ: 18.2022


06-06-2022:

Ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων, με αριθμό διακήρυξης 06/2022 και αριθμό συστημικού διαγωνισμού – ΕΣΗΔΗΣ: 160260 για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών CPV 30237300-2, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 50.046,40 €# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για τις ανάγκες των ΤΟΜΥ αρμοδιότητας της 3ης  ΥΠΕ Μακεδονίας. Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής:  23-06-2022 και ώρα 23:59. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 29-06-2022 και ώρα 10:00.

ΤΕΥΔ.06.2022


03-06-2022:

Επαναληπτική Διακήρυξη για παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων – CPV 90911200-8 – για την κάλυψη των αναγκών των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) στις Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 180.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής μέσω ΕΣΗΔΗΣ (αριθμός συστημένου διαγωνισμού – ΕΣΗΔΗΣ: 162343). Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 24-06-2022 και ώρα 23:59. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 29-06-2022 και ώρα 10:00.

ΤΕΥΔ.09.2022.επ


30-05-2022:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας γραφικής ύλης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης #18.904,79 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για τις ανάγκες των ΤΟΜΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 14-06-2022 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 15-06-2022 και ώρα 10:00.


15-04-2022:

Διακήρυξη για παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων – CPV 90911200-8 – για την κάλυψη των αναγκών των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) στις Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 180.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής μέσω ΕΣΗΔΗΣ (αριθμός συστημένου διαγωνισμού – ΕΣΗΔΗΣ: 161077). Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 09-06-2022 και ώρα 23:59. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 16-06-2022 και ώρα 10:00. (Ματαιώθηκε)

ΤΕΥΔ.09.2022 (Ματαιώθηκε)


13-04-2022:

Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 CPV 30197643-5 για την κάλυψη των αναγκών των TOMY αρμοδιότητας 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 37.200,00 € # με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 27-04-2022 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 28-04-2022 και ώρα 10:00.


25-02-2022:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, CPV 30197643-5 για την κάλυψη των αναγκών των TOMY αρμοδιότητας 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 37.200,00 € # με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 09-03-2022 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 10-03-2022 και ώρα 10:00.


14-10-2020:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθειας ξενοδοχειακού εξοπλισμού (μεταλλικοί κάδοι απορριμμάτων και καλόγηροι) για την κάλυψη των αναγκών των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη πρόσφορα αποκλειστικά βάσει τιμής. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 29-10-2020 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 30-10-2020 και ώρα 10:00.


11-09-2020:

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας <<Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Επιτραπέζιοι και Φορητοί Η/Υ'ς) - CPV: 30213300-8 για την κάλυψη των αναγκών των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας>> με Αριθμ. Διακήρυξης: 07/2020 συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 62.062,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Καταληκτική Ημερομηνία Κατάθεσης Προσφορών: 06-10-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30. Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 07-10-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00πμ. (Ορθή Επανάληψη.v3)

ΤΕΥΔ.07.2020 (Ορθή Επανάληψη.v3)


22-07-2020:

Συνοπτικός Διαγωνισμός προμήθειας ξενοδοχειακού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (Αρ.Διακ.:05/2020). Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 10-08-2020 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 11-08-2020 και ώρα 10:00.

Διακήρυξη 05/2020

ΤΕΥΔ 05/2020


13-03-2020:

Συνοπτικός Διαγωνισμός μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των ΤΟΜΥ Δυτικής Μακεδονίας. Ημ.Λήξης Κατάθεσης Προσφορών: 23-03-2020 και ώρα 14:30μμ. Ημ.Διενέργειας Διαγωνισμού: 24-03-2020 και ώρα 10:00.


13-03-2020:

Συνοπτικός Διαγωνισμός μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των ΤΟΜΥ Κεντρικής Μακεδονίας. Ημ.Λήξης Κατάθεσης Προσφορών: 23-03-2020 και ώρα 14:30μμ. Ημ.Διενέργειας Διαγωνισμού: 24-03-2020 και ώρα 10:00.


