Μενού

A A A

30-05-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης γεννητριών CPV 50532300-6 προς κάλυψη των αναγκών των Φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης #33.200,00€# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 12-06-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 13-06-2023 και ώρα 10:00.


26-05-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας πετρελαίου ντίζελ - CPV 09134100-8 και αμόλυβδης βενζίνης - CPV 09132100-4 για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Αμυνταίου του Νομού Φλώρινας αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 16.591,2000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του μεγαλύτερου παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του παρατηρητηρίου τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 13-06-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 14-06-2023 και ώρα 10:00.


26-05-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης - CPV 09132100-4 για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Κρύας Βρύσης του Νομού Πέλλας αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 11.539,4400 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του μεγαλύτερου παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του παρατηρητηρίου τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 15-06-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 16-06-2023 και ώρα 10:00.


26-05-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης - CPV 09132100-4 για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Άρνισσας του Νομού Πέλλας αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 11.539,4400 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του μεγαλύτερου παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του παρατηρητηρίου τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 15-06-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 16-06-2023 και ώρα 10:00.


26-05-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας πετρελαίου ντίζελ - CPV 09134100-8 και αμόλυβδης βενζίνης - CPV 09132100-4 για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Αριδαίας του Νομού Πέλλας αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 29.533,2195 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του μεγαλύτερου παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του παρατηρητηρίου τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 13-06-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 14-06-2023 και ώρα 10:00.


26-05-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας πετρελαίου ντίζελ - CPV 09134100-8 και αμόλυβδης βενζίνης - CPV 09132100-4 για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Τσοτυλίου του Νομού Κοζάνης αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 22.110,4400 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του μεγαλύτερου παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του παρατηρητηρίου τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 08-06-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 09-06-2023 και ώρα 10:00.


25-05-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας πετρελαίου ντίζελ - CPV 09134100-8 για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Σιάτιστας του Νομού Κοζάνης αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 16.355,6000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του μεγαλύτερου παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του παρατηρητηρίου τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 08-06-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 09-06-2023 και ώρα 10:00.


25-05-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας πετρελαίου ντίζελ - CPV 09134100-8 και αμόλυβδης βενζίνης - CPV 09132100-4 για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Σερβίων του Νομού Κοζάνης αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 27.313,8520 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του μεγαλύτερου παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του παρατηρητηρίου τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 06-06-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 07-06-2023 και ώρα 10:00.


25-05-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας πετρελαίου ντίζελ - CPV 09134100-8 και αμόλυβδης βενζίνης - CPV 09132100-4 για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Άργος Ορεστικού του Νομού Καστοριάς αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.881,84 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του μεγαλύτερου παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του παρατηρητηρίου τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 06-06-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 07-06-2023 και ώρα 10:00.


25-05-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες διαχείρισης υγρών εμφάνισης και στερέωσης των ακτινολογικών εργαστηρίων CPV 90520000-8 προς κάλυψη των αναγκών των Φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης  Υ.ΠΕ. Μακεδονίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης #37.200,00 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 07-06-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 08-06-2023 και ώρα 10:00.


22-05-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας πετρελαίου ντίζελ - CPV 09134100-8 για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Αλεξάνδρειας του Νομού Ημαθίας αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 16.182,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του μεγαλύτερου παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της διαμορφούμενης λιανικής τιμής πώλησης του παρατηρητηρίου τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 01-06-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 02-06-2023 και ώρα 10:00.


12-05-2023:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθειας τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας - CPV 30125110-5 προς κάλυψη των αναγκών των Φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 37.200,00 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 23-05-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 24-05-2023 και ώρα 10:00.


21-04-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας καλωδίωσης δικτύου CPV 32421000-0 για τις ανάγκες του Τοπικού Ιατρείου Αμπελοκήπων αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας προϋπολογισθείσας δαπάνης 29.239,20 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 02-05-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 03-05-2023 και ώρα 10:00πμ.


06-04-2023:

Ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων με αριθμό διακήρυξης 02/2023 και αριθμό συστημικού διαγωνισμού – ΕΣΗΔΗΣ: 189832 σχετικά με την οργάνωση και εκπαίδευση ομάδων πολιτών στην αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών, προμήθεια εξοπλισμού υποστήριξης των εν λόγω ομάδων, υποστήριξη γενικών ιατρών με βασικό εξοπλισμό και εξοπλισμό τηλεϊατρικής με σκοπό την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στην εφαρμογή της τηλεϊατρικής υποστήριξης ασθενών, των Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων του Νομού Πιερίας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 101.609,96 €# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής: 04-05-23 και ώρα 23:59. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 10-05-23 και ώρα 10:00.

ΤΕΥΔ.Διακ.02.2023


28-03-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φιαλιδίων βιολογικού προϊόντος φυματίνης ( mantoux ) CPV 33651600-4 για  τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης Προσφορών: 10-04-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 11-04-2023 και ώρα 10:00.


17-03-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας προκατασκευασμένου οικίσκου (isolation box) CPV 44211000-2 προς κάλυψη των αναγκών των Φορέων του Κέντρου Υγείας Άργους Ορεστικού αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.680,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 04-04-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 05-04-2023 και ώρα 10:00.


14-03-2023:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας προϊόντων εμφάνισης ακτινογραφιών CPV 24931230-0 προς κάλυψη των αναγκών των Φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 14.740,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών:  21 Μαρτίου 2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 22 Μαρτίου 2023 και ώρα 10:00. 


07-03-2023:

Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με αριθμό διακήρυξης 01/2023 σχετικά με την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση των Κεντρικών Υπηρεσιών της 3ης ΥΠΕ με ανώτατο μηνιαίο μίσθωμα 32.000,00€ και χρονική διάρκεια εννέα (9) ετών + τρία (3) έτη παράτασης συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης #4.608.000,00€# με σφραγισμένες προσφορές. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 28-03-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 29-03-2023 και ώρα 10:00.


30-12-2022:

Διακήρυξη 28/2022 με αριθμό συστημικού διαγωνισμού – ΕΣΗΔΗΣ: 180733 ανοικτού κάτω των ορίων διαγωνισμού προμήθειας μονάδων αποθήκευσης και ανάγνωσης CPV 30233000-1 και πακέτων λογισμικού διαχείρισης αποθήκευσης CPV 48782000-3, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 55.000,00 €# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για τις ανάγκες της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής: 16-02-2023 και ώρα 23:59. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 22-02-2023 και ώρα 10:00.


30-12-2022:

Διακήρυξη 27/2022 με αριθμό συστημικού διαγωνισμού – ΕΣΗΔΗΣ: 180712 ανοικτού κάτω των ορίων διαγωνισμού προμήθειας καλωδίωσης δικτύου CPV 32421000-0, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 57.865,84 €# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τις ανάγκες της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής: 09-02-2023 και ώρα 23:59. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 15-02-2023 και ώρα 10:00. (Ορθή Επανάληψη 16-01-2023)


29-12-2022:

Ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων με αριθμό διακήρυξης 25/2022 και αριθμό συστημικού διαγωνισμού – ΕΣΗΔΗΣ:180604 για την προμήθεια ποικίλου εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών - CPV 30236000-2 για τις ανάγκες της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 44.986,12 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής: 26-01-2023 και ώρα 23:59. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 01-02-2023 και ώρα 10:00.


29-12-2022:

Ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων με αριθμό διακήρυξης 26/2022 και αριθμό συστημικού διαγωνισμού – ΕΣΗΔΗΣ:180634 για την προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού CPV 39313000-9, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 113.500,00 €# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για τις ανάγκες των Φορέων ΠΦΥ του Νομού Θεσσαλονίκης αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής: 03-02-2023 και ώρα 23:59. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 09-02-2023 και ώρα 10:00.