02-08-2019:

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού ειδών με κωδικούς αριθμούς CPV: 38652110-4 και 42923230-3 για τις ανάγκες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.), αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, προϋπολογισμού δαπάνης 6.440,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής (χαμηλότερη τιμή). Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 21-08-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Ημ. Αποσφράγισης Προσφορών: 22-08-2019 ημέρα Πέμπτη.  


12-07-2019:

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την προμήθεια δύο (2) Πολυμηχανημάτων για την άμεση κάλυψη των αναγκών των δύο (2) Τ.ΟΜ.Υ (11η Τ.ΟΜ.Υ Κεντρικής Μακεδονίας στον Δήμο Βέροιας και 2η Τ.ΟΜ.Υ Δυτικής Μακεδονίας στον Δήμο Εορδαίας), αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, προϋπολογισμού δαπάνης 2.976,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με CPV: 30121100-4 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής που εγκαθίστανται στους οριστικούς χώρους λειτουργίας τους. Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 29-07-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. 


24-06-2019:

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.), αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, με CPV: 33100000-1, 33123100-9, 33123230-9, 33124100-6, 33123100-9, 33141625-7, 33182100-0, 33193100-0, 33190000-8, 38652110-4, 42923230-3. Ο διαγωνισμός εντάσσεται στα Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας και ειδικότερα το Υποέργο (2) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008035,το Υποέργο (1) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5042903 και το Υποέργο (1) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5035307.

Διακήρυξη Νο.23/2019

ΤΕΥΔ Διακ.Νο.23.2019


04-06-2019:

Περίληψη Διακήρυξης για τη διενέργεια Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτουγια τις ανάγκες στέγασης της έδρας Τ.ΟΜ.Υ. (Κεντρικής Μακεδονίας), ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ, ( ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΟΣΜΟΥ), αρμοδιότητας 3ης Υ.Πε Μακεδονίας με κριτήριο κατακύρωσης α) την καταλληλότητα του κτιρίου και β) την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ κωδικός ΟΠΣ (MIS) 5008035.

Διακήρυξη Νο 20/2019


11-04-2019:

Περίληψη Διακήρυξης για τη διενέργεια «Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης της  Τ.ΟΜ.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ (Κεντρικής Μακεδονίας), στο Δήμο Βέροιας (Δημοτική Κοινότητα Βέροιας), αρμοδιότητας 3ης Υ.Πε Μακεδονίας με κριτήριο κατακύρωσης α) την καταλληλότητα του κτιρίου και β) την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ κωδικός ΟΠΣ (MIS) 5008035.

Διακήρυξη Νο 15/2019


11-04-2019:

Περίληψη Διακήρυξης για τη διενέργεια "Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου" για τις ανάγκες στέγασης της 15ης Τ.ΟΜ.Υ. (Κεντρικής Μακεδονίας), στο ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ, (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΟΣΜΟΥ), αρμοδιότητας 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας με κριτήριο κατακύρωσης α) την καταλληλότητα του κτιρίου και β) την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ κωδικός ΟΠΣ (MIS) 5005035.

Διακήρυξη Νο 14/2019


09-04-2019:

Διακήρυξη 13/2019 για τη διενέργεια «Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τις ανάγκες στεγασης της 14ης Τ.ΟΜ.Υ. (Κεντρικής Μακεδονίας), στο Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης (Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης), αρμοδιότητας 3ης Υ.Πε Μακεδονίας με κριτήριο κατακύρωσης α) την καταλληλότητα του κτιρίου και β) την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ κωδικός ΟΠΣ (MIS) 5008035. Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 22-04-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30. Ημ. Διενέργειας Διαγωνισμού: 23-04-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ.

Διακήρυξη Νο 13/2019


15-02-2018:

Έρευνα αγοράς για την διερεύνηση ύπαρξης κτιρίων για την στέγαση Τοπικών Μονάδων Υγείας (Το.Μ.Υ). Αποστολή προτάσεων έως 28-02-2018.


07-02-2018:

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού για τις ανάγκες οκτώ (8) ΤΟΜΥ (Υποέργο (2) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008035) αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Ημ. Λήξης Υποβολής Προσφορών: 08-02-18 και ώρα 14:00.