28-12-2022:

Διακήρυξη 24/2022 με αριθμό συστημικού διαγωνισμού – ΕΣΗΔΗΣ: 180339 ανοικτού άνω των ορίων διαγωνισμού υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης βιοιατροτεχνολογικού εξοπλισμού - CPV 50421000-2, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 289.837,60 €# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για τις ανάγκες των Φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής: 02-02-2023 και ώρα 23:59. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 08-02-2023 και ώρα 10:00.


27-12-2022:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ωτορινολαρυγγικού ιατρείου του Τοπικού Ιατρείου Ακροπόλεως - CPV 33100000-1 αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 19-01-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 20-01-2023 και ώρα 10:00.


27-12-2022:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού οφθαλμολογικού ιατρείου – CPV 33100000-1 του Κέντρου Υγείας Κατερίνης αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 11.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 17-01-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 18-01-2023 και ώρα 10:00.


20-12-2022:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια των υπηρεσιών επέκτασης και αναβάθμισης του λογισμικού προστασίας από ιούς (antivirus) - CPV 48761000-0 για τρία (3) έτη, προϋπολογισθείσας δαπάνης 30.380,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 09-01-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 10-01-2023 και ώρα 10:00.


15-12-2022:

2η επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των εγκαταστάσεων των ψυκτικών συγκροτημάτων για τις ανάγκες των κτιρίων των υγειονομικών μονάδων αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 11-01-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 12-01-2023 και ώρα 10:00.


14-12-2022:

2η επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναδιαμόρφωση των εργαστηρίων των ΠΦΥ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 37.138,00 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 10-01-2023 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 11-01-2023 και ώρα 10:00πμ.


09-12-2022:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού και Πληροφοριακού Εξοπλισμού - CPV 45314300-4 για τις εργασίες αποκατάστασης του συνολικού δικτύου (Παθητικός/Ενεργητικός Εξοπλισμός) για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης #5.863,00€ # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 20-12-2022 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 21-12-2022 και ώρα 10:00πμ.


09-12-2022:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Ακτινολογικής Κεφαλής και Λυχνίας του Ακτινολογικού Μηχανήματος - CPV 33100000-1 του ΚΥ Αριδαίας αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης #16.120,00€ # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 21-12-2022 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 22-12-2022 και ώρα 10:00πμ.


30-11-2022:

Διακήρυξη 14/2022 με αριθμό συστημικού διαγωνισμού – ΕΣΗΔΗΣ: 177557, επαναληπτικού ανοικτού άνω των ορίων διαγωνισμού προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης και αμόλυβδης βενζίνης για τις ανάγκες των Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αρμοδιότητας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας. Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 12-01-2023 και ώρα 23:59. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 18-01-2023 και ώρα 10:00.


29-11-2022:

Ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων με αριθμό διακήρυξης 22/2022 και αριθμό συστημικού διαγωνισμού – ΕΣΗΔΗΣ: 177803 για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και εκτυπωτών - πολυμηχανημάτων - CPV 79521000-2, , συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης #428.990,40€# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής: 05-01-2023 και ώρα 23:59. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 11-01-2023 και ώρα 10:00.


24-11-2022:

Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Μικροβιολογικού Εργαστηριού του ΚΥ Θεσσαλονίκης με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 12-12-2022 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 13-12-2022 και ώρα 10:00.


23-11-2022:

Ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων με αριθμό διακήρυξης 21/2022 και αριθμό συστημικού διαγωνισμού – ΕΣΗΔΗΣ: 177699 σχετικά με προμήθεια απολυμαντικών, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 100.000,00€# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής: 16-12-2022 και ώρα 23:59. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 22-12-2022 και ώρα 10:00.


21-11-2022:

Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των εγκαταστάσεων των ψυκτικών συγκροτημάτων για τις ανάγκες των κτιρίων των Υγειονομικών Μονάδων αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 07-12-2022 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 08-12-2022 και ώρα 10:00.


21-11-2022:

Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναδιαμόρφωση των εργαστηριών των ΠΦΥ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 37.138,00 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 06-12-2022 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 07-12-2022 και ώρα 10:00.


14-11-2022:

Δημόσιος επαναληπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός με αριθμό διακήρυξης 19/2022 για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση της Κεντρικής Αποθήκης με ανώτατο μηνιαίο μίσθωμα 4.000,00€ και χρονική διάρκεια τριών (3) ετών συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης #144.000,00€# με σφραγισμένες προσφορές. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 06-12-2022 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 07-12-2022 και ώρα 10:00.


11-11-2022

Έρευνα αγοράς προμήθειας χειρουργικών/οδοντιατρικών εργαλείων.


08-11-2022:

Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με αριθμό διακήρυξης 20/2022 μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των Κεντρικών Υπηρεσιών της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας με ανώτατο μηνιαίο μίσθωμα 20.000,00€ και χρονική διάρκεια εννέα (9) ετών + (3) έτη παράτασης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης #2.880.000,00# με σφραγισμένες προσφορές. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 24-11-2022 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 25-11-2022 και ώρα 10:00. (Ορθή Επανάληψη ως προς τις ημερομηνίες κατάθεσης προσφορών και διενέργειας διαγωνισμού 09-11-2022)


25-10-2022:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου CPV 33100000-1 του ΚΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ αρμοδιότητος της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 9.450,00 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 14-11-2022 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 15-11-2022 και ώρα 10:00πμ.


25-10-2022:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και τοποθέτηση υλικών CPV 44111000-1, 45453000-7 που αφορούν στην αναδιαμόρφωση χώρου για την δημιουργία WC ΑΜΕΑ στο Ακτινολογικό Εργαστήριο του φορέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) Κ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 6.138,00 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 04-11-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30.


25-10-2022:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναδιαμόρφωση των Εργαστηρίων CPV 31720000-9, 45215100-8, 44111000-1 των Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 37.138,00 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 10-11-2022 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 11-11-2022 και ώρα 10:00πμ.


25-10-2022:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και τοποθέτηση υλικών CPV 44111000-1, 45453000-7 που αφορούν στην αποκατάσταση βλαβών σε δύο (2) χώρους Εφημεριών, του Φορέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) Κ.Υ. ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 8.300,00 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 4-11-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30. 


24-10-2022:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των εγκαταστάσεων των ψυκτικών συγκροτημάτων CPV 50730000-1 για τις ανάγκες των κτιρίων των Υγειονομικών Μονάδων αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 37.162,80 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 08-11-2022 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 09-11-2022 και ώρα 10:00πμ.


24-10-2022:

Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση των Υπηρεσιών Λογιστικού Διαχειριστικού Ελέγχου και Φορολογικών Υπηρεσιών CPV 79200000-6 για τις ανάγκες των Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 37.200,00 # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 15-11-2022 και ώρα 14:00. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 16-11-2022 και ώρα 10:00πμ.


19-10-2022:

Ματαίωση διενέργειας της αρίθμ. 46989/4.10.2022 (ΑΔΑ: Ψ0ΔΟΟΡΕΠ-ΒΧΘ) διαγωνιστικής διαδικασίας με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Λογιστικού Διαχειριστικού Ελέγχου και Φορολογικών Υπηρεσιών για τις ανάγκες των φορέων ΠΦΥ της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας.


12-10-2022:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης (λέβητες- καυστήρες) για τις ανάγκες των κτιρίων των Υγειονομικών Μονάδων αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 26-10-22 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 27-10-22 και ώρα 10:00.


11-10-2022:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ιατρικών αναπνευστικών συσκευών (μειωτών πίεσης με ροομετρική στήλη φιαλών οξυγόνου και μανόμετρο ) για τα Κέντρα Υγείας αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 4.050,00 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 31-10-2022 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 01-11-2022 και ώρα 10:00.


04-10-2022:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση των υπηρεσιών Λογιστικού Διαχειριστικού Ελέγχου και Φορολογικών Υπηρεσιών CPV 79200000-6 για τις ανάγκες των Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 37.200,00€ # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 01-11-2022 και ώρα 14:00. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 02-11-2022 και ώρα 10:00πμ. 


29-09-2022:

Ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων με αριθμό επαναληπτικής διακήρυξης 10/2022 και αριθμό συστημικού διαγωνισμού – ΕΣΗΔΗΣ: 172995 με αντικείμενο τις υπηρεσίες ιατρικών αποβλήτων CPV 90524000-6 και αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων CPV 90524400-0, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης #213.183,06€# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για τις ανάγκες των Φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής: 27-10-2022 και ώρα 23:59. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 02-11-2022 και ώρα 10:00.


26-09-2022:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάθεσης της προμήθειας και τοποθέτησης υλικών για τη βελτίωση των κτιριακών υποδομών του Κέντρου Υγείας Κρύας Βρύσης, αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 37.200,00 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 06-10-2022 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 07-10-2022 και ώρα 10:00.


22-09-2022:

Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας συσκευών χλωρίωσης CPV 42993100-4 και υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης αντλιών CPV 50511000-0 για την προληπτική προστασία δικτύου ύδρευσης του TI Αμπελοκήπων αρμοδιότητας 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 3.500,00 € # με σφραγισμένες και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 04-10-2022 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 05-10-2022 και ώρα 10:00.


20-09-2022:

Ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων, με αριθμό διακήρυξης 17/2022 και αριθμό συστημικού διαγωνισμού – ΕΣΗΔΗΣ:172406 για προμήθεια προϊόντων καθαρισμού CPV 39830000-9, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 149.999,98 €# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για τις ανάγκες των Φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής: 27-10-2022 και ώρα 23:59. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 03-11-2022 και ώρα 10:00.


07-09-2022:

Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών – CPV 30237300-2 συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 21.278,40 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 21-09-2022 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 22-09-2022 και ώρα 10:00.


06-09-2022:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας συσκευών χλωρίωσης CPV 42993100-4 και υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης αντλιών CPV 50511000-0 για την προληπτική προστασία δικτύου ύδρευσης του ΤΙ Αμπελοκήπων αρμοδιότητας 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 3.500,00 € # με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη πρόσφορα αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 13-09-2022 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 14-09-2022 και ώρα 10:00.


30-08-2022:

Ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων, με αριθμό διακήρυξης 15/2022 και αριθμό συστημικού διαγωνισμού – ΕΣΗΔΗΣ: 171170 για την προμήθεια ιατρικών αναλωσίμων, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης #997.423,534€# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για τις ανάγκες των Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής: 06-10-2022 και ώρα 23:59. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 12-10-2022 και ώρα 10:00.


29-08-2022:

Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγκατάσταση ηχομονωτικών μέσων στην εξωτερική μονάδα κλιματισμού του Κέντρου Υγείας Θεσσαλονίκης αρμοδιότητας της 3ης  ΥΠΕ Μακεδονίας. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 14-09-2022 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 15-09-2022 και ώρα 10:00.


24-08-2022:

Ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων με αριθμό διακήρυξης 13/2022 και αριθμό συστημικού διαγωνισμού – ΕΣΗΔΗΣ: 170803 για υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα εξοπλισμού πληροφορικής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης #74.400,00 €# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για τις ανάγκες των Φορέων αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής: 15-09-2022 και ώρα 23:59. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 21-09-2022 και ώρα 10:00.


23-08-2022:

Διακήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για την τοποθέτηση και λειτουργία τεσσάρων (4) αυτόματων πωλητών τυποποιημένων προϊόντων και ροφημάτων στις εγκαταστάσεις των Κέντρων Υγείας Αιγινίου και Λιτόχωρο του Νομού Πιερίας αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 06-09-2022 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 07-09-2022 και ώρα 10:00.


17-08-2022:

Διακήρυξη 14/2022 - αριθμός συστημικού διαγωνισμού – ΕΣΗΔΗΣ: 170319 ανοικτού άνω των ορίων διαγωνισμού προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης και αμόλυβδης βενζίνης για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αρμοδιότητας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας. Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 22-09-2022 και ώρα 23:59. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 28-09-2022 και ώρα 10:00.

ΕΕΕΣ.14.2022


09-08-2022:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών φύλαξης για την κάλυψη των αναγκών των ΚΥ Διαβατών και ΚΥΑΤ Ευόσμου αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας με προϋπολογισθείσα δαπάνη 32.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών i-supplies». Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 19-08-2022 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 22-08-2022 και ώρα 10:00. (Ορθή Επανάληψη 10-08-2022)


05-08-2022:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας εξοπλισμού πυρασφάλειας και ανάθεσης των εργασιών εγκατάστασης εξοπλισμού πυρόσβεσης για τις ανάγκες του ΤΙ Αμπελοκήπων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 23-08-2022 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 24-08-2022 και ώρα 10:00.


29-07-2022:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ειδών ακτινοπροστασίας με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 09-08-2022 και ώρα 14:30 μ.μ. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 10-08-2022 και ώρα 10:00 π.μ.


19-07-2022:

Ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων με αριθμό διακήρυξης 11/2022 και αριθμό συστημικού διαγωνισμού – ΕΣΗΔΗΣ:164394, περί προμήθειας δοχείων και κάδων απορριμμάτων CPV 34928480-6, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 97.402,00 €# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για τις ανάγκες των Φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης  ΥΠΕ Μακεδονίας. Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής: 25-08-2022 και ώρα 23:59. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 31-08-2022 και ώρα 10:00.

ΤΕΥΔ.11.2022


19-07-2022:

Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και τοποθέτηση ανελκυστήρα κλίμακας με πλατφόρμα για ΑΜΕΑ για το Κέντρο Υγείας Νεάπολης αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών 02-08-2022 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού 03-08-2022 και ώρα 10:00.


14-07-2022:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών ταχυδρομικών γραφείων  – CPV 64120000-3 ετήσιας προϋπολογισθείσας δαπάνης # 37.200,00 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών 02-08-2022 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού 03-08-2022 και ώρα 10:00πμ.


29-06-2022:

Ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων με αριθμό διακήρυξης 10/2022 και αριθμό συστημικού διαγωνισμού – ΕΣΗΔΗΣ: 164030 σχετικά με υπηρεσίες ιατρικών αποβλήτων και μεταφορά, αποκομιδή και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης #213.183,06€# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη πρόσφορα αποκλειστικά βάσει τιμής για τις ανάγκες των Φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής: 28-07-2022 και ώρα 23:59. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 03-08-2022 και ώρα 10:00.

ΤΕΥΔ.10.2022


28-06-2022:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και τοποθέτηση ανελκυστήρα κλίμακας με πλατφόρμα για AMEA για το Κέντρο Υγείας Νεάπολης αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών 12-07-2022 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού 13-07-2022 και ώρα 10:00πμ.


09-06-2022:

Επαναληπτική πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εγκατάστασης ηχομονωτικών μέσων στην εξωτερική μονάδα κλιματισμού του Κέντρου Υγείας Θεσσαλονίκης αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονλιας) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 7.000,00 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών 22-06-2022 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού 23-06-2022 και ώρα 10:00πμ. 


07-06-2022:

Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας και τοποθέτησης υλικών για την διαμόρφωση χώρου για την στέγαση του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Πέλλας αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 23-06-2022 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 24-06-2022 και ώρα 10:00πμ.


01-06-2022:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών – CPV 30237300-2 συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 24.800,00 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15-06-2022 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 16-06-2022 και ώρα 10:00.


30-05-2022:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του νέου Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Πέλλας αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών I-supplies. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15-06-2022 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 16-06-2022 και ώρα 10:00. (Ορθή Επανάληψη)


19-05-2022:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας και τοποθέτησης υλικών για την διαμόρφωση χώρου για την στέγαση του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Πέλλας αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 02-06-2022 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 03-06-2022 και ώρα 10:00πμ.


12-05-2022:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού Πληροφορικής CPV 30237300-2 για την κάλυψη των αναγκών του ΚΥ ΕΥΟΣΜΟΥ αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 4.898,00 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 24-05-2022 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 25-05-2022 και ώρα 10:00πμ.


11-05-2022:

Ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων, με αριθμό διακήρυξης 8/2022 και αριθμό συστημικού διαγωνισμού – ΕΣΗΔΗΣ: 160319 για παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 74.400,00€# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής: 02-06-2022 και ώρα 23:59. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 08-06-2022 και ώρα 10:00πμ.

Διακ.08.2022

ΤΕΥΔ.08.2022


10-05-2022:

Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος προμήθειας και εγκατάστασης αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου (split) προσαρμοζόμενα επί τοίχου και εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού με CPV 42512200-0 και CPV 45331000-6 αντίστοιχα αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 24-05-2022 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 25-05-2022 και ώρα 10:00πμ.


09-05-2022:

Επαναληπτική Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενσύρματων τηλεφωνικών συσκευών, ασύρματων τηλεφωνικών συσκευών και ακουστικών κεφαλής συμβατών με τα μοντέλα των υπαρχόντων τηλεφωνικών κέντρων CPV 32552100-8, για την κάλυψη των αναγκών του ΚΥ Ευόσμου, Κεντρικής Υπηρεσίας της 3ης Υ.ΠΕ. και των μονάδων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 17-05-2022 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 18-05-2022 και ώρα 10:00πμ.


06-05-2022:

Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών πλυσίματος και στεγνού καθαρισμού με CPV 98310000-9 για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας ετήσιας προϋπολογισθείσας δαπάνης # 10.000,00 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 19-05-2022 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 20-05-2022 και ώρα 10:00πμ. 


03-05-2022:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εγκατάσταση ηχομονωτικών μέσων στην εξωτερική μονάδα κλιματισμού - CPV 44112600-4 / 45215100-8 του Κέντρου Υγείας Θεσσαλονίκης αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στο παράρτημα Ι΄ της παρούσης. Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται στο ποσό των # 7.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 18-05-2022 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 19-05-2022 και ώρα 10:00.


28-04-2022:

Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με αριθμό Διακήρυξης 7/2022 για μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Περιφερειακού Ιατρείου Σβορώνου του ΚΥ Κατερίνης με ανώτατο μηνιαίο μίσθωμα 300,00€ και χρονική διάρκεια πέντε (5) έτη συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 18.000,00€ # με σφραγισμένες προσφορές. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 11-05-2022 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 12-05-2022 και ώρα 10:00.


15-04-2022:

Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών συντήρησης τριών (3) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων τύπου IR ADV 4535i  – CPV 50313200-4 ετήσιας προϋπολογισθείσας δαπάνης # 7.960,80 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές  και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη πρόσφορα αποκλειστικά βάσει τιμής για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 10-05-2022 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 11-05-2022 και ώρα 10:00.


14-04-2022:

Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 CPV 30197643-5 για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 24.200,00 € # με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 03-05-2022 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 04-05-2022 και ώρα 10:00.


13-04-2022:

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την προμήθεια- αντικατάσταση μίας (1) συσκευής θερμού διακλυσμού για το ιατρείο ΩΡΛ του Τ.Ι Αμπελοκήπων του Κέντρου Υγείας Πύλης Αξιού CPV 33190000-8 αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 6.600,00 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 05-05-2022 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 06-05-2022 και ώρα 10:00.


11-04-2022:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών πλυσίματος και στεγνού καθαρισμού CPV 98310000-9 για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας με  σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 03-05-2022 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 04-05-2022 και ώρα 10:00.


11-04-2022:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος ανάθεσης υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης οχημάτων (επιβατικών & ασθενοφόρων) δικαιοδοσίας 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας  CPV 66514110-0  συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 8.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 10-05-2022 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 11-05-2022 και ώρα 10:00.


11-04-2022:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-COV-2 (Rapid Test) – CPV 33141625-7, ποσότητα 150.000 Test, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για τις ανάγκες των Φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 27-04-2022 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 28-04-2022 και ώρα 10:00.


08-04-2022:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθειας ενσύρματων τηλεφωνικών συσκευών, ασύρματων τηλεφωνικών συσκευών και ακουστικών κεφαλής συμβατών με τα μοντέλα των υπαρχόντων τηλεφωνικών κέντρων για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Υγείας Ευόσμου, Κεντρικής Υπηρεσίας και των Μονάδων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 27-04-2022 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 28-04-2022 και ώρα 10:00.


08-04-2022:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθειας - αντικατάστασης δυο (2) φορείων μεταφοράς ασθενών για το Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 4.420,00 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 04-05-2022 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 05-05-2022 και ώρα 10:00. (Ορθή Επανάληψη)


04-04-2022:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την αναδιαμόρφωση των ακτινολογικών εργαστηριών του Νομού Θεσσαλονίκης  της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 15.449,01 €  # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει  τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 13-04-2022 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 14-04-2022 και ώρα 10:00.


31-03-2022:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την αναδιαμόρφωση των ακτινολογικών εργαστηριών του Νομού Πέλλας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 25.470,00 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 12-04-2022 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 13-04-2022 και ώρα 10:00.


31-03-2022:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την αναδιαμόρφωση των ακτινολογικών εργαστηριών του Νομού Ημαθίας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 8.000,00 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 13-04-2022 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 14-04-2022 και ώρα 10:00.


21-03-2022:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάθεση των υπηρεσιών εξέτασης βιολογικού υλικού για την ανίχνευση του Covid-19. Καταληκτική  ημερομηνία και ώρα κατάθεσης προσφορών: 04-04-2022 και ώρα 14:00. Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού: 05-04-2022 και ώρα 10:00.


18-03-2022:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών συντήρησης τριών (3) Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων τύπου IR-ADV 4535i, CPV 50313200-4 για τις ανάγκες της κεντρικής υπηρεσίας αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας ετήσιας προϋπολογισθείσας δαπάνης # 7.960,80 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 29-03-2022 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 30-03-2022 και ώρα 10:00.  


15-03-2022:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος οδοντοπροσθετικών υλικών Οδοντοπροσθετικού  Εργαστηριού ΚΥ Θεσσαλονίκης & ΚΥ Έδεσσας, CPV 33141800-8 αρμοδιότητας 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 5.700,00 € # με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 30-03-2022 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 31-03-2022 και ώρα 10:00.


15-03-2022:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας γραφικής ύλης – εντύπων – φωτοαντιγραφικού χαρτιού – τυπωμένων φακέλων, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 37.200,00 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 29-03-2022 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 30-03-2022 και ώρα 10:00.


25-02-2022:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-COV-2 (rapid test) CPV 33141625-7 για την κάλυψη των αναγκών των Φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 29.900,00 € # με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 08-03-2022 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 09-03-2022 και ώρα 10:00.


25-02-2022:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φιαλιδίων βιολογικού προϊόντος φυματίνης ( mantoux ) CPV 33651600-4 για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 08-03-2022 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 09-03-2022 και ώρα 10:00.


19-01-2022:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθειας ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-COV-2 (RAPID TEST) - CPV 33141625-7 για την κάλυψη των αναγκών των Φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης # 30.000,00 € # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 31-01-2022 και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 01-02-2022 και ώρα 10:00πμ.